Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fizika
Kratica: 11A03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 30(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Brkić
Izvođači: prof. dr. sc. Mario Brkić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Opis/sadržaj kolegija:

Gibanja konstantnom brzinom i ubrzanjem, Slobodni pad, Jednoliko kružno gibanje, Newtonovi zakoni gibanja, Dodirne sile, Newtonov opći zakon gravitacije, Promjena g na površini Zemlje, Gravitacijsko polje, Keplerovi zakoni, Zakon očuvanja energije, Gibanje satelita, Zakon očuvanja količine gibanja, Uvjeti statičke ravnoteže, Zakretni moment, Moment tromosti, Moment impulsa, Rotacija krutog tijela, Očuvanje momenta impulsa, Žiroskop; Jednostavno harmoničko gibanje, Hookov zakon, Njihala; Valovi, Interferencija, Dopplerov efekt; Gustoća; Coulombov zakon, Gaussov zakon, Elektrostatička svojstva vodiča, Električni potencijal, Razlika potencijala, Električna struja, Ohmov zakon, Otpornost, Ampermetri i voltmetri, Baterije, Lorentzova sila, Biot-Savartov zakon, Amperov zakon, Faradeyev zakon, Lenzovo pravilo, Generatori i alternatori, Samoindukcija, Međuindukcija, Transformatori, Izmjenična struja, Elektromagnetski valovi, Elektronika; Refleksija, Refrakcija, Optički instrumenti. Vježbe kolegija integrirane su s predavanjima i uključuju rješavanje zadataka analitičkim, grafičkim i numeričkim metodama.


Razvijene kompetencije (znanja i vještine): Uvid u fizikalne temelje geodezije i geoinformatike.


Ishodi učenja: razumijevanje temeljnih fizikalnih pojmova.


Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe, domaće zadaće, konzultacije.


Obveze studenta:

Prisutnost
Prisustnost studenta na predavanjima i vježbama pretpostavka je za uspješno svladavanje predmeta.

Kolokvij
Student piše maks. 13 kolokvija; svaki kolokvij piše se 15 minuta, tjedno na početku nastave. Kolokvij se sastoji od 1 zadatka (koji je kao sa prethodnih vježbi).
Potpun odgovor zadatka nosi maksimalno 5 bodova. Dva boda odgovaraju ocjeni dovoljan, od 2.5 bodova ocjeni dobar, od 3.5 ocjeni vrlo dobar i od 4.5 bodova naviše ocjeni izvrstan.
Ukupna ocjena iz kolokvija računa se iz prosjeka ocjena pojedinih kolokvija kojih mora biti najmanje 10. Student kojem je ukupna ocjena dovoljan ili veća oslobođen je od 'pismenog' ispita.
Student s ocjenom nedovoljan polaže 'pismeni' na redovitom roku.

'Pismeni'
Redoviti rokovi ispita navedeni su u ISVU, gdje student barem 5 dana prije prijavljuje izlazak na ispit.
U pisanom dijelu ispita student tijekom 2 sata rješava 10 zadataka. Svako pitanje nosi najviše pola boda. Ukupno student može osvojiti najviše 5 bodova. Za 'prolazak' student mora osvojiti najmanje 2.0 boda, za ocjenu dobar najmanje 2.5 boda, za vrlo dobar 3.5 boda, a za izvrstan 4.5 boda.
Rezultati pisanih ispita objavljuju se na e-učenju.

'Usmeni'
Na usmeni ispit izlaze studenti oslobođeni od 'pismenog', kao i studenti koji su položili 'pismeni'. Na usmenom nastavnik postavlja pitanja iz teorije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Temeljna literatura obuhvaća skripta, vježbe, domaće zadaće i numeričke vježbe (http://e-ucenje.geof.unizg.hr/).
Preporučena literatura:
2. Serway, Jewett: Physics for Scientists and Engineers, te pripadni Solutions Manual.
3. Benčić, Solarić: Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu