Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Baze podataka
Kratica: 23A01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Medak
Izvođači: dr. sc. Ivan Medved ( Projektantske vježbe )
Mario Miler dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Dražen Odobašić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Ela Vela Bagić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Sadržaj: Baza podataka - motivacija i definicija. Podatak, informacija, informacijski sustav,
organizacijski sustav. Modeli podataka. Sustav za upravljanje bazom podataka. Dizajn baza
podataka: konceptualni, implementacijski i fizički dizajn. Fizička organizacija podataka.
Pretraživanje podataka. Indeksiranje podataka. Logički modeli podataka: hijerarhijski,
mrežni, relacijski, objektno-orijentirani, objektno-relacijski, deduktivni. Entiteti i veze.
Normalne forme. Relacijska algebra. Integritet podataka. Upitni jezici. SQL. Tipovi podataka
u SQL-u. Definicija sheme u SQL-u. Manipulacija podacima u SQL-u. Višetablični upiti.
Primarni i strani ključevi. Agregiranje. Transakcije, konzistentnost, ACID uvjeti. Sigurnost
baza podataka. Objektne baze podataka. UML. Objektno-relacijske baze podataka. Proširenja za prostorne podatke. Komercijalni i slobodni sustavi za upravljanje bazama podataka. Deduktivni model. NoSQL baze podataka. Primjene u geodeziji i geoinformatici.

Ishodi učenja:
- definirati osnovne pojmove vezane uz baze podataka,
- razlikovati modele baza podataka: relacijski model, objektni, objektno-relacijski i deduktivni,
- primijeniti model entiteta i veza na konkretan problem iz područja geoinformatike,
- izraditi shemu baze podataka u relacijskom modelu uz primjenu normalnih formi,
- riješiti praktične zadatke korištenjem SQL naredbi.

Oblici nastave: predavanje (15x 2 sata), računalne vježbe (15x 2 sata)
Razina primjene tehnologije e-učenja: 2

Uvjeti za dobivanje potpisa:
- nazočnost na 70% nastave,
- pravodobno izrađena dva programa,
- minimalno ukupno 11 bodova (od 60 mogućih) iz dva međuispita.

Ocjenjivanje:
Primjenjuje se kontinuirano praćenje studenata: tijekom semestra će se održati dva međuispita (kolokvija) na kojima se može dobiti maksimalno 2x30=60 bodova. Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave. Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvareno pravo na potpis te minimalno 31 bod (od 60 mogućih) na međuispitima.

Ocjena = M1 + M2
M1, M2 - bodovi na međuispitima.

Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
Bodovi Ocjena
31 do 38 dovoljan (2)
39 do 45 dobar (3)
46 do 53 vrlo dobar (4)
54 do 60 izvrstan (5)

Studenti koji ne polože ispit polažu pismeni i usmeni ispit. Uvjet za polaganje usmenog dijela ispita je 50% od mogućih bodova pismenog dijela ispita.

Nastavu je moguće održavati i na engleskom jeziku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Worboys, M.F. and Duckham, M. (2004) GIS: A Computing Perspective, Second Edition, CRC Press.
3. Douglas, K., Douglas, S (2005): PostgreSQL (2nd Edition), SAMS.
4. Medak, D. (2011): Baze podataka - predavanja. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Preporučena literatura:
2. Date, C.J. (2000): An Introduction to Database Systems. Addison Wesley Longman; 7th edition.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Programiranje
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Programiranje
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu