Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici
Kratica: 11A06Opterećenje: 15(P) + 0(PK) + 0(T) + 30(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Dražen Tutić
izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
doc. dr. sc. Almin Đapo
doc. dr. sc. Robert Župan
Izvođači: Luka Babić dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Ana Kuveždić Divjak ( Laboratorijske vježbe )
Vanja Miljković dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Martina Triplat Horvat dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Cilj predmeta i opis sadržaja:

Cilj predmeta je dati osnovna teorijska i praktična znanja iz polja računalne geometrije i grafike s naglaskom na primjenu u inženjerskim znanostima, a posebno na geodeziju i geoinformatiku. Kroz praktične vježbe savladava se najpoznatija programska podrška.

Sadržaj predavanja: Kratka povijest računalne grafike. Pregled razvoja računalne grafike u geodeziji i geoinformatici. Vektorska i rasterska grafika. Sustavi boja. Koncept, mogućnosti i primjena računalno podržanog oblikovanja i projektiranja - CAD. Koordinatni sustavi. Relativne i apsolutne koordinate. Osnovni geometrijski elementi u vektorskoj grafici. Komercijalni i slobodni softveri. Primjena u geodeziji i geoinformatici. Formati pohrane podataka u CAD-u. 2D transformacije rastera i vektora. Georeferenciranje. Mogućnosti proširenja CAD-a korisničkim aplikacijama. Dimenzioniranje. Izgradnja u uređivanje topologije. Inteoperabilnost CAD i GIS sustava. Upoznavanje tehničkih normi i propisa izrade dokumentacije. Osnovni elementi 3D modeliranja. Plohe i volumeni. 3D vizualizacija..

Sadržaj vježbi: Upoznavanje s korisničkim sučeljima grafičkih i CAD programa. Ovladavanje osnovnim radom u vektorskim i rasterskim grafičkim programima. Ovladavanje osnovnim radom u AutoCAD-u. Konstrukcija i uređivanje dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih geometrijskih elemenata u AutoCAD-u. Georeferenciranje rastera. Prevođenje iz rasterskog u vektorski oblik. Napredne konstrukcije i uređivanje dvodimenzionalnih geometrijskih elemenata na primjerima iz geodetske prakse. Kreiranje atributnih blokova. Izgradnja topologije i uređivanje topoloških odnosa. Topološke analize. Izvoz podataka iz CAD-a u bazu podataka. Osnovni elementi u 3D modeliranju. Objektno crtanje. Upotreba stilova u 3D CAD modeliranju. Plohe. Priprema za ispis i mjerila.


Ishodi učenja:

- razumjeti definicije grafike, geometrije, boje, vektorske grafike, rasterske grafike, računalom podržanog oblikovanja (CAD)
- razumjeti strukturu vektorske grafike (geometrija i atributi objekata); znati nacrtati vektorski crtež prema zadanom predlošku u nekom od programa za vektorsku grafiku
- razumjeti strukturu rasterske grafike (geometrija i atributi objekata); znati uređivati rastersku sliku u geometrijskom i radiometrijskom smislu u nekom od programa za rastersku grafiku
- razumjeti koncepte CAD-a: koordinatne sustave, geometrijske objekte, slojeve, atribute, blokove, pismo, skiciranje i uređivanje, precizno pogađanje; znati kreirati i uređivati CAD-crtež
- shvatiti formate pohrane podataka u CAD-u
- znati primijeniti transformacije nad rasterskim i vektorskim podacima (georeferencirati)
- znati topološki urediti vektorski crtež
- znati dimenzionirati tehnički crtež
- znati razliku između pripreme za ispis iz model-a i layout-a
- znati pravilno podesiti mjerilo crteža prilikom ispisa na papir
- biti upoznat s problemima koji nastaju prilikom ispisa iz layout-a
- razumjeti razliku između standardnog CAD crtanja i objektnog CAD crtanja
- znati pravilno kreirati plohe, volumene i profile u objektnom CAD okruženju
- biti upoznat s problemima koji nastaju prilikom kreiranja plohe te načinom rješavanja istih
- znati razlike između pojedinih komponenta ploha (prijelomnice, slojnice, točke...) te od kojih standardnih CAD objekata se one sastoje
- razumjeti razliku između 2D i 3D pogleda unutar CAD okruženja
- biti upoznat s stilovima i na koji način oni utječu na pojedine objekte u CAD-u


Oblici nastave:

- predavanja
- projektantske vježbe (na računalima)
- konzulatacije
- provjera znanja
- e-učenje


Načini izvođenja nastave:

- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)


Ocjenjivanje:

Kontinuirano:
Nazočnost na više od 70% predavanja i 70% vježbi. Izrada i izlaganje projektnih zadatka na vježbama. Za svaki projekt student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti i 3 pitanja. Projektni zadaci su:
1. Izrada vektorskog crteža prema zadanom predlošku. Uređivanje rasterske slike. Izrada i uređivanje crteža u CAD-u
2. Georeferenciranje rasterskog predloška, vektorizacija i kreiranje topologije
3. Pripremiti crtež za ispis na papir. Kreirati plohe, volumen između njih te napraviti profil.

Pristupanje trima kolokvijima na kojima student odgovara na teorijska pitanja i predaje praktične zadatke. Kolokviji se provode putem sustava e-učenja odnosno praktičnim radom na računalima. Svaki kolokvij sadržajem odgovara trima nastavnim cjelinama.

Pismeno:
Pismenog/praktičnog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz 3 projekta i 3 kolokvija tijekom semestra. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem projekata i kolokvija dužan je pristupiti pismenom/praktičnom dijelu na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog dijela ispita vrijedi za jedan od prva dva redovita ispitna termina u tekućoj akademskoj godini.

Usmeno:
Teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima.

Broj bodova koji se mogu ostvariti po pojedinoj aktivnosti su sljedeći:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Red. broj | Aktivnost | Max. bodova | Napomena |
--------------+----------------------------------+------------------------+------------------------+
1. | 1. projektni zadatak | 10 | min. 50 % |
--------------+----------------------------------+------------------------+------------------------+
2. | 2. projektni zadatak | 15 | min. 50 % |
--------------+---------------------------------+-------------------------+------------------------+
3 . | 3. projektni zadatak | 15 | min. 50 % |
--------------+---------------------------------+-------------------------+------------------------+
4. | 1. kolokvij | 20 | min. 50 % |
--------------+---------------------------------+-------------------------+------------------------+
5. | 2. kolokvij | 20 | min. 50 % |
--------------+---------------------------------+-------------------------+------------------------+
6. | 3. kolokvij | 20 | min. 50 % |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
UKUPNO BODOVA: 100 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravo na oslobađanje od pismenog dijela ispita ostvaruju studenti koji ostvare minimalno 50% bodova na svakoj pojedinoj aktivnosti.


Konačna ocjena:
Konačna ocjena određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima:
- 1.-6. ili pismeni/praktični dio ispita 75%
- usmeni dio ispita 25%

Ocjena iz pisanog dijela utvrđuje na sljedeći način:
Postotak: Ocjena:
50% do 71% dovoljan (2)
72% do 80% dobar (3)
81% do 90% vrlo dobar (4)
91% do 100% izvrstan (5)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Lučić, M.: AUTOCAD - priručnik za tehničko crtanje na računalu. Naklada Lučić, Tenja 2005.
2. Lapaine, M., Tutić, D.: Osnovni tečaj AutoCAD-a. Rukopis. Geodetski fakultet, Zagreb 2001.
3. Trconić, M.: Tehničko crtanje pomoću računala - AutoCAD 2004. Pentium d.o.o., Vinkovci 2003.
4. Materijali objavljeni na e-učenju.
Preporučena literatura:
5. Lee, K.: Principles of CAD/CAM/CAE, Addison Wesley Longman, Reading Massachusettes, 1999.
6. Omura, G.: Mastering AutoCAD 2009 and AutoCAD LT 2009. Sybex, Wiley Publishing Inc. Indianapolis, Indiana 2009.
7. Internetski izvori i sustavi pomoći grafičkih programa.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu