Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Analiza i obrada geodetskih mjerenja
Kratica: 23A07_12Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 45(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Nevio Rožić
Izvođači: Mariana Andrić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Marijan Grgić mag. ing. geod. ( Projektantske vježbe )
Matej Varga mag. ing. geod. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Opis sadržaja:

Mjerni proces i rezultati mjernog procesa. Uloga i značaj izmjere u geodeziji. Teorija pogrešaka geodetskih mjerenja. Klasifikacija pogrešaka geodetskih mjerenja. Kriteriji kvalitete geodetskih mjerenja. Zakoni o prirastu varijanci, težina i kofaktora geodetskih mjerenja. Funkcijski i stohastički modeli geodetskihmjerenja. Računska obrada geodetskih merenja. Metode računske obrade geodetskih mjerenja. Direktna, posredna i uvjetna neovisna mjerenja. Kriteriji ocjene točnosti geodetskih mjerenja i funkcija mjerenja.

Ishod učenja:

Stečena neophodna teorijska i empirijska znanja te vještine aktivne primjene metoda, algoritama i postupaka analize i računske obrade geodetskih mjerenja pri rješavanju različitih zadaća i problema geodetske inženjerske prakse.

Oblici nastave:

Predavanja, auditorne i računske vježbe, provjere znanja, konzultacije, e-učenje.

Način izvođenja nastave:

Mješovita nastava (e-učenje na razini 1).

Ocjenjivanje:

Uvjeti za apsolviranje predmeta su 70% nazočnosti na nastavi predavanja i nastavi vježbi te 9 uredno i točno izađenih programa.
Uvjet za oslobođenje od empirijskog dijela ispita su 3 kumulativno pozitivno položena međuispita (kolokviji) tijekom nastave.Predviđena su 3 kolokvija sa sadržajem provjere empirijskih znanja i vještina analize i obrade računskih mjerenja. Pojedini kolokvij sadrži 6 pitanja. Kriterij ocjenjivanja: jedno pitanje = 1 bod. Minimalni broj bodova za pozitivnu ocjenu jest 3. Kolokviji su eliminacijski. Samo svi položeni kolokviji (pozitivna ocjena) supstituiraju empirijski dio ispita (srednja vrijednost bodova iz svih kolokvija supstituira odgovarajući broj bodova s empirijskog dijela ispita).
Empirijski dio ispita: Dvije empirijske ispitne zadaće (pitanja). Kriterij ocijenjivanja: 1. pitanje = 1 bod, 2. pitanje = 5 bodova (sukladno obujmu rješenosti). Minimalan broj bodova za pristupanje teorijskom dijelu ispita je 3 boda. Empirijski dio ispita je eliminacijski.
Teorijski dio ispita: 6 teorijskih pitanja. Kriterij ocijenjivanja: jedno pitanje = 1 bod. Minimalan broj bodova za uspješno polaganje ispita je 3 boda.
Ukupna ocjena ispita određuje se na temelju ukupnog broja bodova iz empirijskog i teorijskog dijela ispita. Broju postignutih bodova dodjeljuju se ocjene: 0, 1, 2, 3, 4, 5 bodova - nedovoljan (1), 6 bodova - dovoljan (2), 7 i 8 bodova - dobar (3), 9 i 10 bodova - vrlo dobar (4), 11 i12 bodova - odličan (5).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Feil, L.: Teorija pogrešaka i račun izjednačenja - 1. dio. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1989.
2. Feil, L.: Teorija pogrešaka i račun izjednačenja - 2. dio. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1990.
3. Rožić, N.: Računska obrada geodetskih mjerenja. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007.
Preporučena literatura:
4. Čubranić, N.: Teorija pogrešaka s računom izjednačenja. Liber, Zagreb, 1980.
5. Klak, S.: Teorija pogrešaka i račun izjednačenja. Liber, Zagreb, 1982.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Analitička geometrija i linearna algebra
Položen : Vektorska analiza
Odslušan : Osnove statistike
Položen : Izmjera zemljišta
Položen : Matematička analiza
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Vektorska analiza
Odslušan : Osnove statistike
Položen : Analitička geometrija i linearna algebra
Položen : Matematička analiza
Položen : Izmjera zemljišta
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu