Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geodezija u zaštiti okoliša
Kratica: 47DB05Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Izvođači: dr. sc. Ante Marendić ( Predavanja, Projektantske vježbe )
doc. dr. sc. Rinaldo Paar ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Zaštita okoliša i zakonodavstvo. Ekološka kriza kao moralni problem. Kodeks ekološke etike za inženjere. Osnovni pojmovi u ekologiji. Ekosustavi. Ekološki principi planiranja u uređenju prostora. Estetsko i tehničko uređenje agrarnih prostora. Urbana komasacija u uređenju prostora. Dokumenti prostornog uređenja. Prostorni plan. Korisnici prostornih planova. Urbanistički plan. Karakteristike urbanizacije. Urbanističko-konzervatorski plan. Ekološko i tehničko uređenje ruralnih prostora. Hidrotehničke melioracije. Sustavi za navodnjavanje. Katastar zagađivača. Kontroliranje zagađivača. Zbrinjavanje otpada i otpadnih voda. Zatvorena odvodnja. Održiv razvoj. Uređenje poljoprivrednog zemljišta. Prostorne informacije. Informacijski sustavi. Nacionalni parkovi. Parkovi prirode.

Ishodi učenja

- Analizirati zakone vezane uz zaštitu okoliša i geodeziju
- Definirati oenovne pojmove u ekologiji
- Opisati tehničko uređenje agrarnih prostora
- Definirati dokumente prostornog uređenja
- Opisati urbanu komasaciju u uređenju prostora
- Analizirati hidrotehničke melioracije
- Spoznati sustave za navodnjavanje
- Definirati prostorne informacije
- Opisati informacijske sustave
- Opisati nacionalne parkove i parkove prirode


Oblici nastave

- predavanja
- projektantske vježbe (na računalima)
- terenske vježbe
- konzulatacije
- provjera znanja
- e-učenje

Način izvođenja nastave

- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)

Kontinuirano: nazočnost na više od 70% vježbi. Izrada projektniog zadatka na vježbama. Student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti i 3 pitanja.

Pismeno: pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz kolokvij koji se odvija tijekom semestra. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem kolokvija dužan je pristupiti pismenom dijelu na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog dijela ispita vrijedi za sve ispitne rokove.

Usmeno: teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima.

Pravo na oslobađanje od pismenog ispita ostvaruju studenti koji ostvare minimalno ocjenu 2 iz kolokvija.

Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima:

- kolokvij ili pismeni dio ispita 50%

- usmeni dio ispita 40%

- nazočnost 10%


Ocjena iz pismenog dijela utvrđuje na sljedeći način:

Postotak Ocjena

60% do 71% dovoljan (2)

72% do 80% dobar (3)

81% do 90% vrlo dobar (4)

91% do 100% izvrstan (5)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jukić T (2000): Prostorno planiranje i urbanizam, interna skripta, Geodetski fakultet, Zagreb
2. Marinović-Uzelac A. (2001): Prostorno planiranje, Dom i svijet, Zagreb
3. Zakon o građenju, Zakon o prostornom planiranju, Zakon o komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu