Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove geoinformatike
Kratica: 11A04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 30(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Đuro Barković
prof. dr. sc. Nada Vučetić
Izvođači: Lili Gracin dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Martina Triplat Horvat dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Predavanja:
Opažana stvarnost. Podjela stvarnosti na elemente. Sličnosti prostora i vremena. Razlike
između prostora i vremena. Različiti pogledi na pojave u prostoru. Mjerilo geoprostora.
Položaj kao atribut. Koordinatni sustavi. Uspoređivanje karata. Pogled geoprostora utemeljen
na položaju. Pogled geoprostora utemeljen na objektu. Pogled geoprostora utemeljen na
vremenu. Apsolutna i relativna mjerenja. Geometrijska i proksimalna područja. Osnove
teorije grafova. Topologija. Simpleksi i ćelijski kompleksi.

Vježbe:
Čovjekova percepcija prostora. Modeliranje stvarnosti prostornim podacima. Elementi prostornih podataka (kratki pregled). Analiza modela prostornih podataka. Sustavi za kodiranje položaja objekata. eTrex_Vista. GPS - vježbe na terenu.

Ishodi učenja:
- formulirati osnovne pojmove i definicije o prostoru, vremenu, prostor-vremenu i stvarnosti
- objasniti postupak stvaranja modela pomoću opažane stvarnosti, koncepcijskog modela podataka i specifikacija (percepcija)
- objasniti pojam apstraktnog univerzuma
- razlučiti i podijeliti stvarnost na elemente (entitete)
- objasniti i opisati različite oblike prikaza osnovnih entiteta stavrnosti
- povezati sličnosti i razlike prostora i vremena
- opisati različite poglede na pojave u prostoru
- definirati mjerilo geoprostora i objasniti njegovu važnost
- opisati položaj objekta atributom
- znati koordinatne sustave
- biti u stanju uspoređivati karte
- razumjeti pogled geoprostora utemeljen na položaju
- razumjeti pogled geoprostora utemeljen na objektu
- razumjeti pogled geoprostora utemeljen na vremenu
- objasniti apsolutna i relativna mjerenja
- razumjeti geometrijska i proksimalna područja
- upoznati se s osnovama teorije grafova
- upoznati se s osnovama topologije
- upoznati se s osnovama simpleksa i ćelijskih kompleksa

Oblici nastave:
Predavanja
Auditorne vježbe
Terenske vježbe

Način izvođenja nastave:
mješovita nastava (primjena e-učenja - razina 2)

Ocjenjivanje:
Kontinuirana provjera znanja na predavanjima prije izlaganja novog gradiva.
Pristupanje obaveznim 2 kolokvijima u semestru.
Ispit se sastoji od obaveznog usmenog dijela ispita.
Student može pristupiti ispitu ako ima pozitivnu ocjenu iz oba kolokvija te izradi i kolokvira 2 zadaće na vježbama:
Konačna ocjena se određuje na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
2. Peuquet D. J.: Representations of Space and Time. The Guilford Press, New York, London 2002.
3. Guptill, S. C. & J. L. Morrison (ed.): Elements of Spatial Data Quality (preveli na hrvatski jezik Tutić, D. i Lapaine, M.). Državna geodetska uprava RH, Zagreb 2001.
4. Molenaar, M.: An Introduction to the Theory of Spatial Object Modelling for GIS. Taylor and Francis, London, Bristol 1998.
5. Maguire, D.J.; Goodchild, M. F.; Rhind, D. W.: Geographical information systems, Principles and applications. Longman Scientific and Technical, New York 1991.
9. Bilješke s predavanja i vježbi
Preporučena literatura:
6. Hawking, S. W.: Ilustrirana kratka povijest vremena (preveo Damir Mikuličić). Izvori, Zagreb 2004.
7. Hawking, S. W.; Penrose, R.: O prirodi prostora i vremena (preveo Jadranko Gladić). Izvori, Zagreb 2002.
8. Einstein, A.: Moj pogled na svijet (preveo Damir Mikuličić). Izvori, Zagreb 1999.
10. Internetski izvori: http://www.ncgia.ucsb.edu
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu