Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kartografija
Kratica: B24A01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Izvođači: doc. dr. sc. Vesna Poslončec Petrić ( Projektantske vježbe )
Krunoslav Šoštarić univ.bacc.ing.g ( Projektantske vježbe )
izv. prof. dr. sc. Robert Župan ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta:

Usvajanje osnovnih znanja o kartografiji, njenom razvoju i postupcima izrade karata, kartografskoj vizualizaciji i generalizaciji s naglaskom na postizanju sposobnosti za razlikovanje objekata prikaza na različitim kartografskim prikazima i primjenu elemenata kartografike u cilju izrade jednostavnijih karata i kartama srodnih prikaza.


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i geoinformacija u suvremenom svijetu.
 • Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera.
 • Izrađivati planove, karte i srodne prikaze upotrebom suvremenih metoda i tehnologije na temelju izmjerenih podataka i drugih izvornika.
 • Određivati i interpretirati veličine, svojstva i odnose objekata u prostoru na temelju mjerenih podataka, baza prostornih podataka, planova i karata.
 • Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.
 • Izrađivati službene javne isprave, izvještaje, grafičke i kartografske prikaze s rezultatima izmjere prostornih objekata.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Objasniti kartografiju i njezine zadatke, razvoj kartografije i podjelu kartografije,
 • Izdvojiti objekte prikaza i imena objekata (toponime) na različitim kartografskim prikazima,
 • Usporediti vrste kartografskih prikaza razlikovanjem njihovih svojstava, elemenata, mjerila, veličine i dr.,
 • Izdvojiti izvornike za izradu kartografskih prikaza,
 • Objasniti kartografiku i upotrijebiti elemente kartografike,
 • Objasniti kartografsku generalizaciju, čimbenike i osnovne postupke kartografske generalizacije,
 • Kreirati kartografski prikaz provođenjem svih postupaka potrebnih za njegovu izradu,
 • Kreirati skup podataka (metapodataka) potrebnih za uporabu kartografskog prikaza,
 • Preporučiti metode uporabe i načine održavanja kartografskih prikaza,
 • Usporediti suvremene službene i neslužbene kartografske proizvode Republike Hrvatske.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Sadržaj predavanja (po 2-satnim predavanjima):
 1. Uvodno predavanje i pravila vrednovanja studenata kroz semestar.
 2. Kartografija i njezini zadaci. Definicija kartografije. Podjele kartografije. Periodi i epohe razvoja kartografije.
 3. Tijek izrade kartografskog prikaza.
 4. Objekti prikazivanja. Podjela objekata prikazivanja. Imena objekata - toponimi.
 5. Vrste kartografskih prikaza. Karta i njezina svojstva. Sastavni dijelovi karte. Veličine karata. Osnovno o topografskim kartama. Osnovno o tematskim kartama. Kartama srodni prikazi. Atlasi. Reljefi i reljefne karte. Suvremene karte RH.
 6. Kolokvij 1 ECTS
 7. Izvornici za izradu kartografskog prikaza.
 8. Opći sustavi znakova. Kartografika. Kartografski znakovi. Minimalne veličine. Svojstva i oblikovanja znakova. Osnovni geometrijsko-grafički elementi. Signature. Podjele signatura. Veličine i mjerilo signatura. Dijagrami. Podjele dijagrama. Grafičke varijable. Višeton. Boja. Pismo. Kartografska vizualizacija.
 9. Osnovni pojmovi o kartografskoj generalizaciji. Čimbenici koji utječu na generalizaciju. Postupci kartografske generalizacije.
 10. Kolokvij 2 ECTS-a
 11. Izrada kartografskog prikaza. Utjecaj hardvera na kartografsku reprodukciju. Utjecaj softvera na kartografsku reprodukciju. Rasteri i rastriranje u digitalnoj kartografiji. Tiskovni postupci.
 12. Skup podataka za upotrebu različitih kartografskih prikaza.
 13. Određivanje načina održavanja.
 14. Kolokvij 3 ECTS-a
 15. Ponovljeni i popravni kolokvij

Sadržaj vježbi (po zadacima unutar projekata):
 • Izrada mentalne karte (2 sata)
 • 1. zadatak - Izrada izabranih kartografskih znakova i njihovo variranje kroz različita mjerila (8 sati)
 • 2. zadatak - Izrada sastavljačkog originala zadane karte sa cjelokupnim vanjskim opisom (8 sati)
 • 3. zadatak - Izrada zadane jednostavne tematske karte 12 sati)

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 0.5 ECTS-a
 • Kolokviji - 1.5 ECTS-a
 • Usmeni ispit - 1.0 ECTS-a
 • Pismeni ispit - 1.0 ECTS-a
 • Projekt - 1.0 ECTS-a
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Frangeš, S.: Opća kartografija. rukopis predavanja, www.geof.hr/kartogra/opca%20kartografija.pdf
2. Lovrić, P.: Opća kartografija. Sveučilište u Zagrebu 1988.
Preporučena literatura:
3. Robinson, A.H., Morrison, J.L., Muehrcke, P.C., Kimerling, a.J., Guptill, S.C.: Elements of Cartography. New York, J. Wiley and Sons 1995.
4. Hake, G., Grünreich, D., Meng, L.: Kartographie - Visualisirung raum-zeitlicher Informationen. Walter de Gruyter, Berlin, New York 2002.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove geoinformatike
Položen : Programiranje
Položen : Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu