Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geomagnetske mreže
Kratica: 59P05Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 60(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Brkić
Izvođači:
Opis predmeta: Opis predmeta: Održavanje geomagnetskih mreža i geomagnetska izmjera na odabranim točkama OGMRH: (1) terenska evaluacija kriterija geomagnetskih točaka i izvora geoloških i civilizacijskih šumova, izmjera gradijenata totalnog intenziteta, te ostalih; (2) terenska izmjera deklinacije, inklinacije i totalnog intenziteta s obradom; (3) izrada Tehničkog izvješća projekta.

Razvijene kompetencije (znanja i vještine)
Samostalnost pri ispitivanju statusa geomagnetske točke; stručnost u izmjeri geomagnetske deklinacije, inklinacije, totalnog inteziteta, te gradijenata totalnog inteziteta; te pripadno izvješćivanje i organizacijske sposobnosti.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: terenski rad, seminarski rad.

Izvođači: Prof. dr. sc. Mario Brkić (Seminar ) te mr. sc. Danijel Šugar (Terenske vježbe),

Opterećenje 10(S) i 75(T)

Obavezna literatura:
Brkić, M.: Geomagnetska izmjera, (interna skripta), Geodetski fakultet, Zagreb 2009.
Šugar, D.: Geomagnetske mreže - vježbe, (interna skripta), Geodetski fakultet, Zagreb 2011.

Preporučena literatura:
Newitt, L. R., Barton, C. E., i J. Bitterly (1996): Guide For Magnetic Repeat Station Surveys, IAGA, Boulder, USA.
Lanza, R., Meloni, A. (2006): The Earth's Magnetism An Introduction for Geologists, Springer, Berlin, Heildelberg, New York
Bartington Instruments Ltd: MAG-01H Fluxgate Declinometer/Inclinometer Including Zeiss Theodolite Instruction Manual, Oxford, England
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Newitt, L. R., Barton, C. E., i J. Bitterly (1996): Guide For Magnetic Repeat Station Surveys, IAGA, Boulder, USA.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu