Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geodetski planovi
Kratica: 23A04_12Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mira Ivković
Izvođači: Iva Ališić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Opis sadržaja

Kolegij Geodetski planovi podijeljen je u četiri osnovne cjeline: Osnove geodetskih planova, Katastarski planovi, Topografski planovi i Digitalni planovi.

Sadržaj predavanja. Geodetski planovi i njihova podjela. Osnovni elementi plana. Izbor mjerila plana. Projekcija i trigonometrijske sekcije. Sadržaj i margine plana. Standardi i kvaliteta plana. Katastarski planovi. Metode računanja površina. Topografski planovi. Reljef i njegov prikaz na planovima. Interpolacija izohipsa. Osobine izohipsa. Ekvidistancija izohipsa. Geometrijska točnost planova. Točnost mjerenja na planu. Digitalni geodetski planovi. Primjena geodetskih planova.

Ishodi učenja:

Znati osobine analognih planova (mjerilo, projekcija, standardi i kvaliteta).
Naučiti podjelu na listove planova različitih mjerila.
Znati sve o planovima koji se koriste u našoj praksi, njihovom održavanju i obnovi te njihovoj točnosti.
Naučiti izraditi katastarski plan i izračunati površine katastarskih čestica na njima različitim metodama.
Znati što sve utječe na točnost određivanja površina na katastarskim planovima.
Znati kako se na planovima prikazuje reljef i o čemu ovisi točnost tog prikaza.
Naučiti interpolirati izohipse.
Znati na topografskom planu "čitati" reljef iz izohipsa.
Znati načine izrade digitalnih planova i razlike između njih.
Naučiti izradu digitalnog geodetskog plana i računanje različitih elemenata s njega (površine, nagibe, duljine,..).
Znati primjenu različitih planova u praksi.

Procjenjivanje postignuća

Nastava se izvodi kroz predavanja (30 sati) i vježbe (30 sati). Na vježbama studenti izrađuju konkretne projekte, a njihova izrada je uvjet za pristupanje kolokviju, odnosno ispitu. Studentima je omogućeno polaganje ispita tijekom semestra kroz kolokvije. Prve dvije cjeline polažu se kroz jedan kolokvij sa zadacima i jedan kolokvij s teorijom. Tko ne položi 1. kolokvij sa zadacima ne može polagati teorijski dio, odnosno preostale kolokvije. Uspješni studenti polažu druge dvije cjeline kroz dva kolokvija po istom principu. Oni studenti koji su uspješno riješili sve kolokvije oslobađaju se ispita. Ostali studenti pristupaju ispitu u dva dijela: Prvi dio je rješavanje zadataka i oni koji to uspješno riješe mogu pristupiti ispitu iz teorijskog dijela.

Način ocjenjivanja

Konačna ocjena se određuje na temelju ukupnog znanja kao prosjek iz pojedinačnih ocjena svake od obavljenih aktivnosti (svih kolokvija, odnosno dijelova ispita). Na provjeri znanja praktičnog dijela, tj. rješavanju numeričkih zadataka, studenti moraju od 8 mogućih bodova postići najmanje 5 za pozitivnu ocjenu, kako na kolokviju tako i na ispitu. Na teoretskom dijelu kolokvija, odnosno ispita, odgovara se na 9 pitanja. Potpuni odgovor na neko pitanje donosi 1 bod, a djelomičsn odgovor donosi 0,5 boda. Za pozitivnu ocjenu treba prikupiti najmanje 5 bodova.
Potrebni bodovi za pojedine ocjene:
dovoljan: 5-5,5 bodova
dobar : 6-7 bodova
vrlo dobar: 7,5 -8 bodova
odličan: 8,5-9 bodova
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ivković, M. : Geodetski planovi, Rukopis, Geodetski fakultet, E-učenje
2. Ivković, M.: Digitalni planovi, Rukopis, Geodetski fakultet, E-učenje
3. Ivković, M. : Slajdovi za predavanja, Geodetski fakultet, E-učenje
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Izmjera zemljišta
Položen : Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici
Odslušan : Izmjera zemljišta
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu