Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geodetska astronomija
Kratica: 59P23Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 60(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Drago Špoljarić
Izvođači:
Opis predmeta: Opis sadržaja

Uvodno predavanje o primjeni i važnosti geodetske astronomije u geodetskoj inženjerskoj praksi. Prezentacije najboljih prijašnjih seminarskih radova i projekata. Upute za rad, te diskusija i konzultacije sa studentima o načinu i problemima na koje nailaze pri izradi projekata. Izbor i diskusija o predloženim temama seminarskih radova i projekata. Samostalno istraživanje i izrada projekta, održavanje radionice i konzultacije prema potrebi. Nakon izrade projekta na kraju semestra studenti prezentiraju i predaju projekte i sudjeluju na panel diskusijama.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim teorijskim postavkama vezanim uz praktične primjene astrogeodetskih mjerenja za potrebe specifičnih zadaća u geodetskoj inženjerskoj praksi, kao i za stjecanje praktičnih znanja potrebnih za obavljanje terenskih mjerenja. Za astrogeodetska mjerenja potrebni su određeni astronomski podaci i veličine te tematski softver sve besplatno i dostupno na internetu. Stoga studenti kroz samostalna istraživanja (pretraživanja interneta) i izradu projektnih zadataka (seminara) stječu vještine pronalaženja astronomskih podataka i njihovu primjenu u konkretnim zadaćama, te korištenje softvera za obradu i analizu astronomskih mjerenja.

Primjeri mogućih projekatnih zadataka:
- vizualizacije astronomskih pojava razvijenim za internet
- izrada programskog paketa za računanje astronomskih podataka (efemerida) potrebnih u geodetskoj astronomiji i prilagodba programa za računanje efemerida na internetu
- izrada programskog paketa za preračunavanje vremenskih skala i prilagodba za internet
- ispitivanje preciznosti istodobnog određivanja astronomskih koordinata astrolabom uz sinkroniziran prijam i korekciju vremena prijamom GPS signala
- razvoj programa za automatizirano određivanje azimuta neke strane elektroničkim tahimetrima i terenskim računalima
- izrada specijaliziranih web stranica s popisom astrogeodetskih službi, institucija i organizacija


Ishodi učenja

- opisati i argumentirati potrebe astrogeodetskih mjerenja u modernoj geodetskoj inženjerskoj praksi
- primjeniti i koristiti astronomske podatke s astrogeodetskih internetskih servisa
- primjeniti specifični astronomski softver besplatan i dostupan na internetu
- primjeniti astronomska mjerenja i određivanja u specifičnim zadaćama geodetske inženjerske struke
- obaviti terenska astrogeodetska mjerenja, obraditi i analizirati izmjerene i izračunane vrijednosti
- prezentirati svoje zaključke i raspravljati o izrađenim projektima

Oblici nastave

- seminarski rad
- samostalno istraživanje
- terenski rad
- konzultacije i diskusije
- provjera znanja,
- e-učenje
- internet

Način izvođenja nastave

- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 1).

Ocjenjivanje

Na kraju semestra studenti izlažu i predaju projektni zadatak. Za svaki projekt student izlaže rezultate i zaključke svoga rada uz diskusiju i postavljanje 3 pitanja.

Konačna ocjena: određuje se na temelju diskusije i odgovora na postavljena pitanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Špoljarić D.: Materijali s predavanja i vježbi objavljeni na e-učenju. Tematski diplomski i seminarski radovi izrađeni na Katedri za satelitsku geodeziju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Preporučena literatura:
2. Kovalevsky J., Seidelmann K.: Fundamentals of Astrometry, Cambridge University Press, Cambridge 2004. Kovalevsky J.: Modern Astrometry, Springer Verlag, Berlin, New York 2001. Seidelmann K.: Explantory supplement to the astronomical almanac, University science book, Sausalito, 1992. Audoin, C., Guinot, B.: The Measurement of Time, Time, Frequency and Atomic Clock, Cambridge University Press, Cambridge 2001. Mueller, I.: Spherical and practical astronomy as applied to geodesy. Frederick Ungar Publishing Co., New York, 1969. Schodlbauer A.: Geodätische Astronomie, W. De Gruyter, Berlin, New York, 2000. Sigl, R.: Geodätische Astronomie, H. W. Verlag, Karlsruhe, 1991.
3. Brojne internetske stranice i portali tematskog sadržaja.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu