Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hidrografska izmjera
Kratica: B36A04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Boško Pribičević
Izvođači: doc. dr. sc. Almin Đapo ( Predavanja )
Luka Babić dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
dr. sc. Branko Kordić ( Projektantske vježbe )
Vanja Miljković dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje studenta sa posebnostima i metodama mjerenja na vodi i pod vodom. Priprema studenata za izvođenje radova na hidrografskoj izmjeri, s posebnim naglaskom na obradu i prikaz mjerenja dubina. Upoznavanje sa organizacijom hidrografske djelatnosti u svijetu i u Hrvatskoj.


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i prostornih podataka u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.
 • Ovladati pravilnim rukovanjem geodetskim instrumentima i odgovarajućim mjernim priborom i izvođenjem geodetskih mjerenja.
 • Uspostavljati geodetske mreže za potrebe geodetskih izmjera i iskolčenja na način koji osigurava zahtjevanu kvalitetu provedenih radova u prostoru.
 • Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.
 • Izrađivati službene javne isprave, izvještaje, grafičke i kartografske prikaze s rezultatima izmjere prostornih objekata.
 • Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarada.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Definirati pojmove hidrografija, batimetrija, oceanografija i pomorska geodezija te poznavati osnove pomorskog prava i pomorskog dobra,
 • Poznavati osnove i specifičnosti pomorske kartografije te definirati podjelu pomorskih navigacijskih karata,
 • Objasniti ulogu Međunarodne hidrografske organizacije i Hrvatskog hidrografskog instituta te objasniti IHO specifikacije hidrografske izmjere,
 • Poznavati metode određivanja položaja na vodi,
 • Opisati klasične i suvremene metode mjerenja dubina te pogreške mjerenja dubina,
 • Definirati plan izvedbe hidrografske izmjere,
 • Ovladati korištenjem jednosnopnog dubinomjera u kombinaciji sa GNSS uređajem,
 • Primijeniti suvremene metode i tehnologije hidrografske izmjere za izradu jednostavnih analognih i digitalnih planova, karata i srodnih prikaza.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
 • Definicija i djelatnost hidrografije. Elementi oceanografije. Jadransko more.
 • Koordinatni sustavi i kartografske projekcije u hidrografiji.
 • Metode određivanje položaja na vodi. Klasične metode određivanja položaja. Astronomske metode. Terestričke metode.
 • Određivanje položaja uz pomoć elektromagnetskih valova.
 • Određivanje položaja pod vodom.
 • Osnove batimetrije. Klasične metode mjerenja dubina. Akustičke metode mjerenja dubina.
 • Ultrazvučni dubinomjer. Rezolucija dubinomjera. Model snopa pretvarača-odašiljača. Jednosnopni dubinomjeri.
 • Korekcije mjerenja dubinomjerom. Utjecaj oblika morskog dna na mjerenje dubina. Kombinirane metode određivanja položaja i dubina.
 • Batimetrijske karte.
 • Organizacija hidrografske djelatnosti. Međunarodna hidrografska organizacija. Hrvatski hidrografski institut.
 • Standardi za hidrografsku izmjeru. Osnove pomorskog prava. Pomorsko dobro. Koncesije.

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 1,5 ECTS-a
 • Kolokviji - 1 ECTS
 • Usmeni ispit - 1,5 ECTS-a
 • Pismeni ispit - 1 ECTS
 • Projekt - 1 ECTS
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pribičević, B. (2005): Pomorska geodezija. Sveučilišni udžbenik. Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet.
Preporučena literatura:
2. Lachapelle, de Jong, Scone, Elema (2002): Hydrography. Delft University Press.
3. Ingham, A.E. (1992): Hydrography for the Surveyor and Engineer. Third Edition. Blackwell Scientific Publications. Oxford.
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Satelitsko pozicioniranje
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu