Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u informacijsko društvo
Kratica: 23A05Opterećenje: 15(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 15(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Branka Mraović
Izvođači: prof. dr. sc. Branka Mraović ( Seminar )
Opis predmeta: Opis sadržaja

S obzirom na činjenicu da je razvitak informacijskih i komunikacijskih tehnologija radikalno transformirao i samu profesiju geodetskog inženjera i studij geodezije i geoinformatike, ovaj kolegij, kroz analizu socijalnih, ekonomskih i političkih konzekvencija ovih procesa, pomaže studentima u razumijevanju konteksta nastalih promjena, i na taj način nadopunjuje i olakšava studij tehničkih predmeta. Predmet je tako koncipiran da se tijekom nastave studentima želi ponuditi temeljna znanja iz područja društvenih znanosti, što im omogućuje uvid u prelazak iz moderne u postmodernu epohu u suvremenoj kulturi.

Sadržaj predavanja: Institucije Europske unije. Epistemologija informacijskih sustava. Informacijsko i mrežno društvo. Informacija ? semantika i etimologija pojma. Svrha dizajniranja informacijskih sustava. Prednosti mrežnog dizajna. Konceptualni model otvorenih informacijskih sustava. Konstrukcija znanja: podatak, informacija, znanje, djelovanje. Društvo znanja. Virtualna organizacija. ?Biti digitalan?. ?Digitalni nervni sustav?, ?mrežni stil rada?, ?mrežni stil života?. Mrežna logika informacijske ere. Kompanija koja kreira znanje. Novi sustav proizvodnje bogatstva. Računala i ljudski um. Emocionalni menadžment. Oblici učenja pri kreiranju elektroničkog teksta. Računala i ljudski um. Metodologija korištenja jezika u virtualnim on-line zajednicama. Koncept govora kao dijaloga. Prema novoj teoriji subjektiviteta u digitalnoj eri. R. Penrose: Kritika umjetne inteligencije. Inteligencija i razumijevanje. Rudarenje podataka. Inovativnost tehnika rudarenja podataka. Etička pitanja pri konstrukciji znanja u tehničkoj okolini. Tehno-optimisti i tehno-pesimisti. Budućnost tehnika rudarenja podataka. Globalni procesi. Osnovna obilježja globaliteta. Sistemska ravnoteža globalnog poretka. Kapitalizam novčanog menadžera. Procesi deindustrijalizacije. Globalbne kompanije. Oblici korporacija u doba globaliteta i njihov način rada: etnocentrične, policentrične, geocentrične. Koje bi trebale biti uzajamne koristi između multinacionalnih korporacija i zemalja domaćina? Najčešće pritužbe. Sredstva i svrhe korporativne mreže.

Sadržaj seminara: Cilj je seminarskog rada poticanje kritičkog mišljenja i tolerantnog dijaloga o aktualnim fenomenima globaliteta i izazovima za geodetsku struku. Studenti samostalno analiziraju recentnu svjetsku literaturu. Tijekom akademske godine 2008./2009. profesorica Mraović je na međunarodnoj sveučilišnoj mreži Moodle kreirala autorski debatni forum ?Studenti pitaju ... studenti sami odgovaraju?. Forum je naišao na izuzetan odaziv studenata Geodetskog fakulteta učeći ih tolerantnom dijalogu, odabiru tema, pisanju i međusobnom komentiranju eseja. Polazeći od početne premise da u digitalnoj eri znanje iziskuje neprekidno umrežavanje, studenti su pod mentorskim vodstvom B. Mraović sačinili svoje eseje na sljedeće teme: ?Koliko internet utječe na našu svakodnevnicu??, ?Bolonja iz studentske perspektive?, ?Ulazak Republike Hrvatske u Europsku Uniju?, ?Koja financijska kriza??, ?Roboti umjesto ljudi?, ?Tehnološki razvitak i produktivnost?, ?Tko sam ja? Identitet i smisao u umreženom društvu?. Eseji su bili postavljeni na web stranici kolegija.

Ishodi učenja

- epistemologija informacijskih sustava u društvu znanja
- socijalne implikacije dizajniranja informacijskih sustava u geodeziji
- konstrukcija znanja u geodeziji i geoinformatici: podatak, informacija, znanje, djelovanje.
- inovativnost tehnika rudarenja podataka
- utjecaj razvitka informacijskih i komunikacijskih tehnologija na sadržaj rada i profesiju inženjera geodezije
- mrežna logika informacijske ere
- mrežno društvo i virtualne zajednice
- socijalna kntrola u informacijskoj eri
- primjena etičkog kodeksa pri konstrukciji znanja u tehničkoj okolini
- tvrtka koja kreira znanje
- novi sustav proizvodnje bogatstva
- emocionalni menadžment
- novi odnosi moći u eri deindustrijalizacije
- kapitalizam novčanog menadžera
- oblici korporacija u doba globalitata i njihov način rada
- izrada seminarskih prezentacija

Oblici nastave

- predavanja
- seminari
- konzultacije
- E-učenje Tijekom akademske godine 2009./2010. profesorica Mraović provodila je svoj autorski projekt ?E-učenje kroz natjecanje?. Riječ je o inovaciji u provođenju ispita, kroz koju se u studenata kroz natjecanje seminarskih grupa preko interneta potiče razvoj vještina iz područja emocionalnog menadžmenta kao što su kompetitivnost, inovativnost, grupna kohezija, liderstvo i individualnost.

- kontinuirana provjera znanja

Ocjenjivanje

Kontinuirano kroz projektne zadatke:

Pismeni
- 2 kolokvija tijekom nastave
- Pisanje eseja temeljem zadane literature
- Pisanje eseja temeljem pretraživanja web stranica
- Vježbe u pisanju kritičkih eseja
- Izrada seminarskih prezentacija
- Pismeni ispit


Usmeni
- Javna obrana seminarskog rada
- Usmeni ispit

Elektronički mediji
Analize web stranica

Ispit je pismeni i usmeni.


Predmet se može predavati na hrvatskome i na engleskome jeziku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mraović, B. (2010.), Globalni novac: Politička uvjetovanost financijske informacije, SKD Prosvjeta, Zagreb. Castells, M. (2001) The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. I-III, Oxford: Blackwell.
2. Mraović, B. (2005) "The Crises of Representation in Knowledge-Based Societies", Social Responsibility: An international Journal, Ansted, British Virgin Islands, 1 (2), CD-rom.
3. Haralambos, M., Heald, R. (1992.) Uvod u sociologiju, Zagreb: Globus.
6. Castells, M. (2000.) Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura, Sv. I: Uspon mrežnog društva, Zagreb: Golden marketing. Castells, M. (2000.) Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura, Sv. 2: Moć identiteta, Zagreb: Golden marketing. Castells, M. (2000.) Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura, Sv. 3: Kraj tisućljeća, Zagreb: Golden marketing. Mraović, B. (1996.) Pobjednici i gubitnici, Organizacijske implikacije tehnološkoga razvoja, Zagreb: Globus. Mesarić, M. (2004.) Civilizacija, danas i sutra, Obrisi alternativnih svjetonazora. I., II., Zagreb: ITP Škorpion. Kalanj, R. (2004.) Globalizacija i postmodernitet, Zagreb: Politička kultura. Radovan, M. (1989,) Projektiranje informacijskih sistema, Zagreb: Informator. Panian, Ž. (2001.) Kontrola i revizija informacijskih sustava, Zagreb: Sinergija. Weihrich, H., Koontz, H. (1994.) Menadžment, Poglavlje 21 "Tehnike kontrole i informacijske tehnologije" Deseto izdanje, Zagreb: MATE. Žugić, Z. (1988.) Informacijsko društvo, Nova paradigma, Beograd: Kairos. Prelog, N. (1992.) Pogled kroz ekran, Vodič u informacijsko društvo, Zagreb: DRIP, Biblioteka Informacijsko društvo. Dragičević, A. (1994.) Politička ekonomija informacijskog društva, Varaždin: Biblioteka udžbenici. Sassen, S. (2003.) Protugeografije globalizacije, Teorijski i empirijski elementi u izučavanju globalizacije, Zagreb: Multimedija. Alexander, C. J., Pal, L. A. (2001.) Kulture interneta, Virtualni prostori, stvarne povijesti i živuća tijela, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. Levinson, P. (2001.) Digitalni McLuhan, Vodič za novo doba, Zagreb: Izvori. Castells, M. (2003.) Internet Galaksija, Razmišljanja o internetu, poslovanju i društvu, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. Sušanj, Z. (2005.) Organizacijska klima i kultura, Jastrebarsko: Slap. Buble, M. (2006.) Metodika projektiranja organizacije, Zagreb: Sinergija. Jušić, B. (1991.) Prilagodljiva organizacija, Zagreb: Ekonomski institut Zagreb. Jurina, M. (1994.) Rukovođenje i organizacijsko ponašanje, Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Sikavica, P., Novak, M. (1999.) Poslovna organizacija, Zagreb: Informator.
Preporučena literatura:
4. Harvey, D. (1990) The Condition of Postmodernity, Oxford: Blackwell.
5. Finnegan, R., Salaman, G. & Thompson, K.(1990) (Eds.) InformationTechnology: Social Issues, London: Hodder andStoughton. Castells, M. (2000.) Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura, Sv. I: Uspon mrežnog društva, Zagreb: Golden marketing. Castells, M. (2000.) Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura, Sv. 2: Moć identiteta, Zagreb: Golden marketing. Castells, M. (2000.) Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura, Sv. 3: Kraj tisućljeća, Zagreb: Golden marketing. Mraović, B. (1996.) Pobjednici i gubitnici, Organizacijske implikacije tehnološkoga razvoja, Zagreb: Globus. Mesarić, M. (2004.) Civilizacija, danas i sutra, Obrisi alternativnih svjetonazora. I., II., Zagreb: ITP Škorpion. Kalanj, R. (2004.) Globalizacija i postmodernitet, Zagreb: Politička kultura. Radovan, M. (1989,) Projektiranje informacijskih sistema, Zagreb: Informator. Panian, Ž. (2001.) Kontrola i revizija informacijskih sustava, Zagreb: Sinergija. Weihrich, H., Koontz, H. (1994.) Menadžment, Poglavlje 21 "Tehnike kontrole i informacijske tehnologije" Deseto izdanje, Zagreb: MATE. Žugić, Z. (1988.) Informacijsko društvo, Nova paradigma, Beograd: Kairos. Prelog, N. (1992.) Pogled kroz ekran, Vodič u informacijsko društvo, Zagreb: DRIP, Biblioteka Informacijsko društvo. Dragičević, A. (1994.) Politička ekonomija informacijskog društva, Varaždin: Biblioteka udžbenici. Sassen, S. (2003.) Protugeografije globalizacije, Teorijski i empirijski elementi u izučavanju globalizacije, Zagreb: Multimedija. Alexander, C. J., Pal, L. A. (2001.) Kulture interneta, Virtualni prostori, stvarne povijesti i živuća tijela, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. Levinson, P. (2001.) Digitalni McLuhan, Vodič za novo doba, Zagreb: Izvori. Castells, M. (2003.) Internet Galaksija, Razmišljanja o internetu, poslovanju i društvu, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. Sušanj, Z. (2005.) Organizacijska klima i kultura, Jastrebarsko: Slap. Buble, M. (2006.) Metodika projektiranja organizacije, Zagreb: Sinergija. Jušić, B. (1991.) Prilagodljiva organizacija, Zagreb: Ekonomski institut Zagreb. Jurina, M. (1994.) Rukovođenje i organizacijsko ponašanje, Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Sikavica, P., Novak, M. (1999.) Poslovna organizacija, Zagreb: Informator.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu