Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Zemljišni informacijski servisi
Kratica: 35B02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Mastelić Ivić
Izvođači: doc. dr. sc. Hrvoje Matijević ( Predavanja, Projektantske vježbe )
dr. sc. Mario Mađer ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Višenamjenski katastri. Primjena GIS-a za obradu podataka. ZIS - osobine. Modeli podataka.
Formalna struktura servisa. Tipovi podataka. Georeferenciranje. Katastarski sustavi na Webu.
Funkcionalni modeli. Baze metapodataka. Indeksi. Registar prostornih jedinica. Vrste
prostornih jedinica. Sadržaj baze podataka. Model podataka. Tehnički dio. Izdavanje
podataka. Distribuirane baze podataka. Kontrole. Pouzdanost i točnost podataka. Alati.
Pouzdanost. Baze tehničkih i opisnih podataka. Čimbenici kvalitete. Uklapanje u geodetski
model. Gospodarski čimbenici. Geometrijska poboljšavanja. Izbor postupka. Poboljšanje
katastarskog plana. Kontrole sukladnosti. Troškovi. Održavanje. Prikazi i izdavanje podataka.
Prijenos podataka ? norme. ZIS na Internetu. Rad sa zemljišnim informacijskim servisima.
Lokalni i državni servisi, namjena i korištenje.

Ishodi učenja

- shvatiti i poznavati metode i načine prikupljanja podatka o zemljištu
- znati provesti praktičnu vektorizaciju analognog katastarskog plana
- shvatiti i znati primijeniti metodu poboljšanja (homogenizaciju) katastarskog plana
- shvatiti postupak modeliranja zemljišnih podataka
- izraditi vektorski slojni model digitalnog katastarskog plana sukladno važećim specifikacijama
- izraditi analizu sukladnosti tehničkog i knjižnog dijela katastarskog operata
- shvatiti principe uspostave zemljišnih informacijskih servisa i upravljanje podacima
- shvatiti principe uspostave zemljišnih informacijskih servisa i upravljanje podacima
- znati provesti praktičan rad sa zemljišnim informacijskim servisima

Oblici nastave

- predavanja
- projektantske vježbe (na računalima)
- konzulatacije
- provjera znanja
- e-učenje

Način izvođenja nastave

- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)

Ocjenjivanje

kontinuirano: nazočnost na više od 70% predavanja i vježbi. Izrada i izlaganje projektnog zadatka na vježbama. Projektni zadatak sadrži dvije cjeline: vektorizacija katastarskog plana i analiza sukladnosti. Za svaku cjelinu student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti i 3 teorijska pitanja.
pismeno: pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi u 2 kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem kolokvija dužan je pristupiti pismenom dijelu na redovitim ispitnim rokovima.
usmeno: teorijska znanja provjeravaju se na kraju semestra putem usmenog ispita.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Roić, M.: Zemljišni informacijski servisi - interna skripta, Geodetski fakultet, Zagreb 2005.
2. Larsson, G.: Land registration and cadastral systems, Longman Scientific Technical, London 1991.
3. Bill, R., Fritsch, D.: Grundlagen der Geoinformationssysteme I II, Wichmann, Heidelberg 1994.
5. Materijali objavljeni na e-učenju
Preporučena literatura:
4. Propisi
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu