Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geodetska baština
Kratica: 48DB06Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Miljenko Lapaine
doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Izvođači: prof. dr. sc. Miljenko Lapaine ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Program predavanja: Uvod u povijest tehnike. Geodezija: ime i zadaća, vještina i znanost. Status geodeta kroz vjekove, staleške organizacije, geodetska društva. Geodetski stručni časopisi. Mjere i mjerenje u geodeziji. Razvoj geodetskih instrumenata. Razvoj geodetskih metoda mjerenja i obrade mjerenih podataka. Gradusna mjerenja i razvoj triangulacije. Od kugle do sferoida i geoida, razvoj matematičke i fizikalne geodezije. Povijest katastra. Sustavne topografske i katastarske izmjere na području Hrvatske. Epohe razvoja kartografije. Razvoj fotogrametrije. Razvoj satelitske geodezije. Organizacija geodetske službe i zakonske osnove djelovanja. Geodetsko školstvo i udžbenici geodezije. Razvitak geodetske terminologije. Geodetski arhivi i geodetske zbirke. Geodetski velikani.
Program vježbi: Posjet odgovarajućim zbirkama Tehničkog muzeja, Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Državnog arhiva i organiziranje prigodne izložbe.


Ishodi učenja:
- razumjeti osnove hrvatske i svjetske povijesti geodetske teorije i prakse
- upoznati se s gradivom muzejskih i arhivskih zbirki i znati ga primijeniti za određene zadatke
- organizirati izložbu


Oblici nastave:
- predavanja
- projektantske vježbe (na računalima)
- terenski rad
- konzultacije
- radionice
- diskusija
- provjera znanja
- e-učenje


Način izvođenja nastave:
- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 1)


Ocjenjivanje:

Kontinuirano:
Nazočnost na više od 70% predavanja i 70% vježbi. Izrada zadataka na vježbama. Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija).

Pismeno:
Pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko ostvari minimalno 50% bodova na svakom kolokviju. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem kolokvija dužan je pristupiti pismenom dijelu ispita na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog dijela ispita vrijedi za jedan od prva dva redovita ispitna termina u tekućoj akademskoj godini.

Ocjena iz pojedinog kolokvija i pismenog dijela ispita utvrđuje se na sljedeći način:
Postotak Ocjena
50% - 65% dovoljan (2)
66% - 80% dobar (3)
81% - 90% vrlo dobar (4)
91% - 100% izvrstan (5)
Konačna ocjena na temelju kontinuirane provjere znanja putem kolokvija određuje se kao srednja ocjena iz dvije pozitivne ocjene.

Usmeno:
Studenti koji polože pismeni dio ispita putem kolokvija polažu samo usmeni dio ispita. Ostali studenti polažu i pismeni i usmeni dio ispita. Uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita je 50% ostvarenih bodova na pismenom dijelu ispita.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Lapaine, M.: Povijest geodezije, rukopis u pripremi
2. Macarol, S.: Praktična geodezija, Tehnička knjiga, Zagreb 1985.
3. Lovrić, P.: Geodezija u Hrvatskoj u 20. stoljeću, u: Razvitak i dostignuća tehničkih područja u Hrvatskoj, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1994.
Preporučena literatura:
4. Tehnička enciklopedija, sv. 1-13, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1963-1997.
5. Geodetski list i njegovi prethodnici.
6. Bialas, V.: Erdgestalt, Kosmologie und Weltanschauung, K. Wittwer, Stuttgart 1982
7. Schmidt, F.: Geschichte der geodätischen Instrumente und Verfahren im Altertum und Mittelalter, K. Wittwer, Stuttgart 1988.
8. Internetski izvori: Hrvatsko kartografsko društvo - http://www.kartografija.hr Hrvatsko geodetsko društvo - http://www.geof.hr/hgd Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - http://www.geof.hr
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu