Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove statistike
Kratica: B12A06Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 15(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Miljenko Lapaine
Izvođači: v. pred. mr. sc. Nikol Radović ( Predavanja )
v. pred. mr. sc. Željka Tutek ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta:

Ciljevi ovog predmeta su:
 • Steći vještinu prikupljanja, klasifikacije i organizacije podataka, njihovo analiziranje i grafičko prezentiranje s pomoću prikladnih računalnih programa (Excel, Statistica, . . ) kao alata pri rješavanju različitih statističkih zadataka koji se pojavljuju u geodeziji i geoinformatici.
 • Pomoći studentima lakše savladavanje drugih kolegija koji slijede, posebno Analiza i obrada geodetskih mjerenja.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Razvijati rješenja za praktične geodetske i geoinformatičke probleme i zadatke
 • Upotrebljavati informatičku tehnologiju u rješavanju geodetskih i geoinformatičkih zadataka
 • Prepoznati probleme i zadatke u primjeni geodetskih i geoinformacijskih načela i metoda, te odabrati ispravne postupke za njihovo rješavanje
 • Razumjeti matematičke metode i fizikalne zakone koji se primjenjuju u geodeziji i geoinformatici
 • Primijeniti znanja matematike i fizike u prepoznavanju, formuliranju i rješavanju inženjerskih zadataka.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Sposobnost prikupljanja podataka i njihova prikaza u obliku tablica ili grafikona
 • Poznavanje mjera srednje vrijednosti i mjera disperzije
 • Poznavanje osnovnih pojmova teorije vjerojatnosti
 • Poznavanje diskretnih i neprekidnih slučajnih varijabli i njihovih distribucija
 • Poznavanje i primjena statističkih testova
 • Poznavanje regresijske analize, kovarijance i korelacije
 • Sposobnost primjena interpolacija u geodeziji i geoinformatici
 • Sposobnost primjena aproksimacija u geodeziji i geoinformatici

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
 1. Prikupljanje i analiziranje podataka i njihovo prikazivanje u obliku tablica ili grafikona (2 sata)
 2. Mjere srednje vrijednosti i mjere disperzije (2 sata)
 3. Osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti (4 sata)
 4. Diskretne slučajne varijable i njihove distribucije (2 sata)
 5. Neprekidne slučajne varijable i njihove distribucije (2 sata)
 6. Statistički testovi (6 sata)
 7. Regresijska analiza, kovarijanca i korelacija (6 sati)
 8. Interpolacija i aproksimacija u geodeziji i geoinformatici (6 sati)

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 1,8 ECTS-a
 • Učenje i pripremanje za kolokvije, odnosno pismeni i usmeni ispit - 2,2 ECTS-a
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
2. J. L. Devore : Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, Duxbury Press., 2007.
Preporučena literatura:
1. L. Jaisingh: Statistics for the Utterly Confused, McGraw Hill, 2000.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu