Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geodetsko poduzetništvo
Kratica: 48DB08Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 10(S) + 0(TJ) + 0(A) + 20(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Boško Pribičević
Izvođači: doc. dr. sc. Almin Đapo ( Projektantske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Sadržaj: Oblici strukovnog udruživanja. Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije: uloga, akti i zadaci. Ovlašteni inženjer geodezije. Sustav Državne geodetske uprave: struktura i nadležnosti. Licence za obavljanje geodetske djelatnosti. Privatno geodetsko poduzetništvo. Pravni aspekti osnivanja tvrtke. Ekonomski aspekti rada tvrtke: pla?e, doprinosi, porezi, materijalni troškovi, amortizacija. Investicije, poslovni rizik i zaduživanje. Tržišna vrijednost prostornih informacija. Ugovori, aneksi, podugovaranje. Tehni?ka dokumentacija poslovnog procesa: oblikovanje i sadržaj. Shematsko prikazivanje projekata. Ganttov dijagram. Optimiranje rasporeda aktivnosti na pojedinim fazama projekta. Upravljanje poslovnim procesom. PERT metoda. Poslovno re-inženjerstvo. Poslovanje na globalnom tržištu. Poslovna etika. Program vježbi: Izra?unavanje prakti?nih zadataka iz podru?ja ekonomije poslovanja tvrtke (Program za izra?un cijena usluga - verzija 2.0, HKAIG). Upotreba ra?unalnih programa za upravljanje projektima (Microsoft Project 2002), Izrada poslovnog plana geodetske tvrtke/ureda.
Ishodi u?enja:

" Objasniti na?ela strukovnog udruživanja, ulogu i zadatke HKOIG-e i ovlaštenih inženjera.
" Objasniti ulogu i zadatke sustava Državne geodetske uprave
" Objasniti pravne aspekte osnivanja tvrtke.
" Razlikovati i pojmove pla?a, doprinosi, porezi, materijalni troškovi, amortizacija, investicije, poslovni rizik, zaduživanje, ugovor.
" Klasificirati porezna optere?enja geodetske tvrtke na otvorenom tržištu (fiskalni i parafiskalni nameti).
" Optimirati raspored aktivnosti na pojedinim fazama projekta korištenjem GANT i PERT dijagrama.
" Izraditi poslovni plan tvrtke od osnivanja do stanja amortizacije i ostvarivanja dobiti.
" Samostalno ili u timu baviti se geodetskim poduzetništvom, organizirati, voditi i kontrolirati geodetske poslove.

Oblici nastave:
" predavanja
" vježbe
" konzulatacije
" provjera znanja
" e-u?enje

Na?ini izvo?enja nastave:
- mješovita nastava (primjena e-u?enja na razini 2)

Uvjeti za dobivanje potpisa:
- nazo?nost na 70% nastave,
- pravodobno izra?ena dva programa (projekt)
- minimalno ukupno 11 bodova (od 60 mogu?ih) iz dva me?uispita.

Ocjenjivanje:
Primjenjuje se kontinuirano pra?enje studenata: tijekom semestra ?e se održati dva me?uispita (kolokvija) na kojima se može dobiti maksimalno 2x30=60 bodova. Prvi me?uispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave. Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvareno pravo na potpis te minimalno 31 bod (od 60 mogu?ih) na me?uispitima.

Ocjena = M1 + M2
M1, M2 - bodovi na me?uispitima.

Kona?na se ocjena utvr?uje na sljede?i na?in:
Bodovi Ocjena
31 do 38 dovoljan (2)
39 do 45 dobar (3)
46 do 53 vrlo dobar (4)
54 do 60 izvrstan (5)

Studenti koji ne polože ispit polažu pismeni i usmeni ispit. Uvjet za polaganje usmenog dijela ispita je 50% od mogu?ih bodova pismenog dijela ispita.

Nastavu je mogu?e održavati i na engleskom jeziku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pribičević, B. (2004): Geodetsko poduzetništvo, interna skripta. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2. Šnajder i dr. (1999): Uvod u poduzetništvo ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera. HKAIG, Zagreb 1999.
Preporučena literatura:
3. Brügemann, H. (1995): Project Management. Chapter 18, Vol. 3, 803-826. Department of Geoinformation, Technical University of Vienna.
4. FIG (1998): FIG Publication 17: Statement of Ethical Principles and Model Code of Professional Conduct (Izjava o etičkim načelima i kodeksu ponašanja geodetskih stručnjaka)
5. FIG (2002): FIG Publication 29: Business matters for Professionals (Poslovne stvari za stručnjake)
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu