Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sferna trigonometrija
Kratica: 12B03Opterećenje: 15(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 15(A) + 0(PRJ)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Nikol Radović
Izvođači: v. pred. mr. sc. Nikol Radović ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Cilj predmeta je dati osnovna teorijska/ praktična znanja iz sferne trigonometrije s posebnim naglaskom na primjenu u geodeziji i geoinformatici.


Sadržaj predmeta:
Kugla (sfera). Glavna kružnica. Sferna udaljenost. Sferni trokut.
Nejednakost trokuta. Sferni eksces. Pol. Sferni polarni trokut. Površina. Osnovne veze između
elemenata sfernog trokuta. Kosinusov poučak (za stranice, kutove). Sinusov poučak.
Napierovo pravilo. Pravokutni sferni trokut. Rješavanje sfernih trokuta i primjena u geodeziji.
Eulerov poučak. Geografske (astronomske) koordinate. Sferna udaljenost dviju točaka na
Zemlji (sferi). Uporaba u astronomiji, navigaciji, državnoj izmjeri, kartografskim projekcijama . ..

Vježbe su integrirani i esencijalni dio ovog predmeta pa su opisane zajedno s predavanjima u Tjednom planu nastave.

Ishodi učenja:
- znati prepoznati zadaće i probleme rješive primjenom sferne trigonometrije
- znati prevesti zadaće i probleme geodetske sktruke prevesti na "jezik" sferne trigonometrije i riješiti ga


Oblici nastave:
- predavnje
- auditorne vježbe
- seminari
- konzultacije
- provjera znanja
- e - učenje

Način izvođenja nastave
- mješovita nastava

Ocjenjivanje
Kontinuirano: nazočnost na više od 80 % predavanja i 80 % vježbi; domaće zadaće (koje se ocjenjuju ocjenom od 1 - 5); seminar (svaki student je obavezan održati seminar).
Za seminar student dobiva neku temu koju mora prezentirati pred ostalim studentima te prirediti i predati dokument (format A4) sa objašnjenim ključnim pojmovim iz svog seminara, formulama i minimalno 2 riješena primjera. Seminar se također ocjenjuje.
Za potpis student mora predati sve točne zadaće na vrijeme i održati seminar.

Pristupanje dvama kolokvijima na kojima student odgovara na teorijska pitanja te rješava zadatke.
Pismeno: pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz 2 teoretska i 2 računska kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra.
Usmeno: teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima.

Aktivnosti
1. domaće zadaće - ocjene (2 - 5);
2. seminar - ocjene (2 - 5);
3. skrećeni seminarski rad - ocjene (2 - 5);
4.
1. kolokvij -
TEORETSKI: (30 bodova)
0 - 14 bodova _nedovoljan(1)
15 - 20 bodova_ dovoljan (2)
21 - 23 bodova_dobar(3)
24 - 27 bodova_vrlodobar(4)
28 - 30 bodova_ izvrstan(5)
RAČUNSKI (5 zadataka)
2 točno riješena zadatka_dovoljan (2)
3 točno riješena zadatka_dobar (3)
4 točno riješena zadatka_vrlodobar (4)
5 točno riješenih zadataka_izvrstana (5)
5.
2. kolokvij
TEORETSKI: (30 bodova)
0 - 14 bodova _nedovoljan(1)
15 - 20 bodova_ dovoljan (2)
21 - 23 bodova_dobar(3)
24 - 27 bodova_vrlodobar(4)
28 - 30 bodova_ izvrstan(5)
RAČUNSKI (5 zadataka)
2 točno riješena zadatka_dovoljan (2)
3 točno riješena zadatka_dobar (3)
4 točno riješena zadatka_vrlodobar (4)
5 točno riješenih zadataka_izvrstana (5)

Pravo na oslobađanje od pismenog ispita ostvaruju studenti koji ostvaruju minimalno dovoljan (2) na svakoj pojedinoj aktivnosti.
Pravo na oslobođenje od ispita ostvaruju studenti koji ostvaruju minimalno vrlodobar (4) na svakoj pojedinoj aktivnosti.

Konačna ocjena određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima(5).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. J. Casey: A Treatise on Spherical Trigonometry and Its Applications to Geodesy and Astronomy, Merchant Books, 2007.
Preporučena literatura:
2. B. Pavković, D. Veljan: Elementarna matematika II, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
3. Jack B. Kuipers: Quaternions and Rotation Sequences: A Primer with Applications to Orbits, Aerospace and Virtual Reality, Princeton University, 2004.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu