Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Računalna geometrija
Kratica: 12A01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Nikol Radović
Izvođači: v. pred. mr. sc. Nikol Radović ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Cilj predmeta je dati osnovna teorijska/ praktična znanja iz računalne geometrije (konstruktivne/ euklidske; projektivne, neeuklidske) s posebnim naglaskom na primjenu u geodeziji i geoinformatici.


Sadržaj predmeta:
Kratka povijest geometrije/ računalne geometrije. Transformacije ravnine (translacija, simetrija, rotacija) i primjena na rješavanje konstruktinih zadaća. Kompozicija transformacija i grupe simetrija. Fraktalna geometrija i metoda iteracije. Vizualizacija projektivne ravnine. Ravninske krivulje. Homogene koordinate i transformacije prostora ( perspektiva). Primjena dinamične geometrije. Geometrijske metode za pravce i ravnine u prostoru. Kvaternioni. Animacija. Krivulje. Besierove krivulje. B - splajnov. Neeuklidska geometrija.


Ishodi učenja:
- znati prevesti zadaće i probleme geodetske struke na jezik geometrije i riješiti ga
- znati primjeniti transformacije ravnine/ prostora u rješavanju zadaća geodetske struke
- upoznati neke osnovne animacije karakteristične za Računalnu grafiku kao nadogradnju Računalne geometrije sa primjenom u geoznanostima.

Oblici nastave:
- predavnje
- laboratorijske vježbe na računalima
- konzultacije
- provjera znanja
- e - učenje

Način izvođenja nastave
- mješovita nastava

Ocjenjivanje
Kontinuirano: nazočnost na više od 70 % predavanja i 70 % vježbi; domaće zadaće (5 obveznih i 2 bonus). Za domaće zadaće studenti dobijaju zadatke koje moraju riješiti nekom od konstruktivnih metoda ili moraju primjeniti jednu ili više zadanih metoda, pri čemu je njihova realizacija (zadatak otvorenog tipa). Svaka domaća zadaća se ocjenjuje.
Za potpis potrebno je predati sve (točne) zadaće na vrijeme i položiti 1. kolokvij (teoretski).

Pristupanje trima kolokvijima na kojima student odgovara na teorijska pitanja te rješava zadatke.
Pismeno: pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz 2 teoretska i 3 konstruktivna kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra.
Usmeno: teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima.
Aktivnosti
1. domaće zadaće - ocjene (2 - 5);
2.
1. kolokvij -
TEORETSKI: (150 bodova)
0 - 75 bodova _nedovoljan(1)
76 - 109 bodova_ dovoljan (2)
110 - 129 bodova_dobar(3)
130 - 139 bodova_vrlodobar(4)
140 - 150 bodova_ izvrstan(5)
3.
2. kolokvij
TEORETSKI: (30 bodova)
0 - 14 bodova _nedovoljan(1)
15 - 20 bodova_ dovoljan (2)
21 - 23 bodova_dobar(3)
24 - 27 bodova_vrlodobar(4)
28 - 30 bodova_ izvrstan(5)
KONSTRUKTIVNI (230 BODOVA)
0 - 115 bodova _nedovoljan(1)
116 - 189 bodova_ dovoljan (2)
190 - 209 bodova_dobar(3)
210 - 219 bodova_vrlodobar(4)
220 - 230 bodova_ izvrstan(5)
4.
3. kolokvij
TEORETSKI: (12 bodova)
0 - 6 bodova _nedovoljan(1)
7 - 9 bodova_ dovoljan (2)
10 bodova_dobar(3)
11 bodova_vrlodobar(4)
12 bodova_ izvrstan(5)
KONSTRUKTIVNI (230 BODOVA)
0 - 115 bodova _nedovoljan(1)
116 - 189 bodova_ dovoljan (2)
190 - 209 bodova_dobar(3)
210 - 219 bodova_vrlodobar(4)
220 - 230 bodova_ izvrstan(5)


Pravo na oslobađanje od pismenog ispita ostvaruju studenti koji ostvaruju minimalno dovoljan (2) na svakoj pojedinoj aktivnosti.
Pravo na oslobođenje od ispita ostvaruju studenti koji ostvaruju minimalno vrlodobar (4) na svakoj pojedinoj aktivnosti.
Konačna ocjena određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima(4).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
3. A. Barager: A Survey of Classical and Modern Geometries with Computer Activities, Prentice-Hall, 2001.
4. B. E. Reynolds, W. E. Fenton: College Geometry Using The Geometer's Sketchpad, Key College Publishing, 2006.
8. L. C. Kinsey, T. E. Moore: Symmetry, Shape and Space with the Geometer's Sketchpad, Key Curriculum Press, 1001.
9. C. V. Sanders: Geometric Graphic, Key Curriculum Press, Emeryville, 2003.
Preporučena literatura:
2. R. Dixon: Mathograpies, Dover Publications, Inc, New York, 1991.
5. L. S. Leff: Geometry - The Easy Way, Barron's Education Series, New York, 1997.
6. V. Gutenmacher, N. B. Vasilyev: Lines and Curves A Practical Geometry Handbook, Birkhauser Boston Inc., 2004.
7. J. Vince: Geometry for Computer Graphic, Springer - Verlag, 2006.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu