Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Terenska mjerenja
Kratica: 12A04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 30(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Đuro Barković
doc. dr. sc. Mladen Zrinjski
Izvođači: doc. dr. sc. Mladen Zrinjski ( Terenske vježbe )
Opis predmeta: Predavanja:
Organizacija terenskog rada. Prikupljanje podataka o geodetskoj osnovi. Osnove teorije
mjerenja. Klasične metode određivanja koordinata geodetskih točaka. Metode mjerenja
pravaca i kutova. Opažanje pravaca s ekscentričnog stajališta te svođenje istih na centar.
Redukcija pravaca opažanih na ekscentrični signal. Osnove računanja u Kartezijevom
koordinatnom sustavu. Metode mjerenja duljina. Određivanje približnih koordinata lučnim
presjekom te presjekom vanjskih i unutarnjih pravaca. Osnove trilateracije.

Vježbe:
Mjerenje stranica i kutova u trokutu. Račun smjernog kuta i duljine. Lučni presjek. Presjek
vanjskih vizura. Presjek unutarnjih vizura.

Ishodi učenja:
Student će nakon položenog ispita iz ovog predmeta biti sposoban:
Razumjeti cilj i opisati zadatke terenskog rada.
Odabrati postupke i metode mjerenja.
Izraditi plan rada.
Predvidjeti moguće utjecaje na izvršenje zadataka.
Voditi Dnevnik rada.
Formirati ekipu za obavljanje terenskih mjerenja.
Odabrati najpovoljniji instrumentarij i dodatni pribor za obavljanje terenskih mjerenja.
Prikupiti podatke o geodetskoj osnovi, geodetskoj podlozi i drugoj geodetskoj dokumentaciji.
Mjeriti pravce i kutove različitim metodama mjerenja.
Mjeriti pravce s ekscentričnog stajališta te ih svoditi na centar.
Odrediti direktnim i indirektnim mjerenjem elemente ekscentriciteta.
Primijeniti osnove računanja u Kartezijevom koordinatnom sustavu.
Primijeniti afinu transformaciju koordinata točaka
Mjeriti duljine različitim metodama mjerenja.
Primijeniti klasične i suvremene metode određivanja koordinata točaka.
Odrediti približne koordinate točaka presjekom vanjskih i unutarnjih pravaca te lučnim presjekom.
Izraditi geodetski elaborat

Oblici nastave:
Predavanja
Auditorne vježbe
Terenske vježbe

Način izvođenja nastave:
mješovita nastava (primjena e-učenja - razina 2)

Ocjenjivanje:
Kontinuirana provjera znanja na predavanjima prije izlaganja novog gradiva.
Pristupanje obaveznom kolokviju na kraju semestra.
Ispit se sastoji od obaveznog usmenog i uvjetnog pismenog dijela.
Pozitivnom ocjenom iz kolokvija student se oslobađa pismenog dijela ispita.
Student može pristupiti ispitu ako izradi i kolokvira 4 projekta na vježbama iz sljedećih zadataka:
1. Mjerenje stranica i kutova u trokutu
2. Račun smjernog kuta i duljine
3. Presjek vanjskih vizura
4. Presjek unutarnjih vizura.
Konačna ocjena se određuje na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Benčić, D. (2008): Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici. Školska knjiga, Zagreb.
2. Benčić, D. (1990): Geodetski instrumenti. Školska knjiga, Zagreb.
3. Macarol, S. (1978): Praktična Geodezija. Tehnička knjiga, Zagreb.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Geodetski instrumenti
Odslušan : Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Odslušan : Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici
Odslušan : Geodetski instrumenti
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu