Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geodetski radovi u hidrotehnici
Kratica: 47DB07Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Mastelić Ivić
Izvođači: prof. dr. sc. Siniša Mastelić Ivić ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Vodni resursi. Istražni radovi u postupku hidrotehničkih projektiranja. Metode snimanja i sadržaj podloga za idrotehnička projektiranja. Primjena podataka daljinskih istraživanja. Položajna točnost podataka. Hidrološke studije i istraživanja. Opažanje kolebanja nivoa vode. Izgradnja vodokaznih stanica. Određivanje pada razine vode. Pribori i instrumenti za mjerenje dubina. Digitalni model reljefa. Akustično mjerenje dubina.Princip rada ultrazvučnih dubinomjera. Frekvencije ultrazvuka kod uređaja za mjerenje dubina i kalibriranje. Transducer i transponder. Analiza reflektiranog signala. Primjena višezračnih ultrazvučnih dubinomjera. Zvučne tehnike za iscrtavanje sedimenata. Zračno lasersko snimanje reljefa. Satelitska altimetrija. Analiza točnosti mjerenih elemenata za hidrološke potrebe. Određivanje kontrolnih točaka stabiliziranih na dnu. Određivanje pozicije na vodnoj površini. GPS i inercijalni sustavi. Hidrografska mjerenja. Izrada građevina za iskorištenje vodnih snaga. Izrada morsko tehničkih konstrukcija. Izrada sustava stabilizirane vlažnosti zemljišta. Sustav kanala. Slivna područja. Minimalno područje ocjeđivanja. Numeriranje hidroloških tokova ocjeđivanja. Hidrološka mreža. Analize slivnog područja. Hidrološki informacijski sustav.

Ocjenjivanje:
Uvjeti za ostvarivanje prava na potpis i oslobađanje od ispita: obvezan uvjet za ulazak u sustav vrednovanja je nazočnost na više od 70% vježbi. Za ostale izostanke potrebno je donijeti ispričnicu. Pravo na potpis ostvaruju svi studenti koji obave sve aktivnosti na predavanjima i vježbama (oba uvjeta treba ispuniti). Pravo na oslobađanje od ispita ostvaruje 50% najbolje bodovanih studenata na svim aktivnostima. Student može prihvatiti ocjenu ili polagati usmeni ispit na jednom od predviđenih ispitnih rokova. Svi ostali studenti polažu pismeni i usmeni dio ispita na redovnim ispitnim rokovima.
Popis bodova koji se mogu ostvariti po pojedinoj aktivnosti:
1.) Preuzimanje podataka putem web servisa, hidrološke analize na preuzetim podacima, izrada tehničkog izvješća o projektu i provjera samostalnosti izrade - 10bodova
2.) 1. kolokvij - 10 bodova
3.) seminarski rad - 10 bodova
UKUPNO: 30 bodova
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Janković, M.: Inženjerska geodezija III, SNL, Zagreb, 1981.
2. Ingham, A. E.: Sea Surveying, John Wiley and Sons, London 1975
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu