Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Digitalna kartografija
Kratica: 47IA03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Nada Vučetić
Izvođači: Ana Kuveždić Divjak dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Marina Rajaković dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Cilj predmeta i opis sadržaja:

Cilj predmeta je dati teorijska i praktična znanja iz područja digitalne kartografije. Kroz praktične vježbe savladavaju se metode i postupci izrade karte primjenom digitalne tehnologije.

Sadržaj predavanja: Kartografski podaci. Vrste podataka. Obrada vektorskih podataka. Duljina linija i površina poligona na topografskim karatama različitih mjerila i u različitim projekcijama. Odnos točke i poligona. Presjek dužine i poligona. Obrada rasterskih podataka. Računalni programi za digitalnu kartografiju. Tekst na karti. Digitalni modeli reljefa. Prikazi reljefa sjenčanjem. Karte vidljivosti. Tematske karte. Površinski kartogram. Određivanje granica klasa. Karte točaka. Kartografska generalizacija. Primjena daljinskih istraživanja u kartografiji. Digitalni kartografski sustavi. Elektroničke karte i atlasi. Nacionalne topografsko-kartografske baze podataka. Kartografija, GIS i Internet. Trodimenzionalno kartografsko modeliranje.

Sadržaj vježbi: Tijek izrade kartografskog prikaza. Izvornici ? poštovanje autorskih prava i prava na upotrebu. Prikupljanje i rukovanje podacima. Izbor i određivanje parametara kartografske projekcije. Izrada matematičke osnove karte. Transformacija podataka u koordinatni sustav izabrane kartografske projekcije. Izrada sjenčanog i hipsometijskog prikaza reljefa. Primjena postupaka kartografske generalizacije. Uređivanje podataka karte. Kartografika i kartografski znakovi. Usklađivanje sadržaja karte. Oblikovanje sastavnih dijelova karte. Grafička priprema karte za tisak.


Ishodi učenja:

- razumijeti definicije digitalne karte i digitalne kartografije; znati razlike između slike i karte
- razumijeti strukturu kartografskih podataka i znati razliku između njih
- razumjeti tijek izrade kartografskog prikaza; usvojiti temelje iz kartografskih osnova i visoki stupanj estetskih normi za oblikovanje kartografskog prikaza
- biti upoznat s autorskim pravima i pravima na upotrebu različitih izvornika
- znati prikupiti i rukovati podacima u CAD programu
- razumijeti analitičke postupke u kartografiji i znati ih primijeniti
- razumjeti izbor i određivanje parametara kartografske projekcije; znati izraditi matematičku osnovu karte
- razumjeti definiciju i postupke kartografske generalizacije; znati primijeniti postupke ručne/interaktivne generalizacije na podacima karte u nekom od programa za vektorsku grafiku
- razumjeti koncepte kartografike; znati primijeniti sastavne dijelove kartografike na podacima karte u nekom od programa za rastersku grafiku
- znati ocijeniti dobrotu neke karte
- biti upoznat s primjenom daljinskih istraživanja u kartografiji
- razumijeti strukturu kartografskih informacijskih sustava; znati zahtjeve koje trebaju ispunjavati
- biti upoznat s utjecajem weba na kartografiju
- biti upoznat s trodimenzionalnim kartografskim modeliranjem


Oblici nastave:

- predavanja
- projektantske vježbe (na računalima)
- konzulatacije
- provjera znanja
- e-učenje


Načini izvođenja nastave:

- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)


Ocjenjivanje:

Kontinuirano:
Nazočnost na više od 70% predavanja i 70% vježbi. Izrada i izlaganje projektnog zadatka na vježbama. Svaki student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti. Projektni zadatak je:
Izrada općegeografske karte zadane države u sitnom mjerilu (od prikupljanja podataka do tiska).

Pristupanje dvama kolokvijima tijekom semestra na kojima student odgovara na teorijska pitanja i rješava praktični zadatak.

Pismeno:
Student može položiti pismeni dio ispit na temelju kontinuirane provjere znanja putem kolokvija. Tako položeni pismeni dio ispita priznaje se na jednom od prva dva termina ispita u tekućoj akademskoj godini. Studenti koji polože pismeni dio ispita putem kolokvija polažu još samo usmeni dio ispita, ostali polažu i pismeni i usmeni dio ispita.

Usmeno:
Teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima.

Svaki kolokvij i pismeni dio ispita ocjenjuju se na sljedeći način:
Postotak Ocjena
50% - 65% dovoljan (2)
66% - 80% dobar (3)
81% - 90% vrlo dobar (4)
91% - 100% odličan (5)
Konačna ocjena na temelju kontinuirane provjere znanja putem kolokvija formira se kao srednja ocjena iz dvije pozitivne ocjene.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Frančula, N.: Digitalna kartografija, 3. prošireno izdanje, Skripta, Geodetski fakultet, Zagreb 2004.
5. Bilješke s predavanja i vježbi.
6. Materijali objavljeni na e-učenju.
Preporučena literatura:
2. Clarke, Keith C.: Analytical and Computer Cartography, Prentice Hall, New Jersey 1990. - prijevod
3. Kraak, M. J., Ormeling, F. J.: Cartography - Visualization of Spatial Data, Longman, Harlow 1996.
4. Internetski izvori: http://www.ika.ethz.ch/cgi-bin/pub_public.pl
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu