Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fizika
Kratica: 11A03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 30(A) + 0(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mario Brkić
Izvođači: Prof. dr. sc. Mario Brkić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Opis/sadržaj kolegija: Gibanja konstantnom brzinom i ubrzanjem, Slobodni pad, Jednoliko kružno gibanje, Newtonovi zakoni gibanja, Dodirne sile, Newtonov opći zakon gravitacije, Promjena g na površini Zemlje, Gravitacijsko polje, Keplerovi zakoni, Zakon očuvanja energije, Gibanje satelita, Zakon očuvanja količine gibanja, Uvjeti statičke ravnoteže, Zakretni moment, Moment tromosti, Moment impulsa, Rotacija krutog tijela, Očuvanje momenta impulsa, Žiroskop; Jednostavno harmoničko gibanje, Hookov zakon, Njihala; Valovi, Interferencija, Dopplerov efekt; Gustoća; Coulombov zakon, Gaussov zakon, Elektrostatička svojstva vodiča, Električni potencijal, Razlika potencijala, Električna struja, Ohmov zakon, Otpornost, Ampermetri i voltmetri, Baterije, Lorentzova sila, Biot-Savartov zakon, Amperov zakon, Faradeyev zakon, Lenzovo pravilo, Generatori i alternatori, Samoindukcija, Međuindukcija, Transformatori, Izmjenična struja, Elektromagnetski valovi, Elektronika; Refleksija, Refrakcija, Optički instrumenti. Vježbe kolegija integrirane su s predavanjima i uključuju rješavanje zadataka analitičkim, grafičkim i numeričkim metodama.

Razvijene kompetencije (znanja i vještine): Uvid u fizikalne temelje geodezije i geoinformatike.

Ishodi učenja: razumijevanje temeljnih fizikalnih pojmova.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe, domaće zadaće, konzultacije.

Obveze studenta: Prisutnost na predavanjima i vježbama. Prisustnost studenta na predavanjima i vježbama uvjet je za potpis nastavnika u indeks. Izostanke do 2 sata predavanja student ne treba opravdavati; pravovaljanom ispričnicom može opravdati izostanke do 4 sata; student je obvezan biti prisutan na preostalim satima predavanja. Izostanke do 2 sata vježbi student ne treba opravdavati; pravovaljanom ispričnicom može opravdati izostanke do 4 sata; student je obvezan biti prisutan na preostalim satima vježbi. Pravovaljana ispričnica mora, uz obrazloženje izostanka studenta s predavanja, vježbi, kolokvija ili ispita, sadržavati naziv i adresu ustanove npr. sportskog kluba, doma zdravlja itd. te pečat i potpis odgovorne osobe npr. tajnika kluba, liječnika itd. Kolokviji. Izlazak na oba kolokvija obvezno je i uvjet je za potpis nastavnika u indeks. Student kolokvijima može skupiti bodove za oslobođenje od pisanog dijela ispita. Svaki kolokvij piše se 2 sata. Svaki kolokvij sastoji se iz 10 pitanja, 5 zadataka i 5 pitanja iz pripadne teorije. Potpun odgovor svakog pitanja nosi maksimalno 5 bodova, tako da se na jednom kolokviju može osvojiti maks. 50 bodova, a na oba kolokvija maks. 100 bodova. U slučajevima pravovaljanom ispričnicom opravdanih izostanaka s jednog ili oba kolokvija student ima priliku za ponavljanje kolokvija sukladno planu nastave.

Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata.
Uvjeti: I. Uvjeti za dobivanje potpisa nastavnika: sudjelovanje na najmanje 18 sati predavanja i 18 sati vježbi; i izlazak na oba kolokvija. II. Uvjet za oslobođenje od pisanog dijela ispita podrazumijeva zadovoljen uvjet I., te dodatno osvajanje sljedećeg broja bodova na kolokvijima: 50-65 bodova za ocjenu 2 (dovoljan); ili 66-80 bodova za ocjenu 3 (dobar); ili 81-90 bodova za ocjenu 4 (vrlo dobar); ili 91-100 bodova za ocjenu 5 (izvrstan). Student koji je osvojio manje od 50 bodova polaže pisani dio ispita na redovitom roku. III. Uvjet za pisani dio ispita je potpis nastavnika u indeks.
Ispiti: Pisani dio ispita. Redoviti rokovi ispita navedeni su u ISVU, gdje student prijavljuje izlazak na ispit. U pisanom dijelu ispita student tijekom 2 sata rješava 5 zadataka i 5 pripadnih teorijskih pitanja. Svako pitanje nosi najviše pola boda. Ukupno student može osvojiti najviše 5 bodova. Za prolazak student mora osvojiti najmanje 2,0 boda, za ocjenu dobar najmanje 2,5 boda, za vrlo dobar 3,5 boda, a za izvrstan 4,5 boda. Rezultati pisanih ispita objavljuju se na ISVU. Usmeni ispiti. Na usmeni ispit izlaze studenti oslobođeni od pisanog dijela ispita, kao i studenti koji su položili pisane ispite. Rokovi za usmene objavljuju se na ISVU. Na usmenom ispitu nastavnik može zatražiti obrazloženje odgovora s pisanog dijela ispita. 'Komisijski' ispiti. Ispit iz predmeta može se u nekoj akademskoj godini polagati najviše četiri puta. ?Komisijski?, četvrti put, student najprije izlazi na redoviti rok iz pisanog dijela ispita. Student dalje odgovara usmeno pred ispitnim povjerenstvom.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Temeljna literatura obuhvaća skripta, vježbe, domaće zadaće i numeričke vježbe (http://e-ucenje.geof.unizg.hr/).
Preporučena literatura:
2. Serway, Jewett: Physics for Scientists and Engineers, te pripadni Solutions Manual.
3. Benčić, Solarić: Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu