Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Daljinska istraživanja
Kratica: B35A03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Andrija Krtalić
Izvođači: Ljiljana Pleše dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta:

Studenti kroz predavanja trebaju steći znanja o slijedećim temama:

Pregled i definicije daljinskih istraživanja. Značajke fizikalnih polja koja se rabe u daljinskim istraživanjima. Senzori i sustavi za snimanje, utjecaj platforme i okoline. Uporabne značajke senzora. Elektroničko-optička digitalna matrična kamera, linijski skener, termalna kamera, multispektralna kamera, hiperspektralni skener. Prostorno razlučivanje, modulacijska prijenosna funkcija, minimalni razlučivi kontrast, minimalna razlučiva temperaturna razlika, umjeravanje. Radar sa sintetičkom antenom, interferometrijski i polarimetrijski režim; uporabne značajke. Popravljanje snimaka. Isticanje, rangiranje i redukcija količine obilježja. Metoda glavnih komponenata. Automatska klasifikacija. Klasifikacija pod nadzorom. Evaluacija rezultata klasifikacije. Registriranje i geokodiranje. Spajanje snimaka. Korištenje programskih alata za daljinska istraživanja za potrebe geoznanosti. Analiza i evaluacija rezultata interpretacije. Matrica konfuzije.

Studenti kroz praktičan rad na vježbama trebaju ovladati slijedećim vještinama:

Korištenje programskih alata (TNTlite, ImageJ, MiltiSpec) za daljinska istraživanja. Popravljanje snimki. Geometrijske transformacije, spajanje snimki, geokodiranje. Isticanje obilježja. Segmentacija. Transformacija skupa snimaka u glavne komponente. Klasificiranje automatsko i pod nadzorom. Interpretacija snimaka iz vidljivog, bliskog i termalnog infracrvenog područja. Interpretacija hiperspektralnih i radarskih snimki.


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i prostornih podataka u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.
 • Ovladati pravilnim rukovanjem geodetskim instrumentima i odgovarajućim mjernim priborom i izvođenjem geodetskih mjerenja.
 • Uspostavljati geodetske mreže za potrebe geodetskih izmjera i iskolčenja na način koji osigurava zahtjevanu kvalitetu provedenih radova u prostoru.
 • Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.
 • Izrađivati službene javne isprave, izvještaje, grafičke i kartografske prikaze s rezultatima izmjere prostornih objekata.
 • Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarada.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Definirati kvalitetu provedene klasifikacije preko matrice konfuzije.
 • Opisati analizu kvalitete preslikavanja scene nekim sustavom snimanja preko modulacijske transfer funkcije (MTF).
 • Usvojiti početne vještine za interpretaciju multisenzorskih i hiperspektralnih snimki.
 • Primijeniti stečena znanja na samostalnom i timskom rješavanju problema.
 • Koristiti barem jedan programski alat za interpretaciju i obrade u daljinskim istraživanjima.
 • Opisati značajke fizikalnih polja na kojima su utemeljena daljinska istraživanja.
 • Opisati principe i razine fuzije podataka (uglavnom slika) bazirane na sinergiji informacija koje potječu iz različitih izvora.
 • Definirati razliku između interpretacije i obrade digitalne snimke.
 • Razlikovati fizikalne principe nastajanja digitalnih snimki scene u svrhu obrade i interpretacije unutar daljinskih istraživanja.
 • Opisati i analizirati digitalne snimke.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA
 1. Uvod, pregled i definicije.
 2. Značajke fizikalnih polja koja se rabe u daljinskim istraživanjima.
 3. Senzori i sustavi za snimanje, utjecaj platforme i okoline, djelotvornost. Elektroničko - optički i digitalni senzori, linijski skeneri, matrične CCD kamere, termalne kamere, multispektralne kamere, hiperspektralni skeneri; uporabne značajke.
 4. Prostorno razlučivanje, modulacijska prijenosna funkcija, minimalni razlučivi kontrast, minimalna razlučiva temperaturna razlika, umjeravanje. Radar sa sintetičkom antenom, interferometrijski i polarimetrijski režim; uporabne značajke.
 5. Metode interpretacije u daljinskim istraživanjima.
 6. Subjektivna interpretacija, značajke i ograničenja.
 7. Interaktivna interpretacija s djelomično automatiziranim funkcijama.
 8. Popravljanje snimaka. Isticanje, rangiranje i redukcija količine obilježja.
 9. Metoda glavnih komponenti
 10. Segmentacija
 11. Automatska klasifikacija. Klasifikacija pod nadzorom.
 12. Registriranje i geokodiranje.
 13. Spajanje snimaka.
 14. Korištenje programskih alata za daljinska istraživanja
 15. Prezentacija seminarskih radova

VJEŽBE
 1. Digitalna multispektralna kamera, termovizijska kamera, hiperspektralni skener.
 2. Programski alati za daljinska istraživanja
 3. Popravljanje snimaka.
 4. Geometrijske transformacije, spajanje snimaka, geokodiranje
 5. Isticanje obilježja
 6. Segmentacija
 7. Transformacija skupa snimaka u glavne komponente
 8. Klasificiranje automatsko i pod nadzorom
 9. Interpretacija snimaka iz vidljivog, bliskog i termalnog infracrvenog područja
 10. Interpretacija hiperspektralnih i radarskih snimaka

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 0.2 ECTS-a
 • Praktični rad - 0.15 ECTS-a
 • Seminarski rad - 0.35 ECTS-a
 • Kolokviji - 0.3 ECTS-a
 • Usmeni ispit - 3 ECTS-a
 • Pismeni ispit - 1 ECTS
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. M. Bajić (preradio A. Krtalić), Daljinska istraživanja, rukopis predavanja (2011).
2. A Canada Centre for Remote Sensing, Remote Sensing Tutorial: Fundamentals of Remote Sensing (2011) (http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/pdf/fundamentals_e.pdf)
Preporučena literatura:
3. T.M. Lillesand, R.W. Kiefer, Remote sensing and image interpretation, IH-rd edition, John Wiley and Sons, New York, 2000.
4. M. Oluić, Snimanje i istraživanje Zemlje iz svemira, sateliti, senzori, primjena. HAZU i GEOSAT, Zagreb, 2001.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Fizika
Položen : Osnove statistike
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu