Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geovizualizacija
Kratica: 59IA03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Izvođači: Doc. dr. sc. Robert Župan ( Predavanja )
Igor Birin dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Predmet u akademskoj godini ? Opis predmeta - Jezik
Hrvatski

Predmet u akademskoj godini ? Opis predmeta
Opis sadržaja
Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim teorijskim postavkama vezanim uz geovizualizaciju i stjecanje praktičnih znanja potrebnih za izradu različitih kartografskih prikaza kroz dostupnu tehnologiju. Naime, prostorni podaci uključuju položajne odrednice, vrijeme i veliki broj tematskih (atributivnih) obilježjate su zbog toga vrlo kompleksni za vizualizaciju. Studentima će dati osnovna teorijska i praktična znanja iz tog dijela kartografije i geoinformatike. Kroz praktične vježbe savladava se najpoznatija programska podrška. Na praktičnim primjerima cilj je savladati postupke obrade i vizualizacije prostornih podataka u 3D sustavima koristeći se suvremenim programskim podrškama.
Sadržaj predavanja. Pojam geovizualizacije. Razlike između vizualizacije, kartografske vizualizacije i geovizualizacije. Geovizualizacijski zahtjevi. Čitljivost i preglednost. Grafička gustoća. Minimalne veličine. Mogućnosti oka i vrste optičkih varki. Realna i virtualna karta. Prilagodljiva geovizualizacija. Faktori ograničenja geovizualizacije. Svrha i potrebe za geovizualizacijom. Domene geovizualizacije. 2D i 3D prikazi. 3D simulacije. Spoznajni i uporabni problemi u geovizualizaciji. Ljudska percepcija. Paradigma vizualizacije. Funkcije geovizualizacije. Geovizualizacijski proces. Geoprostorna virtualna okruženja. Dinamička geovizualizacija. Pojmovi interakcije. Dinamička prikazivanja. Napredne upotrebe tradicionalne i nove metode prikazivanja. Interaktivnost, animacija, povezivanje (link), virtualne stvarnosti, višemodalna sučelja i dinamički objekti. Metafore, sheme i oblikovanja korisničkog sučelja. Kvalitativne i kvantitativne geoinformacije u virtualnom okolišu. Koncept prilagodljive iterativne metode geovizualizacije. Poboljšanja interakcije. Procjena učinkovitosti geovizualizacijskih metoda.
Sadržaj vježbi. Provođenje ankete među studentima radi utvrđivanja razine znanja u korištenju različitih programskih podrški u 3D modeliranju. Izbor najprihvatljivijeg software-a (Google SketchUp-7). Upoznavanje studenata sa projektnim zadatkom, načinom izvođenja, uvjetima i rokovima predaje projekta. Podjela projektnih zadataka. Diskusija o optimiziranju radova na pojedinom zadatku. Prikupljanje potrebnih podataka za rad na postavljenom projektu. Upute za rad prvog dijela zadatka sa izabranim softverom (Google Sketchup), uz naglasak na njegovim prednostima i nedostacima. Prezentacija rada u Google Sketchupu, Primjeri izrade jednostavnog zadataka i konstrukcija 3D elemenata. Rad s datotekama. Rješavanje i izrada konkretnih pojedinačnih zadataka iz kartografske prakse. Georeferenciranje i dopuna 3D modela prikupljenim terenskim podacima na konkretnim zadacima. Geovizualizacija podataka i 3D modela u Google Earthu s konkretnim pojedinačnim zadacima uz dopunu atributnim podacima. Predaja projektne dokumentacije u pisanom i digitalnom obliku uz prezentaciju o izvedenom projektu.
Ishodi učenja
- razumjeti i Interpretirati geoprostorne podatke i pojave uz njihovu vizualizaciju i komunikaciju s pomoću kartografskih prikaza.
??razumjeti definicije vizualizacije i kartografske vizualizacije, čimbenicima vizualizacije, grafike, računalnim, spoznajni i mehanički čimbenici generiranja, organiziranja, rukovanja i razumijevanja prikazanog.
??razumjeti pojam geovizualizacije, te razlike između vizualizacije, kartografske vizualizacije i geovizualizacije.
?? razumjeti zahtjeve postavljene geovizualizaciji. Čitljivost i preglednost. Grafičku gustoću. Minimalne veličine.
??shvatiti mogućnosti oka i vrste optičkih varki. Razlike između realnih i virtualnih karata.
??razumjeti pravila prilagodljive geovizualizacije. Faktore ograničenja geovizualizacije. Svrhu i potrebe za geovizualizacijom.
?? shvatiti Geoprostorna virtualna okruženja, dinamičku geovizualizacija, pojmove interakcije.
?? shvatiti metafore, sheme i oblikovanja korisničkih sučelja, kvalitativne i kvantitativne geoinformacije u virtualnom okolišu
?? biti upoznat s konceptom prilagodljive iterativne metode geovizualizacije, poboljšanjima interakcije, procjenom učinkovitosti geovizualizacijskih metoda.
?? znati izvesti konstrukciju 3D modela bilo kojeg objekta (prirodnog ili umjetnog) koji se može naći iznad površine Zemlje
?? znati raditi s datotekama i konvertirati datoteke i podatke između različitih programa.
?? znati izraditi i riješiti konkretne zadatke geovizualizacije
?? znati rješavati različite vrste zadataka koji uključuju bilo koju vrstu geovizualizacije i njene alate

Oblici nastave
??predavanja
??projektne vježbe (na računalima)
??konzultacije
??provjera znanja
??e-učenje
Način izvođenja nastave
??mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)
Ocjenjivanje
Kontinuirano: nazočnost na više od 70% predavanja i 70% vježbi. Izrada i izlaganje projektnih zadatka na vježbama. Za svaki projekt student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti i 3 pitanja. Projektni zadaci su:
1. Prikupljanje potrebnih podataka za rad na postavljenom projektu,
2. Georeferenciranje predloška i izrada vektorskog 3D modela zadanog područja,
3. Priprema modela za 3D geovizualizaciju uz dopunu atributnih podataka i izrada projektne dokumentacije.
Pristupanje dvama kolokvijima na kojima student odgovara na teorijska pitanja, dok na vježbama predaje praktične zadatke. Kolokviji se provode putem sustava e-učenja, odnosno praktičnim radom na računalima. Svaki kolokvij sadržajem odgovara prethodno obrađenim nastavnim cjelinama.
Pisani dio ispita: pismenog/praktičnog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz 3 projektna zadatka i 2 kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra uz jedan termin ispravka samo jednog kolokvija. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem projekata i kolokvija (prikupljanjem dovoljnog broja bodova) dužan je pristupiti pismenom/praktičnom dijelu na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog dijela ispita vrijedi za jedan od prva dva redovita ispitna roka.
Usmeni dio ispita: teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima.
Popis bodova koji se mogu ostvariti po pojedinoj aktivnosti prikazan je u sljedećoj tablici:
RB. Aktivnost Ukupno
bodova Napomena
1. Prikupljanje potrebnih podataka za rad na postavljenom projektu 10 min. 33 %
2. Georeferenciranje predloška i izrada vektorskog 3D modela zadanog područja 10 min. 33 %
3. Priprema modela za 3D geovizualizaciju uz dopunu atributnih podataka i izrada projektne dokumentacije 10 min. 33 %
4. Prisutnost na vježbama (70%) 10 min. 70 %
5. 1. kolokvij 30 min. 33 %
6. 2. kolokvij 30 min. 33 %
7. Popravni kolokvij za 1. ili 2. kolokvij (30) min. 33 %

UKUPNO 100
Pravo na oslobađanje od pismenog ispita ostvaruju student koji ostvare minimalno 71 bod. Pravo na pristup pismenom dijelu ispita imaju student s minimalno 32 boda (Prisutnost 2 boda, kolokviji 20 (10+10) bodova i projekt 10 bodova).
Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja I zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima:
??1-7 ili pismeni/praktični dio ispita 75%
??usmeni dio ispita 25%
Ocjena iz pisanog dijela utvrđuje se na sljedeći način:
Bodovi Ocjena
70 bodova do 80 bodova = dovoljan (2)
81 bodova do 88 bodova = dobar (3)
89 bodova do 95 bodova = vrlo dobar (4)
96 bodova do 100 bodova = izvrstan (5)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Frangeš, S. (2008): Kartografska vizualizacija, rukopis predavanja, www.geof.hr/kartogra/kart_viz.pdf
2. Dykes, J., Mac Eachren, A. i Kraak, M-J. (ur.) (2004): Exploring geovisualization, Elsevier Science, Amsterdam, 2004., ISBN 0-080-44531-4.
3. Materijali s predavanja i prezentacije objavljene na e-učenju.
4. Kraak, M.-J., Ormeling, F.J.: Cartography, the Visualisation of Geospatial Data, London, Addison Wesley Longman 2001.
Preporučena literatura:
5. MacEachren, A.M.: How maps work ? Representation, visualization and design. Guilford Press, New York 1995.
6. Heim, M.: Virtual realism. New York, Oxford 1998.
7. Mayhew, D.J.: The usability engineering lifecycle: A practitioner's handbook for user interface design. Morgan Kaufman Publishers, San Francisco, 1999.
8. Card, S.K., MacKinley, J.D., Shneiderman, B.: Readings in information visualisation ? Using vision to think. Morgan Kaufman Publishers, San Francisco, 1999.
9. Internetski izvori i sustavi pomoći grafičkih programa: http://129.187.175.5/materials/Master_Course/Meng_Liqiu/designissue_script.pdf http://129.187.175.5/materials/Visualization_I/mdmv.pdf http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/cartocom/cartocom_f.html http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/agile/agile2009.html http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/series/lngc/index.html http://www.geog.ubc.ca/courses/geog376/notes/cartography.html http://en.wikipedia.org/wiki/Geovisualization http://geoanalytics.net/ica/ http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/703524/description#description http://www.geovista.psu.edu/publications/2003/MacEachren_CG&A_03.pdf http://www.integralgis.com/pdf/GeoVisualization.pdf http://peer-initiative.org/html/obj291.html http://kartoweb.itc.nl/ICAvis/2007/LloydDykesHelsinkiAbstractv5.pdf http://cartography.tuwien.ac.at/ica/documents/ICC_proceedings/ICC2003/Papers/287.pdf http://www.textbooksrus.com/search/BookDetail/?isbn=9780132298346 http://peer-initiative.org/html/obj300.html http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/ncgia/u49.html http://www.vterrain.org/Packages/GovEdu/ http://www.vterrain.org/ http://www.3dcity.info/luzern/html/luzern_schweizerhofquai_en.html http://www.soko.hr/o_nama.htm http://www.vterrain.org/Locations/eu/ http://www.journalofmaps.com/ http://geodata.ethz.ch/geovite/tutorials/L5GeodataVisualization/en/html/unit_u1Visu.html http://blog.ordnancesurvey.co.uk/2011/01/visualising-geo-data/ http://geodata.ethz.ch/geovite/tutorials/L5GeodataVisualization/en/text/L5GeodataVisualization.pdf http://www.peer.eu/fileadmin/user_upload/opportunities/metier/course4/c4_2D_visualization_geo.pdf http://www.oocities.org/geos_eap/txt/Geo_Visualisation_Archeology.pdf
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu