Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Svemirska geodezija
Kratica: 47DB09Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Drago Špoljarić
Izvođači: prof. dr. sc. Drago Špoljarić ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Opis sadržaja

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim teorijskim znanjima i mjernim tehnikama svemirske geodezije preko potrebnim za razumjevanje i primjenu globalnih satelitskih, laserskih i interferometrijskih opažanja i određivanja u geodeziji. Kao i za ovladavanje i razumijevanje nastave na drugim kolegijima u kojima su potrebna takva specifična znanja. Osim geodetskih određivanja, kao što su primjerice položaj (koordinate stajališta), duljina VLBI baza, Zemljini orijentacijski parametri (gibanje polova, neravnomjernost rotacije, precesija i nutacija), terestrički i nebeski sustavi i okviri i drugo studenti su upoznati i s primjenom globalnih geodetskih mjerenja za potrebe drugih geonanstvenih disciplina. Kroz projektne zadatke studenti stječu vještine korištenja usluga i preuzimanje podataka (open archives) određenih mjernim sustavima svemirske geodezije te obrade i analize tih podataka demo i open source programa i programskim alatima dostupnim na web stranicama službenih servisa i institucija .

Sadržaj predavanja. Predmet i značaj svemirske geodezije. Astrometrija i svemirska geodezija. Osnovni koncepti i zadace svemirske geodezije. Astrometrijski i mjerni instrumenti svemirske geodezije. Ultraprecizna mjerenja vremena i frekvencije. Sinkronizacija i distribucija vremena. Opažačke mjerne tehnike svemirske geodezije. VLBI: radioteleskop i rezolucija, sustav i koncepcije, geometrija i mjerenja. SLR i LLR: sustav i koncepcija, geometrija i mjerenja. DORIS: sustav i koncepcija, geometrija i mjerenja. Svemirski astrometrijski sateliti (Hipparcos). VLBI, SLR, LLR, DORIS primjene. Precizno pozicioniranje. Zemljina orijentacija u svemiru: gibanje polva, neravnomjernost rotacije, precesija i nutacija. Nebeski referentni sustavi i okviri (ICRS i ICRF). VLBI, SLR, LLR, DORIS servisi. Budući projekti svemirske geodezije. Geonanstvena istraživanja i proučavanja Zemlje i planeta metodama i tehnikama svemirske geodezije.

Sadržaj vježbi. Izrada popisa najznačajnijih svjetskih institucija, ustanova i službi koji se bave svemirskom geodezijom. Internetski servisi za točno vrijeme i sinkronizacija vremena putem interneta. Izbor projektnih zadataka i seminara. U sklopu projektnih zadataka izrada wikija svemirske geodezije i obrada VLBI (SLR, LLR) podataka mjerenja (open archives) i demo i open source programa i programskim alatima. Izbor teme i izrada seminarskog rada.

Ishodi učenja

- razlikovati značaj i definirati pojmove astrometrije, geodetske astronomije i svemirske geodezije
- biti upoznat sa suvremenim ultrapreciznim mjerenjima vremena (atomske ure) i frekvencije te sinkronizacijom i distribucijom vremena
- razlikovati i opisati mjerne sustave, koncepte i mjerenja u svemirskoj geodeziji (VLBI, SLR, LLR i DORIS)
- opisati geodetske i astrometrijske primjene tehnika svemirske geodezije (VLBI, SLR, LLR i DORIS) kao i u drugim geoznanostima
- opisati primjene tehnika svemirske geodezije (VLBI, SLR, LLR i DORIS) u realizaciji nebeskog i terestričkog referentnog okvira (sustava)
- biti upoznat s međunarodnim web servisima svemirske geodezije (IGS, IVS, ILRS, IDS, GGOS i drugi)
- preuzeti i koristiti se s tematskim podacima mjerenja i drugih veličina objavljenim na internetskim stranicama službenih servisa (službi) svemirske geodezije
- primjeniti i koristiti se demo i open source programima i programskim alatima za obradu mjerenja dostupnim na web stranicama službenih servisa i institucija .

Oblici nastave

- predavanja
- projektni zadaci (na računalu)
- seminar
- samostalno istraživanje
- konzultacije
- provjera znanja
- internet
- e-učenje

Način izvođenja nastave

- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)

Ocjenjivanje

Kontinuirano. Prisutnost na predavanjima 66% (odnosno 5 izostanaka) i na vježbama 80% (odnosno 3 izostanka), pristupanje na dva kolokvija te izrađena i predana dva projektna zadatka i prezentiran jedan seminar s vježbi. Na kolokvijima student odgovara na teorijska pitanja. Kolokviji se provode pisanim putem zaokruživanjem točnog odgovora ili kratkim esejem. Svaki kolokvij sadržajem odgovara prethodno obrađenim nastavnim cjelinama. Konačni ispit znanja je pisani i usmeni.

Pisani: pisanog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz 2 kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra uz jedan termin ispravka samo jednog kolokvija, zatim izrade i prezentacije kolokvija i predaje dva projektna zadatka.
Ukoliko se student ne oslobodi pisanog dijela ispita putem kolokvija (prikupljanjem dovoljnog broja bodova) dužan je pristupiti redovitom pismenom/usmenom ispitnom roku. Oslobađenje od pismenog dijela ispita vrijedi za sve ispitne rokove.
Minimalno 50% (odnosno 50 bodova) ostvareno po svakom pojedinom kolokviju uvjet je za oslobađanje od pisanog dijela ispita putem kolokvija. Popis ukupnih bodova (iz oba kolokvija) i pripadajuća ocjena pisanog dijela ispita ostvarena na temelju provjere znanja preko kolokvija
100 - 130 bodova dovoljan (2)
131 - 160 bodova dobar (3)
161 - 185 bodova vrlo dobar (4)
186 - 200 bodova izvrstan (5)

Usmeni: usmena provjera znanja na redovitim ispitnim rokovima.

Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja iz pisanog i usmenog dijela ispita.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Špoljarić D.: Materijali s predavanja i vježbi objavljeni na e-učenju.
2. Špoljarić D.: Primjena dugobazisne radiointerferometrije u položajnoj astronomiji i geodeziji, Zagreb 1999. (interna skripta)
Preporučena literatura:
3. Kovalevsky J., Seidelmann K.: Fundamentals of Astrometry, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
4. Kovalevsky J.: Modern Astrometry, Springer Verlag, Berlin, New York 2001.
5. Audoin, C., Guinot, B.: The Measurement of Time, Time, Frequency and Atomic Clock, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
6. Schodlbauer A.: Geodätische Astronomie, W. De Gruyter, Berlin, New York, 2000.
7. Internetski izvori: International Laser Ranging Service, http://ilrs.gsfc.nasa.gov/ International VLBI Service for Geodesy and Astrometry, http://ivscc.gsfc.nasa.gov/ International Earth Rotation and Reference Systems Service, http://www.iers.org International Astronomical Union (IAU), http://www.iau.org/
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu