Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Inženjerska geodetska osnova
Kratica: 35A02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Gorana Novaković
Izvođači: dr. sc. Ante Marendić ( Projektantske vježbe )
doc. dr. sc. Rinaldo Paar ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Cilj predmeta je usvajanje teorijskih i praktičnih znanja vezanih za uspostavu i analizu kvalitete geodetske osnove za inženjerske radove.

Sadržaj predavanja.

Primjena geodezije u inženjerskim radovima. Projektiranje i projekt. Idejni, glavni i izvedbeni projekt. Geodetski radovi pri projektiranju, građenju i korištenju građevinskog objekta. Geodetske podloge za projektiranje i njihova točnost. Geodetska osnova za projektiranje i iskolčenje. Opće i specifične karakteristike mreža za iskolčenje. Faze uspostave geodetske mreže. Horizontalne (2D) mreže. Projekt mreže - oblici mreža i plan izmjere. Izvedba mreže na terenu - rekognosciranje, stabilizacija točaka, izmjera. Analiza kvalitete geodetske mreže - preciznost i pouzdanost. Mikrotriangulacijske mreže. Analiza točnosti triangulacijske mreže. Nesigurnosti pri mjerenju kutova u triangulacijskoj mreži i ocjena preciznosti izmjerenih kutova. Nesigurnost drugih elemenata u mreži. Trilateracijske mreže. Nesigurnosti pri elektrooptičkom mjerenju duljina. Kombinirane mreže. Izjednačenje geodetske mreže. Ocjena točnosti koordinata točaka mreže i mjerenih veličina nakon izjednačenja. Poligonska mreža. Projekt poligonske mreže. Metode priključka poligonskog vlaka na postojeću geodetsku osnovu. Ocjena preciznosti kutnih i linearnih mjerenja u poligonometriji. Utjecaj nesigurnosti mjerenja na pojedine elemente vlaka. Izjednačenje poligonskih vlakova i poligonske mreže. Mreža točaka određena presjekom lukova. Mreža linija za iskolčenje. Visinska osnova (1D) na gradilištu. Projekt nivelmanske mreže. Vrste repera na gradilištu. Nesigurnosti pri mjerenju visinskih razlika različitim metodama. Izjednačenje nivelmanske mreže. Proračun točnosti u nivelmanskoj mreži. Prostorne (3D) mreže. Osnove satelitskog pozicioniranja. Primjena metode za uspostavu inženjerske geodetske osnove. Tehnički izvještaj o uspostavljenoj inženjerskoj geodetskoj osnovi.

Sadržaj vježbi.

Auditorne, terenske i projektantske vježbe. Terenske vježbe: uspostava preciznog poligonskog vlaka, gdje se smjer početne strane vlaka određuje priključkom na više točaka postojeće geodetske osnove. Projektantske vježbe: izjednačenje poligonskog vlaka i ocjena točnosti, izjednačenje nivelmanske mreže i ocjena točnosti.

Očekivani ishodi učenja

- Razlikovati geodetsku osnovu za izmjeru terena i geodetsku osnovu za potrebe inženjerskih
radova
- Definirati geodetsku mrežu - geometrijska i algebarska definicija
- Opisati opće i specifične karakteristike geodetske osnove za iskolčenje objekata
- Definirati faze uspostave geodetske mreže
- Usporediti različite metode izmjere inženjerske geodetske osnove
- Analizirati kvalitetu (točnost) geodetske osnove i njezinih elemenata
- Napraviti specifičan priključak novo uspostavljene geodetske osnove na postojeću
geodetsku osnovu

Oblici nastave

- predavanja
- terenske vježbe
- projektantske vježbe (na računalima)
- konzultacije
- provjera znanja
- e-učenje

Način izvođenja nastave
mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)

Ocjenjivanje

Kontinuirano:
- nazočnost na nastavi više od 70%.
- izrada dva projektna zadatka na vježbama. Projektni zadaci su:
1. Na terenu uspostaviti precizni poligonski vlak čiji se smjer početne strane određuje
priključkom na tri točke postojeće geodetske osnove. Izjednačenje uspostavljenog
poligonskog vlaka, ocjena točnosti pojedinih elemenata vlaka.
2. Izjednačenje nivelmanske mreže. Ocjena točnosti.

Za dobivanje potpisa obavezno je prisustvovanje na najmanje 12 vježbi i predaja oba projektna zadatka.

- Pristupanje na dva kolokvija na kojima student rješava jedan računski zadatak i odgovara na
pet teorijskih pitanja. Za prolaz na kolokviju potrebno je riješiti računski zadatak i odgovoriti na
najmanje jedno teorijsko pitanje. Računski zadatak donosi 50 bodova, a svako teorijsko
pitanje 10 bodova.

- Pismeni: pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko položi oba kolokvija.
Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita, dužan je pristupiti pismenom dijelu
ispita na redovitim ispitnim rokovima. Na pismenom dijelu ispita student rješava dva
računska zadatka i odgovara na pet teorijskih pitanja. Za prolaz na pismenom dijelu ispita
potrebno je riješiti oba računska zadatka i odgovoriti na najmanje jedno teorijsko pitanje.
Računski zadaci donose 50 bodova, a svako teorijsko pitanje 10 bodova.

- Usmeni: Teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima. Svi studenti dužni
su pristupiti usmenom dijelu ispita. U slučaju da student ne položi usmeni dio ispita, za
slijedeće ispitne rokove vrijedi položeni pismeni dio (ili kolokviji).

Popis bodova koji se mogu ostvariti po pojedinoj aktivnosti prikazan je u sljedećoj tablici:

Rb. Vrsta aktivnosti Ukupno bodova Napomena

1. Pohađanje nastave Uvjet za potpis min. 70%
2. 1. projektni zadatak Uvjet za potpis 100%
3. 2. projektni zadatak Uvjet za potpis 100%
4. 1. kolokvij 30 min. 60%
5. 2. kolokvij 30 min. 60%
6. Pismeni dio ispita (60) min. 60%
7. Usmeni dio ispita 40
UKUPNO 100

Konačna ocjena:

Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima:

- dva kolokvija ili pismeni dio ispita 60%
- usmeni dio ispita 40%

Ocjena iz kolokvija ili pismenog dijela ispita, utvrđuje se na sljedeći način:

60 - 70 bodova: dovoljan (2)
71 - 80 bodova: dobar (3)
81 - 90 bodova: vrlo dobar (4)
91 - 100 bodova: izvrstan (5)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Novaković, G.: Inženjerska geodetska osnova, interna skripta Novaković, G.: Prezentacija predavanja
2. Janković, M.: Inženjerska geodezija I. Tehnička knjiga, Zagreb, 1982.
Preporučena literatura:
3. Uren, J., Price, W. F.: Surveying for Engineers. MacMillan Press Ltd, London, 1992.
4. Möser, M: Handbuch Ingenieurgeodäsie; Grundlagen, Herbert Wichmann Verlag, Hüthig GmbH, Heidelberg, 2000.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Analiza i obrada geodetskih mjerenja
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Analiza i obrada geodetskih mjerenja
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu