Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Web-kartografija
Kratica: 36B03Opterećenje: 15(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 15(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Izvođači: doc. dr. sc. Robert Župan ( Predavanja, Projektantske vježbe )
Krunoslav Šoštarić ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Predmet u akademskoj godini ? Opis predmeta - Jezik
Hrvatski
Predmet u akademskoj godini ? Opis predmeta
Opis sadržaja
Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim teorijskim postavkama vezanim uz statičke i dinamičke primjere web-karata i stjecanje praktičnih znanja potrebnih za izradu različitih kartografskih prikaza kroz dostupnu tehnologiju na webu. Prostorni podaci i njihova vizualizacija uključuju kompleksne odrednice, pravila i alate za prikaz na webu. Studente se upoznaje s njima, a njihova primjena i usvajanje znanja provjerava se kroz izradu pojedinačnih praktičnih različitih zadataka u kojima se izrađuju karte i pripremaju za prikaz na webu, uz dodatne vizualizacijske i funkcijske alate i načine pretraživanja i analize prostornih i drugih podataka. Studentima će se dati osnovna teorijska i praktična znanja iz web-kartografije. Kroz praktične vježbe savladava se optimalna programska podrška. Na praktičnim primjerima cilj je usvojiti postupke izrade web-karata i vizualizacije prostornih podataka kao i poboljšanja njihove funkcionalnosti i interaktivnosti s korisnikom na webu.
Sadržaj predavanja. Suvremeni trendovi u kartografiji. Postavke i potrebe za web-kartografijom. Uporaba karata na webu. Korisnici karata na webu. Kartografska načela i karte na webu. Analiza kartografskih informacija. Objavljivanje karata na webu. Oblikovanje karata na webu. Oblikovanje kartografskih znakova za karte na webu. Boje na kartama na webu. Izbor i smještaj toponima na kartama na webu. Karte na webu i državne kartografske organizacije. Vrste karata na webu. Statičke i dinamičke karte. Topografske i tematske karte na webu. Karte i atlasi na webu. Pogled u budućnost web-kartografije.
Sadržaj vježbi. Provođenje ankete među studentima radi utvrđivanja razine znanja u korištenju različitih programskih podrški potrebnih za praktičnu izradu web-karte. U dogovoru sa studentima izbor najprihvatljivijeg software-a (npr. OCAD). Upoznavanje studenata sa projektnim zadatkom, načinom izvođenja, uvjetima i rokovima predaje projekta. Podjela projektnih zadataka. Diskusija o optimiziranju radova na pojedinom zadatku. Prikupljanje potrebnih podataka za rad na postavljenom projektu. Prikupljanje terenskih podataka, dostupnih podataka na mreži ili drugih dostupnih podataka. Upute za rad prvog dijela zadatka (izrade karte) sa izabranim softverom (OCAD), uz naglasak na njegovim prednostima i nedostacima. Prezentacija rada u OCAD-u., Primjeri izrade jednostavnog zadataka i definiranje pravila prikazivanja. Rad s datotekama i atributnim podacima na karti. Rješavanje i izrada konkretnih pojedinačnih zadataka, odnosno web-karata. Georeferenciranje i dopuna prikupljenim podacima na konkretnim zadacima. Vizualizacija podataka u odnosu na sredstvo izražavanja i kontrola izrade karte na webu s konkretnim pojedinačnim zadacima. Predaja projektne dokumentacije u pisanom i digitalnom obliku uz prezentaciju o izvedenom projektu.
Ishodi učenja
??razumjeti definicije i pojmove web kartografije i kartografije, weba, internetskog protokola, medija za prijenos informacija i rezolucije, čimbenike vizualizacije, grafike, te računalne i spoznajne čimbenike percepcije prikazanog.
?? razumjeti suvremene trendovi u kartografiji, suvremenu misao i komunikaciju, cyberspace,
??shvatiti postavke i potrebe za web-kartografijom, server-klijent konfiguraciju i način rada, podjelu web-karata,
??razumjeti pravila upotrebe karata na webu, prednosti i nedostatke web-karata,
?? shvatiti vrste korisnika karata na webu, najčešće upotrebljavane softverske pakete i njihove prednosti i nedostatke
?? shvatiti kartografska načela karata na webu, tradicionalnu podjelu karata, osnovne geometrijsko grafičke elemente
?? biti upoznat s analizom kartografskih informacija, te objavljivanjem karata na webu, toponimima na web-kartama,
?? znati pravila za oblikovanje karata na webu. oblikovanje kartografskih znakova za karte na webu, te boja na takvim kartama,
?? znati pravila i faktore koji utječu na izbor i smještaj toponima na kartama na webu,
?? biti upoznat s državnim kartografskim organizacijama, te službenom upotrebom web-karata,
?? razumjeti razliku između statičkih i dinamičkih web-karata, Topografskih i tematskih karata na webu, te karata i atlasa na webu,
?? biti upoznat s budućnošću web-kartografije,
?? znati raditi s datotekama i konvertirati datoteke i podatke između različitih programa za praktičnu primjenu,
?? znati izraditi i riješiti konkretne zadatke izrade i održavanja web-karata,
?? znati rješavati različite vrste zadataka i problema koji se pojavljuju pri izradi web-karata.


Oblici nastave
??predavanja,
??projektne vježbe (na računalima),
??konzultacije,
??provjera znanja,
??e-učenje.
Način izvođenja nastave
??mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2).
Ocjenjivanje
Kontinuirano: nazočnost na više od 70% predavanja i 70% vježbi. Izrada i izlaganje projektnih zadatka na vježbama. Za svaki projekt student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti i 3 pitanja. Projektni zadaci su:
1. Prikupljanje potrebnih podataka za rad na postavljenom projektu,
2. Georeferenciranje predloška i izrada vektorskog 3D modela zadanog područja,
3. Priprema modela za 3D geovizualizaciju uz dopunu atributnih podataka i izrada projektne dokumentacije.
Pristupanje dvama kolokvijima na kojima student odgovara na teorijska pitanja, dok na vježbama predaje praktične zadatke. Kolokviji se provode putem sustava e-učenja, odnosno praktičnim radom na računalima. Svaki kolokvij sadržajem odgovara prethodno obrađenim nastavnim cjelinama.
Pisani dio ispita: pismenog/praktičnog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz 3 projektna zadatka i 2 kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra uz jedan termin ispravka samo jednog kolokvija. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem projekata i kolokvija (prikupljanjem dovoljnog broja bodova) dužan je pristupiti pismenom/praktičnom dijelu na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog dijela ispita vrijedi za jedan od prva dva redovita ispitna roka.
Usmeni dio ispita: teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima.
Popis bodova koji se mogu ostvariti po pojedinoj aktivnosti prikazan je u sljedećoj tablici:
RB. Aktivnost Ukupno
bodova Napomena
1. Prikupljanje potrebnih podataka za rad na postavljenom projektu 10 min. 33 %
2. Georeferenciranje i dopuna karte prikupljenim podacima 10 min. 33 %
3. Vizualizacija podataka u odnosu na sredstvo izražavanja i kontrola izrade karte na webu 10 min. 33 %
4. Prisutnost na vježbama (70%) 10 min. 70 %
5. 1. kolokvij 30 min. 33 %
6. 2. kolokvij 30 min. 33 %
7. Popravni kolokvij za 1. ili 2. kolokvij (30) min. 50 %
UKUPNO 100
Pravo na oslobađanje od pismenog ispita ostvaruju student koji ostvare minimalno 71 bod. Pravo na pristup pismenom dijelu ispita imaju student s minimalno 32 boda (Prisutnost 2 boda, kolokviji 20 (10+10) bodova i projekt 10 bodova).
Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja I zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima:
??1-7 ili pismeni/praktični dio ispita 75%
??usmeni dio ispita 25%
Ocjena iz pisanog dijela utvrđuje se na sljedeći način:
Bodovi Ocjena
70 bodova do 80 bodova = dovoljan (2)
81 bodova do 88 bodova = dobar (3)
89 bodova do 95 bodova = vrlo dobar (4)
96 bodova do 100 bodova = izvrstan (5)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kraak, M.-J., Brown, A.: Web Cartography - developments and prospects. ITC Division of Geoiformatics, Cartography and Visualisation, Taylor & Francis, London, New York 2001.
6. Materijali s predavanja i prezentacije objavljene na e-učenju.
Preporučena literatura:
2. Robinson, A.H., Morrison, J.L., Muehrcke, P.C., Kimerling, A.J., Guptill, S.C.: Elements of Cartography. New York, J. Wiley and Sons 1995.
3. Doyle, S., Dodge, M., Smith, A.: The potential of web-based mapping and virtual reality technologies for modeling urban environments. Centre for Advanced Spatial Analysis, University College London, 1998.
4. Gray, N.: Web Server Programming. University of Wollongong, J. Wiley and Sons 2003.
5. Internetski izvori i sustavi pomoći upotrijebljenih programa. http://www.ncgia.ucsb.edu/education/curricula/giscc/units/u133/u133_f.html http://www.webmapping.org/?404=Y http://www.kheops-tech.com/en/home/index.jsp http://earth.google.com/ http://maps.unomaha.edu/books/IACart/book.html http://maps.unomaha.edu/AnimArt/article.html http://www.cgrer.uiowa.edu/servers/servers_references.html#interact-anim http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/ifgis/ifgis2009.html http://software.techrepublic.com.com/abstract.aspx?docid=1061199 http://iansinke.wordpress.com/2008/10/23/why-google-owns-the-future-of-web-mapping/ http://www.readwriteweb.com/archives/10_future_web_trends.php http://www.gis.unbc.ca/courses/geog205/lectures/web_mapping/ http://maps.unomaha.edu/NACIS/paper.html http://lazarus.elte.hu/cet/publications/proc13-fraser2.htm http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/ncgia/ http://opensourcegis.org/ http://www.diva-gis.org/gdata http://www.carto.net/svg/index_e.shtml http://docjax.net/g/search?q=internet%20gis%20Distributed%20Goegraphic http://kartoweb.itc.nl/webcartography/workshop%20Webcartography/index.html http://makingmaps.net/2008/11/25/321-definitions-of-map/
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu