Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rukovanje geoinformacijama
Kratica: 24A06Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Miljenko Lapaine
Izvođači: doc. dr. sc. Ivka Kljajić ( Predavanja, Projektantske vježbe )
Lili Gracin dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Predmet se bavi rukovanjem geoinformacija radi upoznavanja s mogućnostima njihove transformacije u različite formate zapisa koji olakšavaju daljnje analize. Korisnici često moraju donijeti odluke o tome kada i kako rukovati podacima. Primjeri rukovanja geoinformacijama su konverzija vektora u raster, generalizacija linija, spajanje atributa, promjena projekcije i upravljanje transakcijama.
U drugim područjima znanja identificirani su različiti oblici struktura podataka, modela podataka, projekcija, i drugih prikaza prostorno-vremenskih podataka. Te razlike daju stvarne mogućnosti, ali i ograničenja za analiziranje i modeliranje. Mogućnost prijelaza iz jednog formata u drugi, ali tako da je gubitak informacija što manji, poboljšat će analiziranje i vizualiziranje geoinformacija.

Sadržaj predavanja:
Pregled problema ili potreba korisnika geoinformacija. Koraci pri rukovanju geoinformacijama. Koordinatni sustavi i georeferenciranje. Kontinuirani georeferentni sustavi. Diskretni georeferentni sustavi. Unos i spremanje podataka. Organizacija spremanja podataka. Funkcije za unos podataka. Unos postojećih digitalnih podataka. Uređivanje i prilagođavanje podataka. Funkcije za korigiranje i prilagođavanje geometrijskih podataka. Opće korisničke funkcije. Uređivanje i korigiranje pogrešaka i propusta. Generalizacija i izglađivanje linija. Transformacije u zajedničku kartografsku projekciju. Transformacije u zajednički koordinatni sustav. Prilagodba rubova karte i susjednih područja. Kreiranje topologije. Uređivanje atributnih podataka. Analiza geoinformacija. Logičke operacije. Opće aritmetičke operacije. Opće statističke operacije. Geometrijske operacije. Izrada izvještaja iz atributnih podataka. Pretraživanje podataka s karata. Složene operacije s atributnim podacima. Klasifikacija i reklasifikacija. Integrirana obrada geometrije i atributa. Prekrivanje. Prekrivanje poligona. Točke u poligonu. Linije na poligonima. Koridori. Prekrivanje rasterskih podataka. Postupci u integriranim analizama podataka. Prezentacija geoinformacija. Pristup geoinformacijama, normizacija i autorsko pravo. Vlasništvo i autorsko pravo. Povrat troškova i određivanje cijene. Javna ili privatna organizacija geoinformacija. Sigurnost geoinformacija. Kvaliteta geoinformacija. Kriterij odabira. Točnost. Podrijetlo. Položajna točnost. Točnost atributnih podataka. Logička konzistentnost. Potpunost. Pravodobnost podataka. Dostupnost. Vjerojatni izvori pogrešaka.

Sadržaj vježbi:
Primjena Autodesk Mapa ili Quantum GIS-a pri rukovanju geoinformacijama. Definiranje i pridruživanje koordinatnog sustava i kartografske projekcije. Georeferenciranje rasterskih podataka. Prikupljanje i unos geometrijskih i atributnih podataka. Uređivanje i korigiranje geometrijskih podataka. Pojednostavljivanje linijskih objekata. Transformacija koordinata iz koordinatnog sustava crteža u neki drugi koordinatni sustav. Kreiranje i uređivanje topologija. Uređivanje atributnih podataka. Izrada izvještaja iz atributnih podataka. Pretraživanje podataka s karata. Kreiranje tematskih karata. Analiza prolaženjem mrežom. Analiza prekrivanjem poligona. Kreiranje koridora oko točaka, linija i poligona. Prikazivanje i iscrtavanje skupa karata. Istraživanje slobodnog pristupa geoinformacijama, poštovanje autorskog prava i prava na njihovu upotrebu.


Ishodi učenja:
- prepoznati probleme ili potrebe korisnika geoinformacija
- opisati korake pri rukovanju geoinformacijama
- definirati različite oblike unosa podataka i izabrati najpogodniji način spremanja podataka
- primijeniti različite funkcije za prilagodbu i uređivanje geometrijskih podataka
- izabrati metodu pridruživanja i uređivanja atributnih podataka geometrijskim podacima
- analizirati odabrane podatake na različitim razinama i prikazati rezultate u grafičkom obliku (karta i/ili izvještaj)
- objasniti važnost intelektualnog vlasništva i autorskog prava, pristup geoinformacijama
- definirati koncept kvalitete podataka


Oblici nastave:
- predavanja
- projektantske vježbe (na računalima)
- konzultacije
- provjera znanja
- e-učenje


Način izvođenja nastave:
- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)


Ocjenjivanje:

Kontinuirano:
Nazočnost na više od 70% predavanja i 70% vježbi. Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija).

Pismeno:
Pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko ostvari minimalno 50% bodova na svakom kolokviju. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem kolokvija dužan je pristupiti pismenom dijelu ispita na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog dijela ispita vrijedi za jedan od prva dva redovita ispitna termina u tekućoj akademskoj godini.

Ocjena iz pojedinog kolokvija i pismenog dijela ispita utvrđuje se na sljedeći način:
Postotak Ocjena
50% - 65% dovoljan (2)
66% - 80% dobar (3)
81% - 90% vrlo dobar (4)
91% - 100% izvrstan (5)
Konačna ocjena na temelju kontinuirane provjere znanja putem kolokvija određuje se kao srednja ocjena iz dvije pozitivne ocjene.

Usmeno:
Studenti koji polože pismeni dio ispita putem kolokvija polažu samo usmeni dio ispita. Ostali studenti polažu i pismeni i usmeni dio ispita. Uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita je 50% ostvarenih bodova na pismenom dijelu ispita.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Lapaine, M.: Rukovanje geoinformacijama, interna skripta, Geodetski fakultet, Zagreb 2006.
2. Bilješke s predavanja i vježbi.
3. Materijali objavljeni na e-učenju.
Preporučena literatura:
4. Bernhardsen, T.: Geographic Information Systems, An Introduction, 2nd edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1999.
5. Jones, Ch.: Geographical Information Systems and Computer Cartography, Prentice Hall, Harlow, England, 1997.
6. Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. W.: Geographic Information Systems and Science, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2001.
7. Maguire, D. J., Goodchild, M. F., Rhind, D.: Geographical Information Systems, Vol. 1 and 2, Longman Scientific & Technical, New York, 1991.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu