Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Izmjera snimki
Kratica: 59IA02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Izvođači: dr. sc. Mateo Gašparović ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Predmet donosi matematičko-fizikalne modele preslikavanja prostora, te metode georeferenciranja, specifične za pojedine vrste senzora i nužan je za razumijevanje i ispravnu primjenu suvremenih tehnologija digitalne fotogrametrije i daljinskih istraživanja.

Sadržaj predavanja:
Centralna projekcija, Koordinatni sustavi u fotogrametriji. Homogene koordinate. Kalibracija klasičnih i digitalnih kamera. Distorzija. Analitički stereoinstrument ? princip. Numerički postupci unutarnje, relativne i apsolutne orijentacije. Georeferenciranje podataka sa aktivnih i pasivnih senzora. Integrirani sustavi (Senzor+GPS+IMU). Aerotriangulacija u nizovima i blokovima. Izjednačenje aerotriangulacije metodama nezavisnih modela i zrakovnog snopa. Ocjena kvalitete fotogrametrijskih radova.

Sadržaj vježbi: Upoznavanje sa mjernim svojstvima fotogrametrijskih snimki. Ovladavanje svim fazama aerotriangulacije, od pripreme snimki, izrade plana opažanja i plana računanja aerotriangulacije, zatim samostalno opažanje aerotriangulacije te računanje i izjednačenje aerotriangulacije metodom zrakovnog snopa. Za opažanje se koristi precizni slikomjerni instrument Leica BC3, a računanje softver Leica ORIMA. Tijekom računanja provodi se i samokalibracija. Kalibracija digitalne kamere na test-polju, izmjera snimki na monokomparatoru ORPHEUS i računanje kalibracije zu određivanje dodatnih parametara distorzije.


Ishodi učenja:
- razumjeti matematičke modele preslikavanja pojedinih fotogrametrijskih senzora, te znati postaviti i primjeniti odgovarajući matematički model
- razumjeti koordinatne sustave u fotogrametriji te transformacije između pojedinih koordinatnih sustava. Suvremene metode transformacije pomoću homogenih koordinata.
- Razumjeti i znati primjeniti metode direktne linearne transformacije
- Poznavati sistematske utjecaje koji mogu degradirati kvalitetu izmjere snimki
- Poznavanje i ispravna primjena metoda kalibracije digitalnih kamera
- Razumjeti principe georeferenciranja podataka sa različitih fotogrametrijskih i satelitskih senzora.
- Poznavati suvremene tehnologije integracije fotogrametrijskih senzora sa inercijalnim sustavima i GPSom
Oblici nastave:

- predavanja
- projektantske vježbe (na računalima i fotogrametrijskim mjernim stanicama)
- konzultacije
- provjera znanja
- e-učenje

Ocjenjivanje

Kontinuirano: nazočnost na više od 70% predavanja i 70% vježbi. Izrada projektnih zadataka na vježbama. Predviđena su dva projektna zadatka:
1. Aerotriangulacija
2. Kalibracija digitalne kamere

Student ima mogućnost pristupanja dvama kolokvijima, gdje odgovara na teorijska i praktična pitanja putem pismenog rada.

Uspješnost izrade projektnih zadataka, te njihovo razumijevanje ocjenjuje se tijekom njihove predaje.

Pismeno: Student se može osloboditi pismenog dijela ukoliko to gradivo položi putem dva kolokvija tijekom semestra, u suprotnom student pristupa pismenom dijelu ispita na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog ispita vrijedi za jedan od prva dva redovita ispitna roka.

Usmeno: Student se može osloboditi usmenog dijela ispita, ukoliko na oba kolokvija i iz oba projektna zadatka postigne barem vrlodobar ili odličan uspjeh. U suprotnom teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima.


RB. Aktivnost Ukupno
bodova Napomena
1. Aerotriangulacija 25 min. 50 %
2. Kalibracija digitalne kamere 25 min. 50 %
3. 1. kolokvij 25 min. 50 %
4. 2. kolokvij 25 min. 50 %
UKUPNO 100 Min 50

Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od
- Obične aritm. sredine uspjeha na aktivnostima 1-4 (ako je uspjeh na svakoj od aktivnosti vrlodobar(4) ili izvrstan (5) )
- Obične aritm. sredine uspjeha na aktivnostima 1-4 sa 50% a ostalih 50% na usmenom dijelu
- 50% na pismenom dijelu i 50% na usmenom dijelu (ako neke od aktivnosti nisu pozitivno ocjenjene)
Ocjena iz pisanog dijela ispita I kolokvija utvrđuje se na slijedeći način:
Postotak Ocjena
50% do 71% dovoljan (2)
72% do 80% dobar (3)
81% do 90% vrlo dobar (4)
91% do 100% izvrstan (5)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kraus, K., Photogrammetry, Vol. 1. Fundamentals and standard methods, Dummler, 2000 Kraus, K. Photogrammetry, Vol. 2. Advanced methods and applications, Dummler, 2000. Materijali objavljeni na e-učenju
Preporučena literatura:
2. McGlone, C. Manual of photogrammetry, ASPRS, 2004 Internetski izvori
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu