Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Inženjerska geodezija u graditeljstvu
Kratica: 47DA03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Izvođači: dr. sc. Ante Marendić ( Projektantske vježbe, Predavanja )
prof. dr. sc. Gorana Novaković ( Predavanja )
doc. dr. sc. Rinaldo Paar ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Automatski mjerni sustavi u geodeziji. CAD u inženjerskoj geodeziji. Mostovi i vijadukti. Geodetska osnova. Hidrometrijska mjerenja. Iskolčenje mosta. Geodetski nadzor. Građevinski dnevnik. Probna ispitivanja mosta. Tuneli. Geodetski osnova na površini. Geodetski osnova u tunelu. Neophodna točnost geodetskih osnova. Podzemna poligonometrija. Visinska osnova. Izmjera poprečnih profila u tunelu. Priključak i orijentacija geodetske osnove. Orijentacija pomoću magnetskih i žiroskopskih instrumenata. Točnost i tolerancije u proboju tunela. Položajna nesigurnost točke proboja tunela. Geodetski nadzor. Dalekovodi. Projektno tehnička dokumentacija. Cjevovodi. Hidrotehnički objekti. Kontrola geometrije objekata u strojarstvu. Željeznice.

Ishodi učenja

- upoznati se s automatskim mjernim sustavima u geodeziji.
- upoznati se s CAD sustavima
- detaljno upoznavanje sa svim radovima vezanim uz izgradnju mosta
- upoznati se sa hidrotehničkim radovima potrebnim za gradnju mosta
- upoznati se s radovima geodetskog nadzora
- probna ispitivanja mosta
- upoznati se sa svim radovima u tunelogradnji
- znati načine uspostave geodetskih osnova iznad tunela
-upoznati se s radovima uz tunelu
- spoznati koja je neophodna točnost geodetske osnove potrebna za precizan proboj tunela
- upoznati se s orijentacijom pomoću magnetskih i žiroskopskih instrumenata
- doznati o osnovnim radovima za izgradnju dalekovoda, cjevovoda i hidrotehničkih objekata
- znati osnovne geodetske radove za izgradnju željeznica.


Oblici nastave

- predavanja
- projektantske vježbe (na računalima)
- terenske vježbe
- konzulatacije
- provjera znanja
- e-učenje

Način izvođenja nastave

- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)

Kontinuirano: nazočnost na više od 70% vježbi. Izrada projektnih zadatka na vježbama. Za svaki projekt student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti i 3 pitanja. Projektni zadaci su:


1. Posebna geodetska podloga

2. Elaborat iskolčenja mosta


Pristupanje na dva kolokvija na kojima student rješava računske i teorijske zadatke. Kolokviji se provode slično pismenom dijelu ispita.

Pismeno: pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz 2 kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem kolokvija dužan je pristupiti pismenom dijelu na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog dijela ispita vrijedi za jedan redoviti ispitn rok (bilo koji od četiri ispitna roka).

Usmeno: teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima.

Pravo na oslobađanje od pismenog ispita ostvaruju studenti koji ostvare minimalno ocjenu 2 iz oba kolokvija.

Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima:

- kolokvij ili pismeni dio ispita 50%

- usmeni dio ispita 40%

- nazočnost 10%


Ocjena iz pismenog dijela utvrđuje na sljedeći način:

Postotak Ocjena

60% do 71% dovoljan (2)

72% do 80% dobar (3)

81% do 90% vrlo dobar (4)

91% do 100% izvrstan (5)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kapović, Z. (2005): Rukopis
2. Moser, M, Muller, G, Schlemmer H, Werner H (2000): Handbuch Ingenieurgeodasie-Grundlagen
3. Hennecke, Muller, Werner (1994): Handbuch Ingenieurvermessung, Band 1, Grundlagen, 2. vollig überarbeitete und erweiterte Auflage,
6. Kapović Z: Geodezija u niskogradnji, sveučilišni udžbenik, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010.
Preporučena literatura:
4. Suvremeni postupci izvedbe (1995): Zbornik radova Društva hrvatskih građevinskih konstruktora, Zagreb
5. Radić, J (2003): Mostovi, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu