Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Precizna geodetska mjerenja
Kratica: 48DB01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Đuro Barković
doc. dr. sc. Mladen Zrinjski
Izvođači: prof. dr. sc. Đuro Barković ( Projektantske vježbe )
doc. dr. sc. Mladen Zrinjski ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Predavanja:
Uvod u precizna mjerenja. Globalne granice mjerne nesigurnosti linearnih i kutnih veličina. Metode preciznih geodetskih mjerenja. Metode preciznih mjerenja linearnih veličina (duljine i visinske razlike). Metode preciznih mjerenja kutnih veličina. Izvori odstupanja kod metoda preciznih geodetskih mjerenja linearnih i kutnih veličina s ocjenom mjerne nesigurnosti, ponovljivosti, obnovljivosti i pouzdanosti. Opis i teorijske osnove instrumenata i pribora za precizna geodetska mjerenja linearnih i kutnih veličina. Ispitivanje, rektifikacija i komparacija instrumenata i pribora za precizna geodetska mjerenja linearnih i kutnih veličina prema međunarodnim ISO normama. Analiza izmjerenih podataka dobivenih komparacijom. Područja primjene preciznih geodetskih mjerenja u praksi ? konkretni primjeri. Uspostava Laboratorija za mjerenja i mjernu tehniku Geodetskog zavoda Geodetskog fakulteta prema međunarodnoj normi ISO 17025, te pokretanje postupka za uvrštenje Laboratorija u nacionalnu (Europsku) mrežu ovlaštenih mjernih laboratorija.

Vježbe:
Precizno mjerenje duljine između dvije zadane točke s mjernom nesigurnošću 0,3 mm + 1ppm. Na pravcu uspostaviti zadanu duljinu između dvije točke s mjernom nesigurnošću 0,3 mm + 1 ppm. Uspostaviti tri paralelna pravca, a paralelnost s mjernom nesigurnošću 0,3 mm + 1 ppm. Obaviti precizno mjerenje kuta s mjernom nesigurnošću 0,5". Obaviti precizno mjerenje visinske razlike s mjernom nesigurnošću 0,7 mm/km. Komparirati invarsku mjernu letvu na komparatoru Geodetskog fakulteta, te analizirati izmjerene podatke dobivene komparacijom. Komparirati mjernu vrpcu na komparatoru Geodetskog fakulteta, te analizirati izmjerene podatke dobivene komparacijom. Ispitivanje i komparacija geodetskih mjerila prema ISO normama. Ispitivanje frekvencije daljinomjera u Laboratoriju i na Kalibracijskoj bazi Geodetskog fakulteta.

Ishodi učenja:
Student će nakon položenog ispita iz ovog predmeta biti sposoban:
Dati primjere i opisati područja primjene preciznih geodetskih mjerenja u praksi.
Objasniti i primijeniti globalne granice mjerne nesigurnosti linearnih i kutnih veličina.
Objasniti i opisati i teorijske osnove instrumenata i pribora za precizna geodetska mjerenja linearnih i kutnih veličina.
Odabrati metode preciznih geodetskih mjerenja.
Otkriti izvore odstupanja kod metoda preciznih geodetskih mjerenja dužina s ocjenom mjerne nesigurnosti, ponovljivosti, obnovljivosti i pouzdanosti.
Izvesti i primijeniti precizne metode mjerenja duljine s mjernom nesigurnošću 0,3 mm + 1ppm.
Otkriti izvore odstupanja kod metoda preciznih geodetskih mjerenja kutova s ocjenom mjerne nesigurnosti, ponovljivosti, obnovljivosti i pouzdanosti.
Izvesti i primijeniti precizne metode mjerenja kutova s mjernom nesigurnošću 0,5".
Otkriti izvore odstupanja kod metoda preciznih geodetskih mjerenja visinskih razlika s ocjenom mjerne nesigurnosti, ponovljivosti, obnovljivosti i pouzdanosti.
Izvesti i primijeniti precizne metode mjerenja visinske razlike s mjernom nesigurnošću 0,7 mm/km.
Izvesti umjeravanje invarske nivelmanske mjerne letve na komparatoru Geodetskog fakulteta, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem.
Izvesti umjeravanje mjerne vrpce na komparatoru Geodetskog fakulteta, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem.
Otkriti izvore odstupanja kod preciznih geodetskih metoda određivanja koordinata točaka s ocjenom mjerne nesigurnosti, ponovljivosti, obnovljivosti i pouzdanosti.
Izvesti ispitivanje i umjeravanje teodolita prema ISO normi, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem.
Izvesti ispitivanje i umjeravanje elektrooptičkog daljinomjera prema ISO normi, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem.
Izvesti ispitivanje i umjeravanje nivelira prema ISO normi, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem.
Izvesti ispitivanje i umjeravanje GNSS - RTK uređaja prema ISO normi, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem.
Izvesti ispitivanje i umjeravanje frekvencije elektrooptičkog daljinomjera u Laboratoriju i na Kalibracijskoj bazi, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem.

Oblici nastave:
Predavanja
Auditorne vježbe
Laboratorijske i terenske vježbe

Način izvođenja nastave:
Mješovita nastava (primjena e-učenja - razina 2)

Ocjenjivanje:
Kontinuirana provjera znanja na predavanjima prije izlaganja novog gradiva.
Ispit se sastoji od obaveznog usmenog dijela ispita.
Student može pristupiti ispitu ako je izradio i kolokvirao 4 zadaće na vježbama:
Konačna ocjena se određuje na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Benčić, D. (2008): Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici. Školska knjiga, Zagreb.
2. Benčić, D. (1990): Geodetski instrumenti. Školska knjiga, Zagreb.
3. Činklović, N. (1983): Metode preciznih geodetskih mjerenja. Naučna knjiga, Beograd.
4. Deumlich, F., Staiger, R. (2002): Instrumentenkunde der Vermessungstechnik. Herbert Wichmann Verlag - Heidelberg. Rastatt.
5. International Standard (1999): ISO-12857. Optics and optical instruments ? Geodetic instruments ? Field procedures for determining accuracy ? Part 1, 2, 3.
6. International Standard (1999): ISO-12858. Optics and optical instruments ? Ancillary devices for geodetic instruments ? Part 1, 2.
7. Interna skripta za studente, u pripremi.
Preporučena literatura:
8. Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025:1999; EN ISO/IEC 17025:2000)
9. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:1999; EN ISO/IEC 17025:2000)
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu