Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove geodetske astronomije
Kratica: 36B04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Drago Špoljarić
Izvođači: prof. dr. sc. Drago Špoljarić ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Opis sadržaja

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim teorijskim znanjima iz sferne i geodetske astronomije potrebnih za razumjevanje i savladavanje praktičnih astrogeodetskih zadaća s kojima se mogu susresti u inženjerskoj praksi. Nadalje, za razumijevanje teorijskih astrogeodetskih postavki potrebnih za savladavanje nastave na drugim kolegijima u kojima su potrebna takva specifična znanja. Kroz praktične zadaće i projektne zadatke studenti stječu vještine pronalaženja astronomskih podataka i korištenje usluga internacionalnih astronomskih i astrogeodetskih službi (servisa) kao i povezivanje i preračunavanja vremenskih skala. Terenskim radom stječu studenti iskustva opažanja Sunca i zvijezda pri određivanju astronomskih koordinata i azimuta potrebnih u inženjerskoj geodetskoj praksi.

Sadržaj predavanja. Predmet, podjela primjena i značaj astronomije. Osnove sferne astronomije. Nebeska sfera i nebeski koordinatni sustavi. Transformacije koordinata među nebeskim koordinatnim sustavima. Prividna promjena položaja nebeskih tijela: astronomska refrakcija, aberacija, paralaksa. Precesija, nutacija i vlastito gibanje zvijezda. Gibanje Zemljinih polova i neravnomjernost Zemljine rotacije. Vrijeme. Vremenski sustavi i skale: UT0, UT1, ET, TDT, TT, BDT, TCG, TCB, UTC, TAI, GPST, GLONASST. Mjerenje vremena: kvarcni i atomski satovi. Sinkronizacija i distribucija vremena. Kalendar. Metode geodetske astronomije. Postupci određivanja astronomskih koordinata: širine, duljine i azimuta. Simultana (istodobna) metoda određivanja astronomske širine i duljine. Astronomsko određivanje azimuta metodom satnog kuta i zenitnih daljina nebeskih tijela. Primjena metoda u astrogeodetskoj praksi i automatizacija mjerenja. Srednja i prividna mjesta. Referentni sustavi i okviri. Međunarodni astrogeodetski servisi.

Sadržaj vježbi. Upoznavanje studenata sa projektnim zadacima, načinom izvođenja, uvjetima i rokovima predaje projekta te terenskim mjerenjima. Računalnim animacijama nebeskog svoda, zvijezda i zviježđa te astronomskih pojava, prividnih i stvarnih gibanja nebeskih tijela uz posjet Planetariju u Tehničkom muzeju i Zvjezdarnici Zagreb upoznaju se studenti s općim astronomskim znanjima i uvode u tematska astronomska područja. On-line (putem e-učenja) preuzimanje projektnih zadataka i astronomskih podataka potrebnih za njihovu izradu. Dva projektna zadatka: prvi ? preračunavanje vremenskih skala, a drugi ? određivanje astronomskog azimuta opažanjem Polarnice. On-line kontrola i predaja zadataka. Terenske vježbe. istodobno određivanje širine i duljine stajališta te određivanje astronomskog azimuta opažanjem Polarnice.

Ishodi učenja

- razlikovati i definirati nebeske sferne koordinatne sustave i pojave koje mijenjaju koordinate nebeskih tijela, opisati nebeske referentne sustave i okvire
- usporediti i preračunati koordinate u različitim nebeskim sfernim koordinatnim sustavima
- razlikovati i definirati vremenske sustave i skale i biti upoznat sa suvremenim načinima mjerenja vremena (kvarcene i atomske ure) te sinkronizacijom i distribucijom vremena
- usporediti i preračunati osnovne vremenske skale
- razlikovati i opisati postupke određivanja astronomskih koordinata stajališta i astronomskog azimuta
- preuzeti i koristiti se s tematskim astronomskim podacima i veličinama objavljenim na internetskim stranicama službenih astronomskih servisa (službi)
- primjeniti i analizirati astronomska mjerenja i određivanja astronomskih koordinata stajališta i azimuta u specifičnim zadaćama geodetske inženjerske struke

Oblici nastave

- predavanja
- projektni zadaci (na računalima)
- terenski rad
- konzultacije
- provjera znanja
- internet
- e-učenje

Način izvođenja nastave

- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)

Ocjenjivanje

Kontinuirano. Prisutnost na predavanjima 66% (odnosno 5 izostanaka) i na vježbama 80% (odnosno 3 izostanka). Izrađeni i predani projektni zadaci s vježbi te obavljene terenske vježbe. Pristupanje dvama kolokvijima na kojima student odgovara na teorijska pitanja, dok na vježbama predaje praktične zadatke. Kolokviji se provode pisanim putem zaokruživanjem točnog odgovora ili kratkim esejem. Svaki kolokvij sadržajem odgovara prethodno obrađenim nastavnim cjelinama. Konačni ispit znanja je pisani i usmeni.

Pisani: pisanog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz 2 kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra uz jedan termin ispravka samo jednog kolokvija. Ukoliko se student ne oslobodi pisanog dijela ispita putem kolokvija (prikupljanjem dovoljnog broja bodova) dužan je pristupiti redovitom pismenom/usmenom ispitnom roku. Oslobađenje od pismenog dijela ispita vrijedi za sve ispitne rokove.
Minimalno 50% (odnosno 50 bodova) ostvareno po svakom pojedinom kolokviju uvjet je za oslobađanje od pisanog dijela ispita putem kolokvija. Popis bodova i ocjena pisanog dijela ispita ostvarenih na temelju provjere znanja preko kolokvija:
100 - 130 bodova dovoljan (2)
131 - 160 bodova dobar (3)
161 - 185 bodova vrlo dobar (4)
186 - 200 bodova izvrstan (5)

Usmeni: usmena provjera znanja na redovitim ispitnim rokovima.

Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja iz pisanog i usmenog dijela ispita.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Špoljarić D.: Materijali s predavanja i vježbi objavljeni na e-učenju.
2. Terzić P.: Sferna astronomija, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1990.
3. Terzić P.: Geodetska astronomija II, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Zagreb 1988.
Preporučena literatura:
4. Schodlbauer A.: Geodätische Astronomie, W. De Gruyter, Berlin, New York, 2000.
5. Mueller, I.: Spherical and practical astronomy as applied to geodesy. Frederick Ungar Publishing Co., New York, 1969.
6. Sigl, R.: Geodätische Astronomie, H. W. Verlag, Karlsruhe, 1991.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Geodetski referentni okviri
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Geodetski referentni okviri
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu