Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Katastar
Kratica: 23A03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 45(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Miodrag Roić
Izvođači: dr. sc. Mario Mađer ( Projektantske vježbe )
dr. sc. Baldo Stančić ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Potrebe za upisnicima. Zemlja - zemljište. Nekretnine. Upis nekretnina i prava u Hrvatskoj.
Osnovne značajke upisnika. Franciskanski katastar. Djelatnosti u katastru nekretnina
(zemljišta). Nadležnosti. Ovlaštenja. Katastarska izmjera. Katastarska čestica. Sadržaj i svrha
katastra. Katastarski operat. Katastarske teritorijalne jedinice. Temelj izmjere i metode.
Numeracija čestica. Izlaganje podatka na javni uvid. Izrada katastarskog operata. Dijelovi
katastarskog operata. Tehnički dio. Knjižni dio. Baza zemljišnih podataka. Održavanje
podataka. Provođenje promjena. Održavanje izmjere - elaborat. Prijavni list. Diobni nacrt.
Unos promjena. Zbirka isprava. Prijavljivanje Zemljišnoj knjizi. Konzistencija operata.
Obnavljanje (reambulacija) katastra. Čuvanje dokumentacije katastra. Ured za katastar.
Zemljišna knjiga. Dvojni sustav upisa. Upravna struktura. Ostali upisnici (katastri). Upis
posebnih dijelova nekretnine. Javna dobra, opća dobra i pomorsko dobro. Upisnici u svijetu.
Upis isprava -naslova. Upravljanje katastrom i odgovornosti. Financije i strategija cijena.
Tehničke metode. Definicija, omeđavanje i prikaz međa. Uloga geodeta. Thorensov katastar.
Europski parcelarni katastar. Register of Deeds. Land registry. Učinkovit pristup podacima.
Probici reforme upisnika. Promjene pravnog sustava. Djelatnost katastarskog ureda. Pristup
podacima.
Izrada elaborata za provođenje promjena u upisnicima nekretnina i prava na njima.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta, moći ćete:
- prepoznati obilježja prostora koji se upisuju u službene upisnike
- objasniti načine upisa pojedinih obilježja u katastar
- povezati upisnike nekretnina i interesa na njima
- primijeniti stečena znanja na tržištu nekretnina
- provesti upis i promjenu na nekretnini u katastar

Oblici nastave:

- predavanja
- projektantske vježbe
- konzultacije
- provjere znanja
- e-učenje

Način izvođenja nastave:

- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)

Ocjenjivanje:

Kontinuirano: 2 međuispita i projekti i provjere praktičnog rada sustavom za e-učenje, mogućnost oslobađanja od polaganja ispita.

Pravila vrednovanja rada studenata:

Uvjeti za ostvarivanje prava na potpis i oslobađanje od ispita

Obvezan uvjet za ulazak u sustav vrednovanja je ostvarivanje minimalnih uvjeta (pravo na potpis).
Pravo na potpis:
Pravo na potpis ostvaruju studenti koji ostvare sljedeće uvjete:
1. obavljene sve aktivnosti na vježbama (ostvaren min. 1 bod po svakoj aktivnosti)
2. ostvare ukupno više od 35.00 (35%) bodova.
Za izostanke ne treba donositi ispričnice.
Oslobađanje od polaganja ispita:
Pravo na oslobađanje od ispita ostvaruje 50% najbolje bodovanih studenata, koji su bodove ostvarili u redovitim terminima (bez nadoknada).
U ovisnosti o mjestu na rang listi ocjene dobivaju:
Ocjena Ostvaren rezultat
(rang na listi) Napomena
5 15% najboljih
4 narednih 35%
3 narednih 35%
2 narednih 15%
Student može prihvatiti ocjenu ili polagati ispit na jednom od predviđenih ispitnih rokova.
Popis bodova koji se mogu ostvariti po pojedinoj aktivnosti:

RB. Aktivnost Ukupno bodova Napomena
1. Zadaća: Javni uvid 5
2. Projekt: Parcelacijski elaborat 5
3. Provjera samostalne izrade: Parcelacijski elaborat 5
4. Projekt: Geodetski elaborat 5
5. Provjera samostalne izrade: Geodetski elaborat 5
6. 1. međuispit 35
7. 2. međuispit 35
8. Nazočnost na nastavi (vježbe i predavanja) 5

Nadoknade:
Studenti koji nisu obavili 1 (jednu) aktivnost u predviđenom terminu mogu podnijeti zamolbu, putem studentske referade, predmetnom nastavniku za naknadno obavljanje te aktivnosti. Zadnji rok do kojeg se primaju zamolbe je predzadnji petak u semestru do 12.00 sati.
U zamolbi treba navesti redni broj i naziv aktivnosti te razlog neispunjavanja. Zamolbe će u pravilu biti odobrene, a termini za nadoknadu će biti u terminima nastave u zadnjem tjednu.
Ostvarena prava vrijede do kraja tekuće akademske godine.
Ostale informacije na predavanjima, vježbama i e-učenju (e-ucenje.geof.hr ).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Roić, M.: Katastar - interna skripta, Geodetski fakultet, Zagreb 2011.
2. Roić, M., Medić, V., Fanton, I., : Katastar zemljišta i zemljišna knjiga - skripta, Geodetski fakultet, Zagreb 1999.Geodetski fakultet, Zagreb 1999.
4. Narodne novine: Propisi
6. Roić, M. (2012): Upravljanje zemljišnim informacijama - katastar. Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Zagreb.
Preporučena literatura:
3. Larsson, G.: Land registration and cadastral systems, Longman Scientific Tehnical, London 1991
5. Kaufman, J., Staudler, D. (1998): Cadastre 2014, FIG publication.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Izmjera zemljišta
Odslušan : Osnove zemljišno-knjižnog prava
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Odslušan : Osnove zemljišno-knjižnog prava
Položen : Izmjera zemljišta
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu