Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Programiranje
Kratica: B12A02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 30(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Nada Vučetić
Izvođači: Lili Gracin dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Marina Viličić dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
prof. dr. sc. Nada Vučetić ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta:

Usvojiti osnovne koncepte programiranja i sposobnost izrade jednostavnijih programa u programskom jeziku Java za rješavanje matematičkih, geodetskih i geoinformatičkih zadataka.


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Upotrebljavati informatičku tehnologiju u rješavanju geodetskih i geoinformatičkih zadataka.
 • Prepoznati probleme i zadatke u primjeni geodetskih i geoinformacijskih načela i metoda, te odabrati ispravne postupke za njihovo rješavanje.
 • Strankama te stručnjacima geodetske i srodnih struka prezentirati rezultate dobivene primjenom geodezije i geoinformatike.
 • Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Razlikovati i primijeniti različite načine zapisa podataka u računalu.
 • Opisati i primijeniti postupke oblikovanja programa.
 • Analizirati postavljeni jednostavniji matematički, geodetski i geoinformatički zadatak i izraditi algoritam za njegovo rješavanje pseudokodom te dijagramom toka.
 • Upotrijebiti programski jezik za implementaciju algoritma izraženog pseudokodom i dijagramom toka.
 • Razlikovati jednostavne i složene tipove podataka u programskom jeziku.
 • Sastaviti aplikaciju koja koristi složene tipove podataka.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Sadržaj predavanja:
 1. Cilj i sadržaj predmeta. Organizacija nastave.
 2. Građa računala. Zapisi podataka u računalu: brojevni sustavi, standardi i formati zapisa, pogreške zapisa.
 3. Koncept programiranja. Pojam i osnovna svojstva algoritma.
 4. Osnove objektno orijentiranog programiranja. Uvod u programski jezik Java.
 5. Osnovni elementi programskog jezika Java: imena, tipovi podataka, varijable, izrazi, instrukcije, blok instrukcija.
 6. Ugrađene matematičke funkcije. Ulaz i izlaz podataka pomoću standardnih jedinica računala.
 7. Instrukcije uvjetnog grananja programa.
 8. Prvi kolokvij.
 9. Instrukcije ponavljanja.
 10. Instrukcije skoka.
 11. Uvod u klase.
 12. Jednodimenzionalna i višedimenzionalna polja.
 13. Klase sa stringovima.
 14. Čitanje i spremanje podataka u datoteku na disku.
 15. Drugi kolokvij.

Sadržaj vježbi:
 1. Organizacija nastave i upoznavanje sa zadacima na vježbama.
 2. Pretvaranje brojeva među bazama. Računske operacije.
 3. Sastavljanje algoritama (dijagram toka i pseudokôda) za rješavanje jednostavnijih zadataka.
 4. Upoznavanje s Javom. Kreiranje prvog Java programa.
 5. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom osnovnih elemenata programskog jezika Java.
 6. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom ugrađenih matematičkih funkcija.
 7. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom instrukcija za uvjetno grananje programa.
 8. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi)) s kolokvija.
 9. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom instrukcija za ponavljanje programa.
 10. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom instrukcija skoka.
 11. Kreiranje klasa s vlastitim metodama.
 12. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom jednodimenzionalnih i višedimenzionalnih polja.
 13. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom stringova.
 14. Čitanje i spremanje podataka u datoteku na disku. Rješavanje zadataka.
 15. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi)) s kolokvija.

Sadržaj vježbi prati predavanja. Na vježbama se rješavaju zadaci iz područja prethodno obrađenog na predavanju, pa se očekuje da student aktivno sudjeluje u rješavanju tih zadataka.


Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 2 ECTS-a
 • Kolokviji - 1.5 ECTS-a
 • Usmeni ispit - 0.5 ECTS-a
 • Pismeni ispit - 1 ECTS
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Chapman, S. J.: Java for Engineers and Scientists. Prentice Hall 2003.
3. Bilješke s predavanja i vježbi
4. Vučetić, N.: Programiranje 1 Javom, Rukopis skripte, Geodetski fakultet, Zagreb 2010.
6. Materijali objavljeni na e-učenju.
Preporučena literatura:
2. Zukowski, J.: Mastering Java 2, J2SE 1.4. Sybex 2002
5. Internetski izvori: http://download.oracle.com/javase/tutorial/index.html
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu