Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Državna izmjera
Kratica: 36A02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 30(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Izvođači: Marijan Grgić mag. ing. geod. ( Laboratorijske vježbe )
Marko Pavasović dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Marija Pejaković dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Matej Varga mag. ing. geod. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: OPIS SADRŽAJA: Cilj kolegija je prenijeti teorijska i praktična znanja studentima iz područja istraživanja državne izmjere kao jedne od glavnih sastavnica geodezije.

PREDAVANJA: Definicija i podjela geodezije odnosno državne izmjere, osnovne plohe u geodeziji, načini rješavanja geodetske zadaće. Nasljeđeni i novi geodetski referentni sustavi odnosno datumi Republike Hrvatske. Osnovne formule i odnosi na plohi Zamljina rotacijskog elipsoida (koordinatni sustavi i vezne relacije među njima, glavni polumjeri zakrivljenosti, određivanje dužine luka meridijana i paralele), Krivulje na Zemljinom rotacijskom elipsoidu (dvojnost, razilaženje i dužina luka normalnog presjeka, geodetska linija, njen oblik i hod, azimutalna korekcija), Glavni geodetski zadaci na rotacijskom elipsoidu (redukcije s fizičke površine na elipsoid, glavni geodetski zadaci), Konformno preslikavanje elipsoida u ravnivu (Gauss-Krügerovo preslikavanje), Položajne mreže (izgradnja, projektiranje, stabilizacija, mjerenja; triangulacija, trilateracija, kombinirane mreže), Elektroničko mjerenje udaljenosti (valna jednadžba, instrumentalne korekcije, meteorološka i geometrijska redukcija, centriranje), Posredno izjednačenje mreža (jednadžne popravaka za dužine i za pravce, normanle jednadžbe, ocjena točnosti, nožišna krivulja i elipsa pogrešaka), Sustavi visina (načini prijenosa visina, geopotencijalne kote, ortometrijski, normalni, normalni-ortometrijski i dinamički sustavi visina, međusobne relacije i transformacije, kombinirani nivelman), Bitno o (trodimenzionalnim) transformacijama (7-parametarska, 5-parametarska, pomak bloka, GRID-transformacija).

VJEŽBE: Izrada računalnih programa računanja parametara nivo-elipsoida, konverzije između različitih koordinatnih sustava, redukcija geodetskih mjerenja s fizičke površine Zemlje na plohu elipsoida primjenom odgovarajućih fizikalnih veličina, izjednačenja u sustavu geopotencijalnih kota i izjednačenja triango-trilateracijske mreže metodom posrednog izjednačenja.

ISHODI UČENJA:
- usvajanje definicije i podjele geodezije i definicije državne izmjere, te osnovnih ploha i načina rješavanja temeljne geodetske zadaće
- razumijevanje osnovnih pojmova u geodeziji te upoznavanje sa starim (naslijeđenim) i novim geodetskim referentnim sustavima odnosno datumima u Republici Hrvatskoj
- razumijevanje osnovnih koordinatnih sustava elipsoidne geodezije i veze između njih
- razumijevanje osnovnih relacija i veličina na rotacijskom elipsoidu: glavnih polumjera zakrivljenosti, dužine luka meridijana i paralele, pojma dvojnosti normalnih presjeka i njihovog uzajamnog razilaženja, dužine luka normalnog presjeka, geodetske linije, njenih prirodnih svojstava, pojednostavljenog izvoda osnovnih jednadžbi geodetske linije te njena oblika i hoda kao i azimutalne korekcije
- razumijevanje rješavanja glavnih geodetskih zadataka na rotacijskom elipsoidu te redukcije mjerenih veličina s fizičke površine Zemlje na plohu rotacijskog elipsoida
- razumijevanje konformnog preslikavanja elipsoida u ravninu i osnova Gauss-Kruegerove projekcije
- razumijevanje karakteristika položajnih mreža, načina izgradnje i projektiranja položajnih mreža te načina prikupljanja (metoda mjerenja) mjerenih veličina u triangulacijskim mrežama te postupcima njihove obrade (izjednačenja)
- razumijevanje postupka elektroničkog mjerenja udaljenosti tj. primjene valne jednadžbe kod određivanja udaljenosti kod trilateracije te upoznavanje s instrumentalnim korekcijama i redukcijama koje se moraju uzeti u obzir prilikom mjerenja
- ponavljanje osnovnih postulata posrednog izjednačenja geodetskih mreža i davanja ocjene točnosti
- upoznavanje sa sustavima visina, načinima prijenosa visina, transformacijama između različitih visinskih sustava te korekcijama koje se javljaju zbog puta niveliranja
- upoznavanje s metodologijom najznačajnijih metoda trodimenzionalnih transformacija koordinata, s posebnim osvrtom na načine transformacije i transformacijske modele u Republici Hrvatskoj uz upoznavanje s ITRF specifikacijama za definiranje referentnog okvira i obrade GNSS mjernih kampanja.

OBLICI NASTAVE:
- predavanja
- projektantske vježbe (na računalima)
- konzultacije
- provjera znanja
- e-učenje

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)

OCJENJIVANJE:
Student u dva kolokvija prikuplja bodove koji se na kraju semestra zbrajaju. Na svakom od dva redovna kolokvija može se prikupiti najviše 50 bodova, tj. iz oba kolokvija najviše 100 bodova. Kolokviji se sastoje od 5 teorijskih pitanja koja donose maksimalno 60% od ukupno mogućih bodova i 2 numerička zadatka koja donose maksimalno 40% od ukupno mogućih bodova na svakom kolokviju.

Kontinuirano: nazočnost na 70% predavanja i 70% vježbi. Izrada i predaja zadataka s vježbi u za to predviđenom roku, sukladno tjednom planu nastave.

Uvjeti za potpis:
- uredno prisustvovanje na predavanjima i vježbama (70%),
- predaja zadataka vježbi u za to predviđenom roku (2 tjedna od auditornih vježbi za pojedini zadatak, sukladno tjednom planu nastave) te usmena provjera znanja,

Zadaci vježbi:
Program vježbi kolegija sastoji se iz 4 zadatka s pripadnim auditornim i računalnim (laboratorijskim) vježbama za pojedini zadatak sukladno Izvedbenom planu nastave za tekuću akademsku godinu. Kao jedan od uvjeta za apsolviranje kolegija, student je dužan "uredno" predati sve zadatke vježbi. "Uredno" predan zadatak vježbi podrazumijeva da je u roku od 2 tjedna od dana održavanja auditornih vježbi dobivena potvrda numerički ispravnog rješenja zadatka tih vježbi (od strane demonstratora) predajom datoteke s rješenjima na stranicama e-učenja kolegija i odmah potom uspješno obavljena provjera znanja potrebnog za samostalnu izradu zadatka kod predmetnog asistenta. Provjera znanja se u pravilu obavlja u terminu koji je putem e-maila dogovoren s predmetnim asistentom i/ili u vrijeme koje je predmetni asistent unaprijed oglasio za predaju programa vježbi.

Ukoliko studentu po isteku 2 tjedna od dana održavanja auditornih vježbi zadatak bude numerički neispravan ili ga uopće ne preda ili ukoliko student ima ispravno numeričko rješenje ali na provjeri znanja potrebnog za samostalnu izradu zadatka ne zadovolji, gubi pravo na potpis iz kolegija. Izuzetak od ovoga je moguć u slučaju ostvarenja prava na mirovanje obveza (npr. zbog dužeg bolovanja; sukladno članku 15. "Pravilnika o studiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju geodezije i geoinformatike").

Kolokviji:
Kolokviji su provjere znanja koje obuhvaćaju sadržaj predavanja i vježbi. Bodovi prikupljeni na kolokvijima omogućuju oslobađanje od pisanog dijela ispita ili oslobađanje od cijelog ispita. Tijekom semestra održavaju se dva redovna kolokvija. Da bi student ostvario pravo pristupa 1. odnosno 2. kolokviju mora ispuniti slijedeće uvjete:

- za pristup 1. kolokviju student mora "uredno" predati prvi i drugi zadatak vježbi koji pokrivaju tematiku 1. kolokvija,
- za pristup 2. kolokviju student mora ostvariti minimalno 34% (17) bodova iz 1. kolokvija te "uredno" predati treći i četvrti zadatak vježbi koji pokrivaju tematiku 2. kolokvija.

Na svakom od dva kolokvija može se prikupiti najviše 50 bodova, tj. iz oba kolokvija najviše 100 bodova. Kolokviji se sastoje od 5 teorijskih pitanja koja donose maksimalno 60% od ukupno mogućih bodova i 2 numerička zadatka koja donose maksimalno 40% od ukupno mogućih bodova na svakom kolokviju. Ukupno prikupljeni bodovi na kolokvijima se vrednuju na sljedeći način:

< 50 bodova - obaveza polaganja pisanog i usmenog dijela ispita,
50 - 61 bodova - ocjena dovoljan (2), obaveza polaganja samo usmenog dijela ispita,
62 - 74 bodova - ocjena dobar (3), oslobađanje od ispita,
75 - 87 bodova - ocjena vrlo dobar (4), oslobađanje od ispita,
88 - 100 bodova - ocjena izvrstan (5), oslobađanje od ispita.

Studenti koji prikupe dovoljan broj bodova za ocjene dobar (3) ili vrlo dobar (4), a nisu zadovoljni ocjenom, mogu pristupiti ispitu na redovnom ispitnom roku. U tom slučaju, ocjenjuje se znanje prikazano na tom ispitu. Prikupljeni bodovi na kolokvijima vrijede samo za jedan izlazak na ispit, što znači da u slučaju pada na ispitu student mora na slijedećem roku pristupiti pisanom i usmenom dijelu ispita kada se vrednuje samo znanje iskazano na tom ispitu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bašić, T.: Državna izmjera, Geodetski fakultet, predavanja u pdf formatu na moodle-u, Zagreb 2012 (skripta 2004/05.).
2. Torge, W.: Geodesy, 3rd Edition, Walter de Gruyter, 2001. (engl.); Geodäsie, deGruyter Lehrbuch 2003. (njem.).
3. Jekeli, Ch.: Geodetic Reference Systems in Geodesy, Ohio State University, 2006.
Preporučena literatura:
4. Vaniček, P., Krakiwski, E. : Geodesy - The Concept, North-Holland, 1986.
5. Čubranić, N.: Viša geodezija I i II, Tehnička knjiga, Zagreb 1974.
6. Kontaktstudium : Geodätische Netze in Landes- und Ingenieurvermessung II, 1985.
7. Državna geodetska uprava RH: dokumenti dostupni na www.dgu.hr . Znanstveni projekt Geomatica Croatica i Geopotencijal i geodinamika Jadrana (Geo++ Adria): radovi na http://bib.irb.hr/ .
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Satelitsko pozicioniranje
Položen : Diferencijalna geometrija
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Diferencijalna geometrija
Odslušan : Satelitsko pozicioniranje
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu