Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kartografija
Kratica: 24A01_12Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Robert Župan
Izvođači: Prof. dr. sc. Stanislav Frangeš ( Predavanja )
Krunoslav Šoštarić ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Predavanja: Kartografija i njezini zadaci. Definicije kartografije. Pregled razvoja kartografije.
Podjela kartografije. Tijek izrade kartografskog prikaza. Objekti prikaza. Imena objekata.
Vrste kartografskih prikaza. Karta i njezina svojstva. Sastavni dijelovi karte. Veličine karata.
Osnovno o topografskim kartama. Osnovno o tematskim kartama. Kartama srodni prikazi.
Atlasi. Reljefi i reljefne karte. Globusi. Suvremene karte RH. Izvornici. Kartografika. Tlocrtni
i značenjski dio kartografskog prikaza. Minimalne veličine. Grafičke varijable. Osnovni
geometrijsko-grafički elementi. Kartografski znakovi. Signature. Dijagrami na karti. Višeton.
Boja. Pismo na karti. Osnovno o kartografskoj vizualizaciji. Osnovni pojmovi o kartografskoj
generalizaciji. Čimbenici koji utječu na kartografsku generalizaciju. Osnovno o postupcima
kartografske generalizacije. Kartografska reprodukcija. Digitalni postupci izrade i
umnožavanja karata. Skup podataka za upotrebu. Metode uporabe karata. Način održavanja
kartografskog prikaza.
Vježbe: Izrada niza kartografskih znakova kroz mjerila od 1:25 000 do 1:200 000. Izrada
sastavljačkog originala karte sa cjelokupnim vanjskim opisom. Izrada tematske karte.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Frangeš, S.: Opća kartografija. rukopis predavanja, www.geof.hr/kartogra/opca%20kartografija.pdf
2. Lovrić, P.: Opća kartografija. Sveučilište u Zagrebu 1988.
Preporučena literatura:
3. Robinson, A.H., Morrison, J.L., Muehrcke, P.C., Kimerling, a.J., Guptill, S.C.: Elements of Cartography. New York, J. Wiley and Sons 1995.
4. Hake, G., Grünreich, D., Meng, L.: Kartographie - Visualisirung raum-zeitlicher Informationen. Walter de Gruyter, Berlin, New York 2002.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove geoinformatike
Položen : Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici
Položen : Programiranje
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu