Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Prezentacijske tehnike
Kratica: 47OB04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 10(S) + 0(TJ) + 0(A) + 20(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Boško Pribičević
Izvođači: Vanja Miljković dipl. ing. ( Projektantske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Sadržaj: Temelji komunikacije. Informacije. Razine komuniciranja. ?initelji uspjeha prezentacije. Ponašanje govornika. Neverbalni znakovi: držanje pri sjedenju i stajanju, medijskom nastupu, pokreti, geste, o?ni kontakt, glas, vanjski izgled. Verbalni znakovi: izbjegavanje poštapalica i negativnih rije?i. Retori?ka komunikacija. Sadržajne strukture i veze. Primjena konkretnih broj?anih pokazatelja. Tehnike argumentiranja. Argumenti zdravog razuma. Argumentiranje u kriti?koj atmosferi. Argumentiranje ve?inom i autoritetom. Tradicija. Takti?ka argumentacija. Priprema prezentacija. Analiza publike. Opisivanje cilja. Podjela. Vizualizacija prezentacijskog materijala. Temelji dizajna prezentacija. Tehnologija: flipchart, projektor, pisani materijali. Prezentacije pri samopredstavljanju. Prezentacije za uvjeravanje.

Ishodi u?enja:

" Stvoriti nova razumijevanja o tome što je proces komunikacije i unaprijediti svakodnevnu sposobnost komuniciranja
" Poznavati i primjenjivati verbalne i neverbalne znakove u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji
" Poznavati i primjenjivati tehnike argumentiranja
" Poznavati i primjenjivati prezentacijske tehnologije
" Analizirati i odrediti cilj namjeravane komunikacije
" Dizajnirati i vizualizirati prezentacijski materijal u strukturiranu i fokusiranu prezentaciju
" U?inkovito komunicirati svoje znanstvene i stru?ne spoznaje putem pisanih i usmenih prezentacija
" Mo?i sudjelovati na stru?nim doga?anjima i na njima uspješno prezentirati mišljenja, rezultate, stru?ne radove i sl..

Oblici nastave:
" predavanja
" vježbe
" konzulatacije
" provjera znanja
" e-u?enje

Na?ini izvo?enja nastave:
- mješovita nastava (primjena e-u?enja na razini 2)

Uvjeti za dobivanje potpisa:
- nazo?nost na 70% nastave,
- pravodobno izra?ena dva programa (projekt)
- minimalno ukupno 11 bodova (od 60 mogu?ih) iz dva me?uispita.

Ocjenjivanje:
Primjenjuje se kontinuirano pra?enje studenata: tijekom semestra ?e se održati dva me?uispita (kolokvija) na kojima se može dobiti maksimalno 2x30=60 bodova. Prvi me?uispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave. Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvareno pravo na potpis te minimalno 31 bod (od 60 mogu?ih) na me?uispitima.

Ocjena = M1 + M2
M1, M2 - bodovi na me?uispitima.

Kona?na se ocjena utvr?uje na sljede?i na?in:
Bodovi Ocjena
31 do 38 dovoljan (2)
39 do 45 dobar (3)
46 do 53 vrlo dobar (4)
54 do 60 izvrstan (5)

Studenti koji ne polože ispit polažu pismeni i usmeni ispit. Uvjet za polaganje usmenog dijela ispita je 50% od mogu?ih bodova pismenog dijela ispita.

Nastavu je mogu?e održavati i na engleskom jeziku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Alley M. (2003): The Craft of Scientific Presentations. Springer.
2. Peter-Erik Czak (2004): Praesentationstechnik. Seminarunterlage. FH Technikum Kaernten, Villach.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu