Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Organizacija geodetskih radova
Kratica: 48DB05Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Izvođači: dr. sc. Ante Marendić ( Projektantske vježbe )
doc. dr. sc. Rinaldo Paar ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Organizacija. Projektiranje organizacije. Dokaznica mjera. Troškovnik. Projekt organizacije geodetskih radova. Planiranje. Faze projekta. Načela organizacije rada. Posebitosti geodetskih radova. Metode planiranja. Cijene, troškovi. Profit. Izračun cijene koštanja. Financiranje projekta. Financiranje geodetskih projekata. Normativi konzultantskih usluga u investicijskom procesu. Razvojna istraživanja. Konzultantske usluge u geodetskim radovima. Metode za kalkulaciju cijena konzultantskih usluga. Opće metode izračuna cijena. Izračun cijena geodetskih radova. Komora, društvo, gospodarstvo. Osnovni geodetski zakoni. Financijko poslovanje. Makroekonomski okvir kao skup uvjeta za ostvarivanje poduzetničkog pothvata. Temeljni (financijski) dokumenti trgovačkog društva. Menadžment. Načela inventivnog menadžmenta. Menadžment malih i velikih. Marketing kao sustav razmišljanja. Marketing-informacijski sustav. Kadrovi u marketingu. Poslovna hijerarhija. Globalizacija.

Ishodi učenja

- upoznati se s pojmom organizacije
- znati faze planiranja
- upoznati se s načinom financiranja geodetskih projekata
- upoznati se s osnovama konzultantskih usluga u geodetskim radovima
- znati metode za izračun cijena konzultantskiuh usluga
- znati izračunati troškove i cijenu geodetskih radova
- upoznati se s osnovama financijskog poslovanja
- upoznati se s makroekonomskim okvirima u cilju poduzetničkih poduhvata
- znati načela i elemente inventivnog menadžmenta
- upoznati se s menadžmentom velikih i malih
- spoznati marketing kao sustav razmišljanja
- upoznati se s poslovnom hijerarhijom

Oblici nastave

- predavanja
- projektantske vježbe (na računalima)
- terenske vježbe
- konzulatacije
- provjera znanja
- e-učenje

Način izvođenja nastave

- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)

Kontinuirano: nazočnost na više od 70% vježbi. Izrada projektnih zadatka na vježbama. Za svaki projekt student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti i 3 pitanja.

Pismeno: pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz 2 kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem kolokvija dužan je pristupiti pismenom dijelu na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog dijela ispita vrijedi za sve ispitne rokove.

Usmeno: teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima.

Pravo na oslobađanje od pismenog ispita ostvaruju studenti koji ostvare minimalno ocjenu 2 iz oba kolokvija.

Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima:

- kolokvij ili pismeni dio ispita 50%

- usmeni dio ispita 40%

- nazočnost 10%


Ocjena iz pismenog dijela utvrđuje na sljedeći način:

Postotak Ocjena

60% do 71% dovoljan (2)

72% do 80% dobar (3)

81% do 90% vrlo dobar (4)

91% do 100% izvrstan (5)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Dibb, S. i dr. (1995): Marketing, MATE d.o.o., Zagreb
2. Kapović, Z (2005): Organizacija geodetskih radova, rukopis
3. Marušić, J (1993.): Organizacija građenja, FS d.o.o. Zagreb, Masarykova 28
4. Osredečki, E (1996): Marketing iz dana u dan, Naklada EDO, Samobor
5. Srića V. (2003): Inventivni menadžer u 100 lekcija, Znanje d.d., Mandićeva 2, Zagreb
Preporučena literatura:
6. Priručnik za konzultantske usluge u investicijskoj izgradnji, Poslovna zajednica Koprojekt-Zagreb, Gundulićeva 23/II
7. Zakon o građenju, Zakon o prostornom planiranju, Zakon o komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu