Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fotogrametrija
Kratica: 24A03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 30(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Izvođači: Ljiljana Pleše dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Predmet donosi osnovne pojmove i definicije u fotogrametriji, te upoznaje studente sa mogućnostima prikupljanja informacija i izmjere fotogrametrijskih snimki. Objašnjeni su standardni postupci orijentacija fotogrametrijskih snimki, te standardni fotogrametrijski proizvodi, kao i osnove kontrole kvalitete fotogrametrijskih radova.

Sadržaj predavanja:
Uvod, pojam i definicije u fotogrametriji. Osnove fotografije i preslikavanja. Kamere i drugi sustavi za snimanje. Izmjera snimki, koordinatni sustavi u fotogrametriji, transformacija koordinata u ravnini. Terestrička fotogrametrija, pribor, snimanje i primjena. Aerofotogrametrija, oprema, priprema terena i planiranje snimanja. Stereofotogrametrija, oko, stereoskopsko promatranje, subjektivni model, principi stereoizmjere, analitički i digitalni sustavi. Orijentacije, unutarnja, relativna i apsolutna orijentacija, deformacija modela. Proizvodi, aerotriangulacija, ortofoto. Točnost fotogrametrijske izmjere.


Sadržaj vježbi: Upoznavanje sa objektno orijentiranim softverom za fotogrametrijske orijentacije NOOBEED. Upoznavanje sa sadržajem i interpretacijom mjernih snimki. Orijentacije pojedinačnih aerofotogrametrijskih modela. Izrada 3D-anaglifskog prikazaIshodi učenja:
-razumjeti osnovne prednosti i nedostatke fotogrametrijske metode mjerenja u odnosu na ostale metode.
-razumjeti proces nastajanja tehničke fotografije i uvjete koje mora zadovoljiti mjerna snimka
-razumjeti osnovne procedure pripreme fotogrametrijskih snimki za izmjeru
-razumjeti principe mono- i stereoskopske fotogrametrijske izmjere, njihove prednosti i nedostatke te područja primjene


Oblici nastave:

-predavanja
-projektantske vježbe (na računalima i fotogrametrijskim mjernim stanicama)
-konzultacije
-provjera znanja
-e-učenje

Ocjenjivanje

Kontinuirano: nazočnost na više od 70% predavanja i 70% vježbi. Izrada projektnih zadataka na vježbama. Predviđena su dva projektna zadatka:
1.Orijentacija aerofotogrametrijskih snimki
2.Izrada 3D anaglifskog prikaza
Student ima mogućnost pristupanja dvama kolokvijima, gdje odgovara na teorijska i praktična pitanja putem pismenog rada.

Uspješnost izrade projektnih zadataka, te njihovo razumijevanje ocjenjuje se tijekom njihove predaje.

Pismeno: Student se može osloboditi pismenog dijela ukoliko to gradivo položi putem dva kolokvija tijekom semestra, u suprotnom student pristupa pismenom dijelu ispita na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog ispita vrijedi za jedan od prva dva redovita ispitna roka.

Usmeno: Student se može osloboditi usmenog dijela ispita, ukoliko na oba kolokvija i iz oba projektna zadatka postigne barem vrlodobar ili odličan uspjeh. U suprotnom teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima.


RB. Aktivnost Ukupno
bodova Napomena
1. Orijentacija aerofotogrametrijskih snimki 25 min. 50 %
2. Izrada 3D anaglifskog prikaza 25 min. 50 %
3. 1. kolokvij 25 min. 50 %
4. 2. kolokvij 25 min. 50 %
UKUPNO 100 Min 50

Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od
- Obične aritm. sredine uspjeha na aktivnostima 1-4 (ako je uspjeh na svakoj od aktivnosti vrlodobar(4) ili izvrstan (5) )
- Obične aritm. sredine uspjeha na aktivnostima 1-4 sa 50% a ostalih 50% na usmenom dijelu
- 50% na pismenom dijelu i 50% na usmenom dijelu (ako neke od aktivnosti nisu pozitivno ocjenjene)
Ocjena iz pisanog dijela ispita I kolokvija utvrđuje se na slijedeći način:
Postotak Ocjena
50% do 71% dovoljan (2)
72% do 80% dobar (3)
81% do 90% vrlo dobar (4)
91% do 100% izvrstan (5)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kraus, K.: Fotogrametrija, Knjiga 1., prijevod na hrvatski jezik, Zagreb - Sarajevo 2005. Materijali objavljeni na e-učenju
Preporučena literatura:
2. Internetski izvori, sustav pomoći softvera NOOBEED Braum, F.: Elementarna fotogrametrija, Sveučilište u Zagrebu 1969. Braum, F.: Fotogrametrijsko snimanje, Sveučilište u Zagrebu 197.....
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Geodetski instrumenti
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Geodetski instrumenti
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu