Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geomatematika
Kratica: 48OB03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 20(S) + 0(TJ) + 0(A) + 10(PRJ)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Nikol Radović
Izvođači: v. pred. mr. sc. Nikol Radović ( Projektantske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Cilj predmeta je obnoviti, proširiti međusobno implementirati znanja studenata iz matematike (analiza, linearna algebra, statistika) i geodezije (praktične, izmjere, gps, analize geodetskih mjerenja).

Sadržaj predavanja: Matematika i GPS. Mreže. Slučajne varijable i matrice kovarijance. Nelinearni problemi.Linearna algebra i metoda najmanjih kvadrata. Problemi sa eksplicitnim rješenjima. GPS. Prikupljanje podataka i GPS. Kalmanovi filtri.

Vježbe su integrirani i esencijalni dio ovog predmeta pa su opisane zajedno s predavanjima u Tjednom planu nastave.


Ishodi učenja:
- analizirati, primjeniti matematičke teme u problemima geodetske struke
- prevoditi probleme i zadaće geodetskih znanosti na jezik matematike i riješiti ih različitim metodama matematike (isti problem se rješava iz drugačijeg kuta gledanja)


Oblici nastave:
- predavnje
- auditorne vježbe
- seminari
- konzultacije
- provjera znanja
- e - učenje

Način izvođenja nastave
- mješovita nastava

Ocjenjivanje
Kontinuirano: nazočnost na više od 70 % predavanja i 0 % vježbi; domaće zadaće (koje se ocjenjuju ocjenom od 1 - 5); seminar (svaki student je obavezan održati barem jedan seminar).
Za seminar student dobiva neku temu koju mora prezentirati pred ostalim studentima te prirediti i predati dokument (format A4) sa objašnjenim ključnim pojmovim iz svog seminara, formulama i minimalno 2 riješena primjera. Seminar se također ocjenjuje.


Pristupanje jednom kolokviju na kojima student odgovara na teorijska pitanja te rješava zadatke.
Pismeno: pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz 1 teoretski i računski kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra.
Usmeno: teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima.
Aktivnosti
1. domaće zadaće - ocjene (2 - 5);
2. seminar - ocjene (2 - 5);
3. skrećeni seminarski rad - ocjene (2 - 5);
4.
1. kolokvij -
TEORETSKI: (30 bodova)
0 - 14 bodova _nedovoljan(1)
15 - 21 bodova_ dovoljan (2)
22 - 24 bodova_dobar(3)
25 - 27 bodova_vrlodobar(4)
28 - 30 bodova_ izvrstan(5)
RAČUNSKI (5 zadataka)
2 točno riješena zadatka_dovoljan (2)
3 točno riješena zadatka_dobar (3)
4 točno riješena zadatka_vrlodobar (4)
5 točno riješenih zadataka_izvrstana (5)


Pravo na oslobađanje od pismenog ispita ostvaruju studenti koji ostvaruju minimalno dovoljan (2) na svakoj pojedinoj aktivnosti.
Pravo na oslobađanje od ispita ostvaruju studenti koji ostvaruju minimalno vrlodobar (4) na svakoj pojedinoj aktivnosti.
Konačna ocjena određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima(4).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. H. Kenner: Geodetic Math and how to use it, University of California Press, Berkley and Los Angeles, 2003.
3. J. L. Awange, E. W. Grafarend: Solving Algebric Computational Problems in Geodesy and Geoinformatics, Springer - Verlag, Berlin, 2005.
4. Willi Freeden, M. Zuhair Nashed, Thomas Sonar (Eds.) Handbook of Geomathematics Vol. 2 Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
Preporučena literatura:
2. Gilbert Strang, Kai Borre: Linear Algebra, Geodesy, and GPS, Wellesley , Cambridge Press, 1997.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu