Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geoinformacijska infrastruktura
Kratica: 36B02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Katastar vodova. Komunalni informacijski sustavi i AM/FM, podaci, alati, funkcije.
Nadležnosti. Sadržaj. Izrada katastra vodova. Elaborat katastra vodova. Traženje vodova.
Smještaj vodova. Uređaji za traženje. Postupci. Analize. Novi zadaci uprave. Uprava = servis
građanima. Informacijsko mjesto. Stanje KIS-a. Opisni podaci. Logička organizacija KIS-a.
Hibridni sustavi. Topologija mreža. Trošak / Probitak. Optimalna osnova podataka: Pošta,
Vodovod, Kanalizacija, Elektra, Plinara, Toplovod, TV .... Organizacija podataka. Slojevi
podataka. Komunalne primjene GIS-a. Sadržaj. Osobine. Održavanje. Korištenje podataka.
Aktivnosti u svijetu. Preuzimanje i razmjena podataka. Održavanje KIS-a. Razmjena
podataka, ISO 19xxx niz normi. Ostali standardi. Infrastruktura prostornih podataka
(Geoinformacijska infrastruktura) - lokalna, nacionalna i globalna. Nadležnost, državna i
lokalna.
Povezivanje i integracija podataka za upravljanje jedinicama lokalne uprave.

Ishodi učenja

- shvatiti i poznavati metode i načine prikupljanja podatka o komunalnim vodovima
- shvatiti i poznavati evidenciju katastra vodova
- znati provesti postupak evidentiranja nekog voda u katastar vodova
- shvatiti principe komunalnih informacijskih sustava
- znati primijeniti GIS u komunalne svrhe
- znati primijeniti odgovarajuće standarde i norme u izradi GIS-a za komunalne svrhe
- shvatiti infrastrukturu prostornih podataka i potrebu njene izgradnje na svim društvenim razinama
- znati izraditi Web GIS aplikaciju

Oblici nastave

- predavanja
- projektantske vježbe (na računalima)
- konzulatacije
- provjera znanja
- e-učenje

Način izvođenja nastave

- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)

Ocjenjivanje

kontinuirano: nazočnost na više od 70% predavanja i vježbi. Izrada i izlaganje projektnog zadatka na vježbama. Projektni zadatak sadrži tri cjeline: Računanje vrijednosti površina zona zahvata čestica za polaganje voda u CAD-u, računanje vrijednosti u GIS-u, Web vizualizacija zone zahvata. Za svaku cjelinu student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti i 3 teorijska pitanja.
pismeno: pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi u 2 kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem kolokvija dužan je pristupiti pismenom dijelu na redovitim ispitnim rokovima.
usmeno: teorijska znanja provjeravaju se na kraju semestra putem usmenog ispita.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Roić, M.: Geoinformacijska infrastruktura - interna skripta, Geodetski fakultet, Zagreb 2005.
2. Bernard, L., Fitzke, J., Wagner, R. M. (2005): Geodateninfrastruktur, Wichmann, Heidelberg.
3. Groot, R., McLaughlin, J., (2000): Geospatial data infrastructures, Oxford University press, Oxford.
7. Materijali objavljeni na e-učenju.
Preporučena literatura:
4. Roić, M., Mastelić-Ivić, S.: Od katastra vodova prema komunalnom informacijskom sustavu. Geodetski list 1993, 4, str. 325-332.
6. Bill, R., Seuß, R., Schilcher, M. Kommunale Geo-Informationssysteme Basiswissen, Praxisberichte und Trends, Herbert Wichmann, Heidelberg, 2002.
8. EU Direktive i propisi
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu