Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Podrška upravljanju prostorom
Kratica: 47IA02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Miodrag Roić
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod, Načela sustava upravljanja zemljištem, Ključni upisnici nekretnina i njihova povezanost s ostalim upisnicima. Izmjera i modeliranje 3D objekta i etažiranje nekretnina u svrhu upisa u službene upisnike. Katastar, zemljišna knjiga, LPIS, Land Registry, Torrensov katastar, 3D izmjere i obrada mjerenja. Teorija i procesi upravljanja zemljištem, Službeno evidentiranje objekata i dijelova. Etažiranje i izrada elaborata. Poduložak. Strategija uvođenja zemljišnog informacijskog sustava, Prostorna izmjera i modeliranje. Homogenizacija katastarskog plana. Modeliranje obilježja zemljišta. 3D Katastar. Formati podataka. Normizacija, LADM, Korisnici sustava upravljanja zemljištem. Korištenje različitih tipova podataka. Povezanost elektroničkog katastra s drugim upisnicima. Održavanje i dopunjavanje informacijskog sustava. Korištenje sustava. Vizualizacija i izrada prikaza.

Ishodi učenja:

- izrađivati modele zemljišta
- pratiti i usvajati znanja o geoinformacijskim normama i standardima
- upravljati spremištima prostornih podataka
- usporediti usluge zemljišnih informacijskih servisa
- obraditi i analizirati podatke u službenim upisnicima
- obraditi i analizirati podatke ostalih spremišta podataka
- sudjelovati u stručnim raspravama i prezentirati mišljenja o nekretninama

Oblici nastave:
- predavanja
- projektantske vježbe
- seminar
- praktikum
- samostalno istraživanje
- terenski rad
- mentorski rad
- konzultacije
- radionice
- diskusija
- e-učenje


Način izvođenja nastave:

- mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)

Ocjenjivanje:

Kontinuirano: 2 međuispita i projekti i provjere praktičnog rada sustavom za e-učenje, mogućnost oslobađanja od polaganja ispita.


Pravila vrednovanja rada studenata:

Uvjeti za ostvarivanje prava na potpis i oslobađanje od ispita

Obvezan uvjet za ulazak u sustav vrednovanja je ispunjavanje nastavnih obveza ("pravo na potpis").
Nastavne obveze: ("pravo na potpis"):
Pravo na potpis ostvaruju studenti koji obave sljedeće nastavne obveze:
1. prisustvo na više od 70% vježbi
2. prisustvo na više od 70% predavanja
3. obavljene sve aktivnosti na vježbama (ostvareno više od 0 bodova po svakoj aktivnosti)
4. pristup svim međuispitima, predaja seminarskog rada te ostvareno ukupno više od 15.00 (25%) bodova.
Za izostanke ne treba donositi ispričnice.
Oslobađanje od pismenog dijela ispita:
Pravo na oslobađanje od pismenog dijela ispita ostvaruju studenti koji ostvare više od 50% (10.00 -) bodova na vježbama (aktivnosti 1. - 4.), a koji su ispunili nastavne obveze.
Oslobađanje od polaganja usmenog dijela ispita:
Pravo na oslobađanje od usmenog dijela ispita ostvaruju studenti koji ostvare više od 50% (30.00 -) bodova na (aktivnosti 5.-7.) koji su oslobođeni pismenog dijela ispita. U ovisnosti o osvojenim bodovima ocjene su:

Ocjena Ostvaren rezultat (% bodova) Bodovi Napomena
2 50% - 64% 30.00 - 38.40
3 65% - 84% - 50.40
4 85% - 94% - 56.40
5 više od 95% - 60.00
Student može prihvatiti ocjenu ili polagati pismeni/usmeni dio ispita na jednom od predviđenih ispitnih rokova.
Popis bodova koji se mogu ostvariti po pojedinoj aktivnosti:
RB. Aktivnost Ukupno bodova Napomena
1. Projekt: Elaborat etažiranja 5
2. Provjera samostalne izrade: Elaborat etažiranja 5
3. Projekt: 3D modeliranje 5
4. Provjera samostalne izrade: 3D modeliranje 5
5. 1. međuispit 20
6. 2. međuispit 20
7. Seminarski rad 20
Nadoknade:
Studenti koji nisu obavili 1 (jednu) aktivnost u predviđenom terminu mogu podnijeti zamolbu, putem pisarnice (urudžbenog zapisnika), predmetnom nastavniku za naknadno obavljanje te aktivnosti. Zadnji rok do kojeg se primaju zamolbe je predzadnji petak u semestru do 12.00 sati.
U zamolbi treba navesti redni broj i naziv aktivnosti te razlog neispunjavanja. Zamolbe će u pravilu biti odobrene, a termini za nadoknadu će biti u redovitim terminima nastave zadnjeg tjedna.
Ostvarena prava vrijede do kraja tekuće akademske godine.
Ostale informacije na predavanjima, vježbama i intranetu predmeta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3. Narodne novine: Propisi
4.
6.
Preporučena literatura:
5.
7.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu