Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kvaliteta geoinformacija
Kratica: 24A04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 30(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Nevio Rožić
Izvođači: Mariana Andrić dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Opis sadržaja:

Uvod u kvalitetu i kontrolu kvalitete geoinformacija (geopodataka). Odnos suvremene globalne i nacionalne standardizacije s kvalitetom i kontrolom kvalitete geopodataka. Geodetski topografski i kartografski proizvodi kao uređeni i homogeni skupovi geopodataka. Načela definiranja i opisivanja kvalitete geopodataka. Komponente definiranja kvalitete geopodataka. Identificiranje i deklariranje kvalitete geopodataka. Ocjenjivanje i vrednovanje kvalitete geopodataka. Specifikacije geodetskih proizvoda. Kvantitativne i ne-kvantitativne informacije o kvaliteti geopodataka. Elementi i podelementi kvalitete geopodataka. Cjelovitost (suvišnost i ispuštenost), logička dosljednost (konceptualna dosljednost, topološka dosljednost i dosljednost formata), položajna točnost (apsolutna i relativna točnost), vremenska točnost (vremenska dosljednost i vremenska vjerodostojnost), tematska (ispravnost klasifikacije geoobjekata i ne-kvantitativnih atributa te točnost kvantitativnih atributa). Opisnici podelemenata kvalitete geopodataka. Proces (plan i sustav kontrole) kvalitete geopodataka. Metode i klasifikacija metoda vrednovanja kvalitete geopodataka. Direktne metode. Potpuna kontrola. Kontrola uzorka. Automatizirane i ručne metode. Indirektne metode. Izvješćivanje i deklariranje kvalitete geopodataka. Podaci o podacima (metadata). Izvješća s nalazima i rezultatima kvalitete geopodataka. Mjere kvalitete. Načela i elementi kvalitete i kontrole kvalitete nacionalnih geodetskih proizvoda (topografski, kartografski i fotogrametrijski proizvodi). Hrvatski nacionalni sustav kontrole kvalitete geodetskih proizvoda. Kvaliteta i kontrola kvalitete nacionalnih geodetskih proizvoda: Topografska baza podataka RH, Ortofoto planovi 1:5000, Topografska karta 1:25000.

Ishod učenja:

Stečena neophodna teorijska i empirijska znanja te vještine aktivne primjene metoda, algoritama i postupaka određivanja i vrednovanja kvalitete te izvješćivanja o kvaliteti geoinformacija i geopodataka pri rješavanju različitih zadaća i problema geodetske inženjerske prakse.

Oblici nastave:

Predavanja, auditorne i računske vježbe, provjere znanja, konzultacije, e-učenje.

Način izvođenja nastave:

Mješovita nastava (e-učenje na razini 1).

Ocjenjivanje:

Uvjeti za apsolviranje predmeta su 70% nazočnosti na nastavi predavanja i nastavi vježbi te 3 uredno i točno izađena programa.
Uvjet za oslobođenje od empirijskog dijela ispita su 2 kumulativno pozitivno položena međuispita (kolokviji) tijekom nastave.Predviđena su 2 kolokvija sa sadržajem provjere empirijskih znanja i vještina analize i obrade računskih mjerenja. Pojedini kolokvij sadrži 6 pitanja. Kriterij ocjenjivanja: jedno pitanje = 1 bod. Minimalni broj bodova za pozitivnu ocjenu jest 3. Kolokviji su eliminacijski. Samo svi položeni kolokviji (pozitivna ocjena) supstituiraju empirijski dio ispita (srednja vrijednost bodova iz svih kolokvija supstituira odgovarajući broj bodova s empirijskog dijela ispita).
Empirijski dio ispita: Dvije empirijske ispitne zadaće i četiri pitanja u neposrednoj svezi s empirijskim postavom rješenja zadaća (pitanja). Kriterij ocijenjivanja: jedno pitanje = 1 bod. Minimalan broj bodova za pristupanje teorijskom dijelu ispita je 3 boda. Empirijski dio ispita je eliminacijski.
Teorijski dio ispita: 6 teorijskih pitanja. Kriterij ocijenjivanja: jedno pitanje = 1 bod. Minimalan broj bodova za uspješno polaganje ispita je 3 boda.
Ukupna ocjena ispita određuje se na temelju ukupnog broja bodova iz empirijskog i teorijskog dijela ispita. Broju postignutih bodova dodjeljuju se ocjene: 0, 1, 2, 3, 4, 5 bodova - nedovoljan (1), 6 bodova - dovoljan (2), 7 i 8 bodova - dobar (3), 9 i 10 bodova - vrlo dobar (4), 11 i12 bodova - odličan (5).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Rožić, N.: Kvaliteta i kontrola kvalitete geoinformacija. Rukopis, Zagreb, 2007.
8. Republika Hrvatska, 2007: Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Narodne novine, 17/2007.
9. Republika Hrvatska, 2008: Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradbi državnih karata. Narodne novine, 109/2008.
Preporučena literatura:
2. International Organization for Standardization: ISO/DIS 19113 Geographic information - Quality principles
3. International Organization for Standardization: ISO/DIS 19114 Geographic information - Quality evaluation procedures
4. Kresse, W. et all: ISO Standards for Geographic Information. Springer, 2004.
5. Croatian Geodetic Institute: Quality control of geographic information. CRONO GIP document, Zagreb, 2004.
6. Državna geodetska uprava: Specifikacije nacionalnih geodetskih proizvoda. Zagreb, 2004.
7. Rožić, N. 1996: Geoinformatika III. Geodetski zakultet, rukopis predavanja, Zagreb 1996.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove geoinformatike
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Osnove geoinformatike
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu