Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hidrografska izmjera
Kratica: 36A04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Boško Pribičević
Izvođači: doc. dr. sc. Almin Đapo ( Predavanja, Projektantske vježbe )
Luka Babić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Vanja Miljković dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Cilj predmeta je upoznavanje studenta sa posebnostima i metodama mjerenja na vodi i pod vodom. Priprema studenata za izvo?enje radova na hidrografskoj izmjeri, s posebnim naglaskom na obradu i prikaz mjerenja dubina. Upoznavanje sa organizacijom hidrografske djelatnosti u svijetu i u Hrvatskoj.


Sadržaj: Definicija i djelatnost hidrografije. Elementi oceanografije. Jadransko more. Koordinatni sustavi i kartografske projekcije u hidrografiji. Metode odre?ivanje položaja na vodi. Klasi?ne metode odre?ivanja položaja. Astronomske metode. Terestri?ke metode. Odre?ivanje položaja uz pomo? elektromagnetskih valova. Kružna metoda. Hiperboli?ka metoda. Ocjena to?nosti za hiperboli?ke i kružne sustave. Loran-C sustav. Standardi za hidrografsku izmjeru. Odre?ivanje položaja pod vodom. Osnove batimetrije. Klasi?ne metode mjerenja dubina. Akusti?ke metode mjerenja dubina. Ultrazvu?ni dubinomjer. Rezolucija dubinomjera. Model snopa pretvara?a-odašilja?a. Utjecaj oblika morskog dna na mjerenje dubina. Jednosnopni dubinomjeri. Korekcije mjerenja dubinomjerom. Kombinirane metode odre?ivanja položaja i dubina. Batimetrijske karte. Organizacija hidrografske djelatnosti. Me?unarodna hidrografska organizacija. Hrvatski hidrografski institut. Osnove pomorskog prava. Pomorsko dobro. Koncesije.

Ishodi u?enja:
" Razumjeti ulogu hidrografije kroz povijest i u suvremenom svijetu te razlikovati pojmove hidrografija, batimetrija, oceanografija i pomorska geodezija.
" Poznavati i razlikovati tehnologiju i metode za odre?ivanja položaja na vodi, horizontalno i vertikalno pozicioniranje koje uklju?uje plimne i druge varijacije razine vode, datume, kao i orijentaciju plovila (heave, pitch, roll and heading).
" Poznavati tehnologiju i metode mjerenja dubina te pripadne mogu?e pogreške kod mjerenja dubina
" Ovladati pravilnim rukovanjem jednosopnog dubinomjera i GNSS ure?aja
" Mo?i izraditi jednostavne analogne i digitalne planove, karte i srodne prikaze upotrebom suvremenih metoda i tehnologije na temelju izmjerenih podataka hidrografske izmjere iz kombinacie jednosnopnog dubinomjera i GNSS ure?aja
" Poznavati osnove i specifi?nosti pomorske kartografije te definirati podjelu pomorskih navigacijskih karata
" Objasniti ulogu Me?unarodne hidrografske organizacije i Hrvatskog hidrografskog instituta te objasniti IHO specifikacije hidrografske izmjere
" Poznavati osnove pomorskog prava i pomorskog dobra

Oblici nastave:
" predavanja
" projektantske vježbe (na ra?unalima)
" terenske vježbe (echosounder + GNSS) na jezeru Jarun
" konzulatacije
" provjera znanja
" e-u?enje

Na?ini izvo?enja nastave:
- mješovita nastava (primjena e-u?enja na razini 2)

Uvjeti za dobivanje potpisa:
- nazo?nost na 70% nastave,
- pravodobno izra?ena dva programa,
- minimalno ukupno 11 bodova (od 60 mogu?ih) iz dva me?uispita.

Ocjenjivanje:
Primjenjuje se kontinuirano pra?enje studenata: tijekom semestra ?e se održati dva me?uispita (kolokvija) na kojima se može dobiti maksimalno 2x30=60 bodova. Prvi me?uispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave. Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvareno pravo na potpis te minimalno 31 bod (od 60 mogu?ih) na me?uispitima.

Ocjena = M1 + M2
M1, M2 - bodovi na me?uispitima.

Kona?na se ocjena utvr?uje na sljede?i na?in:
Bodovi Ocjena
31 do 38 dovoljan (2)
39 do 45 dobar (3)
46 do 53 vrlo dobar (4)
54 do 60 izvrstan (5)

Studenti koji ne polože ispit polažu pismeni i usmeni ispit. Uvjet za polaganje usmenog dijela ispita je 50% od mogu?ih bodova pismenog dijela ispita.

Nastavu je mogu?e održavati i na engleskom jeziku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pribičević, B. (2005): Pomorska geodezija. Sveučilišni udžbenik. Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet.
Preporučena literatura:
2. Lachapelle, de Jong, Scone, Elema (2002): Hydrography. Delft University Press.
3. Ingham, A.E. (1992): Hydrography for the Surveyor and Engineer. Third Edition. Blackwell Scientific Publications. Oxford.
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Satelitsko pozicioniranje
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Odslušan : Satelitsko pozicioniranje
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu