Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Programiranje
Kratica: 12A02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 30(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Nada Vučetić
Izvođači: Lili Gracin dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
prof. dr. sc. Nada Vučetić ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Cilj predmeta:
Cilj predmeta je dati osnovna teorijska i praktična znanja iz programiranja uz primjenu programskog jezika Java u rješavanju matematičkih, geodetskih i geoinformatičkih zadataka.


Sadržaj predmeta:
Računalo i zapisi podataka u računalu. Osnove programiranja. Koncept objektno orijentiranog programiranja. Programski jezik Java. Sintaksa. Kreiranje, prevođenje i izvršavanje Java aplikacija. Primitivni i složeni tipovi podataka. Varijable. Konverzije jednostavnih tipova podataka. Operatori i prioriteti operatora. Ugrađene matematičke funkcije. Ulaz i izlaz podataka pomoću standardnih jedinica računala. Kontrola toka programa. Klase i metode. String i StringBuffer objekti. Nasljeđivanje. Apstraktne klase i metode. Paketi. Sučelja. Iznimke. Ulazni i izlazni tokovi. Osnove Java apleta i 2D grafike.


Očekivani ishodi učenja:
Nakon uspješnog savladavanja gradiva predmeta očekuje se da će student:
- razumjeti koncepte algoritama i programiranja; znati logički rasuđivati
- razumjeti koncept objektno orijentiranog programiranja
- znati sintaksu programskog jezika Java
- znati sastaviti algoritme jednostavnijih matematičkih, geodetskih i geoinformatičkig zadataka te njihova kodiranja u programskom jeziku Java


Oblici nastave:
- predavanja
- laboratorijske vježbe
- konzultacije
- provjera znanja
- e-učenje


Načini izvođenja nastave:
- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)

Obaveze studenata i elementi formiranja ocjene:
Od studenta se očekuje da sudjeluje u nastavi te piše kolokvije.
Za svakoga studenta bilježi se njegova prisutnost na nastavi, te bodovi koje je on stekao svojim radom.
Tijekom semestra održat će se dva kolokvija. U gradivo pojedinog kolokvija ulazi sve što se radilo na predavanjima i vježbama od početka semestra do dana održavanja kolokvija. Svaki kolokvij sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Praktični dio sastoji se u izradi i dokumentiranju cjelovitog računalnog programa za rješavanje određenog zadatka.
Kolokviji se neće ponavljati.
Student koji ne pristupi nekom od kolokvija i svoj izostanak pravovremeno opravda putem Ureda za studente (Studentske referade), kolokvij će polagati u dogovoru s nastavnicima.
Za stjecanje prava na potpis iz predmeta potrebno je prisustvovati na barem 70% od ukupnog broja sati predavanja i barem 70% od ukupnog broja sati vježbi, te sakupiti barem 20% od ukupnog mogućeg broja bodova na pojedinom kolokviju.
Student može položiti ispit na temelju provjere znanja tijekom semestra ukoliko ostvari minimalno 50% bodova na svakom kolokviju.
Ocjena u postocima formira se na sljedeći način:
Ocjena(%) = 0,5(K1+K2),
gdje su K1 i K2 ostvareni bodovi na prvom i drugom kolokviju izraženi u postocima.
Konačna ocjena utvrđuje se na sljedeći način:
Postotak Ocjena
50% - 61% dovoljan (2)
62% - 74% dobar (3)
75% - 85% vrlo dobar (4)
86% - 100% izvrstan (5)
Ukoliko student nije ostvario barem 50% bodova, polaže ispit u redovitom ispitnom roku.
Ispit se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Praktični dio svodi se na izradu i dokumentaciju dvaju cjelovitih programa za rješavanje jednostavnijih matematičkih, geodetskih i geoinformatičkih problema.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Chapman, S. J.: Java for Engineers and Scientists. Prentice Hall 2003.
3. Bilješke s predavanja i vježbi
4. Vučetić, N.: Programiranje 1 Javom, Rukopis skripte, Geodetski fakultet, Zagreb 2010.
6. Materijali objavljeni na e-učenju.
Preporučena literatura:
2. Zukowski, J.: Mastering Java 2, J2SE 1.4. Sybex 2002
5. Internetski izvori: http://download.oracle.com/javase/tutorial/index.html
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu