Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Numerička analiza
Kratica: 48OB04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 10(S) + 0(TJ) + 0(A) + 20(PRJ)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Vida Zadelj-Martić
Izvođači: v. pred. mr. sc. Vida Zadelj-Martić ( Projektantske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: 1. Uvod u Numeričku analizu
2. Singularna dekompozicija matrice. Generalizirani inverz
3. Numeričko diferenciranje
4. Numeričko integriranje :
a) Trapezna formula
b) Simpsonova formula
c) Newton-Cotesova formula
d) Gaussova kvadraturna formula
5. Numeričke metode za rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi
a) Predictor - Corrector metoda
b) Runge - Kutta metoda
6. Numeričko rješavanje sustava diferencijalnih jednadžbi
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. A. Ralston and P. Rabinowitz; A First Course in Numerical Analysis, Dover Publication, Inc., Mineola, New York
2. W. A. Smith; Elementary Numerical Analysis, Harper & Row, New York
Preporučena literatura:
3. E. Kreyszig; Advanced Engeering Mathematics, J. Wiley&Sons Inc., Ohio
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu