Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Odabrana poglavlja fotogrametrije i GIS-a
Kratica: 59P09Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 60(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Izvođači:
Opis predmeta: PROJEKT.
Praktična izvedba određenog projekta koji će povezati fotogrametriju i geoinformacije. U projektu će se obuhvatiti sve faze, od planiranja (vremensko, instrumentalno financijsko) do izvedbe. Naročito će se obratiti pažnja na interdisciplinarnost i primijenjene radne postupke i metode. Na osnovu rezultata projekta, pristupa se izradi diplomskog rada.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu