Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Inženjerska geodezija
Kratica: 36A01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 10(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 20(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Izvođači: prof. dr. sc. Gorana Novaković ( Predavanja )
Igor Grgac mag. ing. geod. ( Projektantske vježbe, Terenske vježbe )
dr. sc. Ante Marendić ( Terenske vježbe, Projektantske vježbe )
doc. dr. sc. Rinaldo Paar ( Projektantske vježbe, Terenske vježbe )
Opis predmeta: Opis sadržaja

Zadaća inženjerske geodezije u procesu projektiranja, građenja i tijekom eksploatacije
građevinskih objekata. Elementi iskolčenja. Metode iskolčenja točke i pravca. Promet.
Promet s prostornoplanerskog stajališta. Glavne okolnosti uređenog prometa. Procjena
isplativosti. Faze pri projektiranju prometnica. Projektiranje cesta. Pravna regulativa. Studija
podobnosti za izgradnju prometnica. Stručna podloga za uvjete uređenja prometnica. Elementi
trase u položajnom i visinskom smislu. Pravci kao elementi trase. Kružne krivine. Prijelazne
krivine. Klotoida. Kubna parabola. Lemniskata. Složene krivine. Zaokretnice (serpentine).
Stacioniranje trase. Izrada uzdužnog profila. Izrada poprečnih profila. Operativni poligon.
Iskolčenje s operativnog poligona. Iskolčenje projektiranih poprečnih profila. Izračun masa
(volumen, kubatura). Zaobljenje nivelete. Kolničke konstrukcije. Materijali za gradnju cesta.
Primjena fotogrametrije u projektiranju prometnica.

Ishodi učenja

- upoznati se s zadaćom inženjerske geodezije u procesu izgradnje objekata
- znati metode iskolčenja točke
- znati metode iskolčenja pravca kad se krajnje točke dogledaju i nedogledaju
- iskazati ocjenu točnosti
- imati osnovne spoznaje o vrstama prometa
- upoznati se s prometom s prostornoplanerskog gledišta
- znati faze projektiranja i geodetske radove vezane uz projektiranja
- upoznati se s elementima trase u horizontalnom i visinskom smislu
- znati iskolčiti trasu, poprečne profile te izračun volumena (kubatura) zemljanih radova
- upoznati se s vrstama kolničkih konstrukcija


Oblici nastave

- predavanja
- projektantske vježbe (na računalima)
- terenske vježbe
- konzultacije
- provjera znanja
- e-učenje

Način izvođenja nastave

- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)

Kontinuirano: nazočnost na više od 70% vježbi. Izrada projektnih zadatka na vježbama. Za svaki projekt student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti i 3 pitanja. Projektni zadaci su:


1. Ocjena točnosti iskolčenja točke

2. Iskolčenje osi staze

3. Geodetske metode izmjere kubatura


Pristupanje na dva kolokvija na kojima student rješava računske i teorijske zadatke. Kolokviji se provode slično pismenom dijelu ispita.

Pismeno: pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz 2 kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem kolokvija dužan je pristupiti pismenom dijelu na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog dijela ispita vrijedi za jedan redoviti ispitni rok (bilo koji od četiri ispitna roka).

Usmeno: teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima.

Pravo na oslobađanje od pismenog ispita ostvaruju studenti koji ostvare minimalno ocjenu 2 iz oba kolokvija.

Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima:

- kolokvij ili pismeni dio ispita 50%

- usmeni dio ispita 40%

- nazočnost 10%


Ocjena iz pismenog dijela utvrđuje na sljedeći način:

Postotak Ocjena

60% do 71% dovoljan (2)

72% do 80% dobar (3)

81% do 90% vrlo dobar (4)

91% do 100% izvrstan (5)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kapović, Z: Rukopis, 2005.
2. Korlaet, Ž: Uvod u projektiranje i građenje cesta, Građevinskin fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1995.
3. Moser, M, Muller, G, Schlemmer H, Werner H (2000): Handbuch Ingenieurgeodasie - Grundlagen
4. Hennecke, Muller, Werner: Handbuch Ingenieurvermessung, Band 1, Grundlagen, 2. vollig uberarbeitete und erweiterte Auflage, 1994.
5. Janković M: Inženjerska geodezija II i III, 1981.
6. Kapović Z: Geodezija u niskogradnji, sveučilišni udžbenik, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Inženjerska geodetska osnova
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Odslušan : Inženjerska geodetska osnova
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu