Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Ispitivanja i umjeravanja geodetskih instrumenata i pribora prema ISO normama
Kratica: 59P03Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 60(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Đuro Barković
Izvođači:
Opis predmeta: Predavanje:
Ispitivanje, rektifikacija i komparacija instrumenata i pribora za precizna geodetska mjerenja linearnih i kutnih veličina prema međunarodnim ISO normama. Ispitivanje i komparacija teodolita i elektroničkog daljinomjera prema ISO normama, terenskim i laboratorijskim postupcima. Ispitivanje i umjeravanje invarskih nivelmanskih letava te čeličnih mjernih vrpci na komparatoru Geodetskog fakulteta. Ispitivanje frekvencije daljinomjera u Laboratoriju i na bazi Geodetskog fakulteta. Obrada i analiza izmjerenih podataka dobivenih umjeravanjem. Sastavljanje izvješća o ispitivanju i umjeravanju.

Ishodi učenja:
Student će nakon položenog ispita iz ovog predmeta biti sposoban:
Objasniti i opisati ispitivanje i umjeravanje instrumenata i pribora za precizna geodetska mjerenja linearnih i kutnih veličina prema međunarodnim ISO normama.
Izvesti rektifikaciju instrumenata i pribora za precizna geodetska mjerenja linearnih i kutnih veličina.
Izvesti umjeravanje invarske nivelmanske mjerne letve na komparatoru Geodetskog fakulteta, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem.
Izvesti umjeravanje mjerne vrpce na komparatoru Geodetskog fakulteta, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem.
Izvesti ispitivanje i umjeravanje teodolita prema ISO normi, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem.
Izvesti ispitivanje i umjeravanje elektrooptičkog daljinomjera prema ISO normi, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem.
Izvesti ispitivanje i umjeravanje nivelira prema ISO normi, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem.
Izvesti ispitivanje i umjeravanje GNSS - RTK uređaja prema ISO normi, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem.
Izvesti ispitivanje i umjeravanje frekvencije elektrooptičkog daljinomjera u Laboratoriju i na Kalibracijskoj bazi, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem.
Sastaviti izvješća o ispitivanju i umjeravanju instrumenata i pribora za precizna geodetska mjerenja linearnih i kutnih veličina.

Oblici nastave:
Predavanja
Auditorne vježbe
Laboratorijske i terenske vježbe

Način izvođenja nastave:
Mješovita nastava (primjena e-učenja - razina 2)

Ocjenjivanje:
Kontinuirana provjera znanja na predavanjima prije izlaganja novog gradiva.
Ispit se sastoji od obaveznog usmenog dijela ispita.
Student može pristupiti ispitu ako je izradio i kolokvirao 4 zadaće na vježbama:
Konačna ocjena se određuje na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Važeće nacionalne (HRN) i međunarodne (ISO) norme
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu