Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pomaci i deformacije
Kratica: 47DB04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Gorana Novaković
Izvođači: dr. sc. Ante Marendić ( Predavanja, Projektantske vježbe )
doc. dr. sc. Rinaldo Paar ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Uvod. Osnovna definicija pomaka, deformacija i progiba. Uzroci pomaka i deformacija. Mjerenje horizontalnih i vertikalnih pomaka. Temeljni mjerni postupci mjerenja pomaka. Primjena fotogrametrije i GPS-a u mjerenju pomaka. Geodetske metode mjerenja pomaka. Projekt geodetske osnove i izbor mjernih mjesta. Kriteriji za ocjenu kvalitete geodetskih mreža Plan i program mjerenja. Mjerenje pomaka i deformacija automatiziranim mjernim uređajima. Kinematički mjerni sustavi. Digitalni skeneri. Točnost mjerenja pomaka. Osnovni matematičko statistički pojmovi kao uvod u deformacijsku analizu. Osnovne naznake deformacijske analize. Homogenost varijanci. Fizikalne metode mjerenja pomaka. Osnove metode konačnih elemenata. Izrada tehničkog izvješća.

Ishodi učenja

- upoznati s osnovnim definicijama pomaka, deformacija i progiba.
- doznati uzroci pomaka i deformacija.
- znati odabrati i primjeniti određenu metodu za mjerenje horizontalnih i vertikalnih pomaka
- upoznati se s primjenom fotogrametrije i GPS-a u mjerenju pomaka.
- upoznati se s fizikalnim metodama mjerenja pomaka i deformacija
- upoznati se s kriterijima za ocjenu kvalitete geodetskih mreža
- upoznati se s kinematičkim mjerni sustavi za mjerenje pomaka
- spoznati s kojom točnost treba mjeriti pomaka
- upoznati se s osnovnim matematičko statističkim pojmovima kao uvod u deformacijsku analizu
- upoznati se s osnovnim elementima deformacijske analize
- upoznati osnove metode konačnih elemenata
- znati izraditi tehničko izvješće

Oblici nastave

- predavanja
- projektantske vježbe (na računalima)
- terenske vježbe
- konzulatacije
- provjera znanja
- e-učenje

Način izvođenja nastave

- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)

Kontinuirano: nazočnost na više od 70% vježbi. Izrada projektnih zadatka na vježbama. Za svaki projekt student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti i 3 pitanja. Projektni zadaci su:


1. Određivanje horizontalnih i vertikalnih pomaka građevine.

2. Određivanje pomaka građevina automatiziranim mjernim sustavima


Pristupanje na dva kolokvija na kojima student rješava zadatke. Kolokviji se provode slično pismenom dijelu ispita.

Pismeno: pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz 2 kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem kolokvija dužan je pristupiti pismenom dijelu na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog dijela ispita vrijedi za jedan redoviti ispitn rok (bilo koji od četiri ispitna roka).

Usmeno: teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima.

Pravo na oslobađanje od pismenog ispita ostvaruju studenti koji ostvare minimalno ocjenu 2 iz oba kolokvija.

Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima:

- kolokvij ili pismeni dio ispita 50%

- usmeni dio ispita 40%

- nazočnost 10%


Ocjena iz pismenog dijela utvrđuje na sljedeći način:

Postotak Ocjena

60% do 71% dovoljan (2)

72% do 80% dobar (3)

81% do 90% vrlo dobar (4)

91% do 100% izvrstan (5)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kapović, Z. (2003): Pomaci i deformacije, rukopis
2. Caspar, W. F. (1996): Concept of network and deformation analiysis, The University of New South Wales, Kensigton, NSW, Australia, Monograph 11
3. Bathe, K. J. (1990): Finite-Elemente - Methoden, Berlin.
4. Moser, M, Muller, G, Schlemmer H, Werner H. (2000): Handbuch Ingenieurgeodasie - Auswertung geodätischer Überwachungsmessungen
Preporučena literatura:
5. Kapović, Z. (1993): Prilog određivanju i analizi pomaka i deformacija mostova s posebnim osvrtom na temperaturne utjecaje, disertacija, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu